Metsärinteen asuinalueen laajennus

Kempeleen kunta valmistelee asemakaavan muutosta ja laajennusta Ylikylän Haapamaan (105/017) ja Ketolanperän (206/018) tilasto- ja pienalueille. Kunnan kaavoituskatsauksissa on esitetty Metsärinteen asuinalueen laajennusta tulevana kaavahankkeena. Kunta on harjoittanut maanhankintaa alueella ja teettänyt alueelle viitesuunnitelman ja luontoselvityksiä. Asemakaavoituksen pohjana sovellettava viitesuunnitelma on arkkitehdin opinnäytetyönä valmistunut tutkimus ja suunnitelma metsäluonnon huomioon ottavasta pientaloalueen suunnittelusta ja rakentamisesta.

Asemakaavan tavoitteena on tutkia Hovinmetsäntien tai sen pyörätien jatkamista Ketolanperäntiehen asti ja laatia siihen tukeutuvalle alueelle asemakaava. Tarkoituksena on selvittää ympäröivien rakennettujen alueiden tiivistämistä ja kunnallistekniikan kehittämisen edellytyksiä. Ennen varsinaiseen suunnitteluun ryhtymistä on katsottu tarpeelliseksi selvittää alueen maanomistajien mielipiteitä ja odotuksia alueen käytöstä ja kehittämisestä.

Maanomistajakysely 16.12.2019 - 16.1.2020
Alueen sijainti kartoilla

Viitesuunnitelma - Hanna Jokela: Metsäkylä, pientalosuunnitelma Kempeleen Metsärinteelle, 2019

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo 17.3. - 16.4.2021

Kuulutus 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavarunkovaihe:

Kaavarunko on epävirallinen, asemakaavaa yleispiirteisempi suunnitelma, joka ohjaa ja valmistelee varsinaisen asemakaavan suunnittelua. Kaavakahveilla on keskusteltu kaavarungoista VE1 ja VE2 sekä siitä, mihin suuntaan kaavarunkoa tulisi kehittää. Lisää mielipiteitä ja kommentteja kaavarungoista tai alueen kaavoituksesta voi esittää elokuun alkuun 2023 asti osoitteeseen kaavoitus@kempele.fi

Yleisötilaisuuden 7.6.2023 muistio ja liite: Yleisötilaisuuden esitysdiat

Kaavarunkovaiheen maanomistajakysely 18.12.2023 - 31.1.2024
Kaavarunkosynteesi 12-2023
Visualisoinnit: Koko alue, Koivikkohaan alue, Riistatien alue
Liikennekommentit, WSP

Valmisteluvaihe:
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo:
Hyväksymisvaihe:
Kaavamuutoksen voimaantulo:

Selvitykset:

Ketolanperän osayleiskaavan ympäristöselvitykset 2006
Metsärinteen luontoselvitys 2018 (Pöyry Finland Oy)
Metsärinteen luontoselvitys 2021 (Afry Finland Oy)

Kempeleenharjun pohjavesialueen suojelusuunitelma 2018 (Pöyry Finland Oy)
Kempeleen hulevesien hallintasuunnitelma 2019 (Pöyry Finland Oy)

Näissä liikennetarkasteluissa on pohjana kaavoituksen 2021 hahmotelmat, joita on viety eteenpäin 2023 kaavarunkovaihtoehdoissa:
Metsärinteen laajennuksen liikennetarkastelut 2021, (WSP)

Metsäkylä, Pientalosuunnitelma Kempeleen Metsärinteelle, 2019 (Diplomityö, arkkitehti Hanna Jokela)
Kempeleen maankäytön strategiat

Yleisötilaisuus 7.6.2023 klo 17

KAAVAKAHVIT METSÄRINTEEN SUUNNITTELUSTA
Metsärinteen asuinalueen asemakaavalaajennukseen liittyvä ideointi- ja yleisötilaisuus pidettiin
ke 7.6.2023 klo 17.00 alkaen Ylikylän koulun opettajanhuoneessa Agora, Nerolantie 4. Käynti I-ovesta, pysäköinti Murron puoleisella parkkialueella.

Tilaisuudessa esiteltiin asuinalueen suunnittelutilannetta
ja pohdittiin erilaisia kaavarunkovaihtoehtoja.

Lisätietoa

Lisätietoja

Kaavasuunnittelija Juha Auno
p. 040 1820 509

Kaavoituspäällikkö Kaija Muraja
p. 050 3163 769

Maankäyttöpäällikkö Päivi Alitalo
p. 040 6863 852

kaavoitus(at)kempele.fi tai
etunimi.sukunimi@kempele.fi