Varhaiskasvatusmaksut

Lasten kunnallisesta varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perhekoon, perheen bruttotulojen ja varhaiskasvatuksen laajuuden mukaan. Maksu peritään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana mikäli laskutettava varhaiskasvatus on alkanut ennen elokuun loppua.

Lisätietoa varhaiskasvatusmaksun perimisestä ja maksun määrään vaikuttavista tekijöistä

 

Muistutus tulotietojen lähettämisestä

Vanhempien pitää lähettää uusi päätös tulotietoihin web-asioinnin kautta. kun vanhempainvapaa jatkuu alkuperäisestä päätöksestä poiketen tai kun jäädään kodinhoidontuelle vanhempainvapaan jälkeen tai palkkalaskelma, jos palataan töihin.

Uudet asiakkaat antavat suostumuksen korkeimpaan maksuun tai lähettävät tuloselvityksen liitteinen heti varhaiskasvatuksen alettua.

Myös muut tulotietojen muutokset tulee ilmoittaa viipymättä.


Maksujen perusteena olevia tulorajoja korotetaan 1.8.2024 alkaen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Perheen
koko/henkilöä
Nollamaksun
bruttotuloraja €/kk
Maksuprosentti % Korkeimman maksun
bruttotuloraja €/kk
2 4066 10,7 6968
3 5245 10,7 8147
4 5956 10,7 8858
5 6667 10,7 9569
6 7376 10,7 10278Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

Ylimmät maksut 1.8.2022 lähtien (kokopäiväinen):

  • perheen nuorin lapsi 295 €/kk
  • perheen toiseksi nuorin lapsi 118 €/kk (40 % nuorimman lapsen maksusta)
  • seuraavat perheen lapset 59 €/kk (20 % nuorimman lapsen maksusta)

Pienin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 28 €.

Ylimmät maksut 1.8.2024 lähtien (kokopäiväinen):

perheen nuorin lapsi 311 €/kk
perheen toiseksi nuorin lapsi 124 €/kk (40 % nuorimman lapsen maksusta)
seuraavat perheen lapset 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Pienin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 30 €.

Perheen koon mukainen maksu (kaikki perheen alaikäiset (alle 18 v) otetaan mukaan perhekokoon) % vähimmäistulorajat ylittävästä kuukausitulosta. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi (6), nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 1.8.2024 alkaen 275 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta:

Tulorajat 1.3.2023 alkaen

Tulorajat 1.8.2024 alkaen

Tuntiluokat, niiden perusteella määräytyvät maksut sekä hoitopäivän keskimääräinen pituus

Tuntiperusteiset maksuluokat (Palveluntarve)
Kempeleen kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä tuntiperusteinen (h/kk) hoitoaikamaksu, joka perustuu huoltajan valitsemaan palveluntarpeeseen.

Huoltaja valitsee varhaiskasvatushakemukselta palveluntarpeen 1–80 h/kk, 81-150 h/kk tai 151- h/kk, esiopetusikäisen lapsen palveluntarve on 1-80 h/kk tai 81-150 h/kk, jonka pohjalta tehdään asiakasmaksupäätös. Palveluntarve määrittää lapsen käytössä olevan kuukausittaisen hoitoajan.

Päätös tehdään vähintään viidelle kuukaudelle. Palveluntarve voidaan muuttaa tai irtisanoa kesken kauden vain perustellusta syystä (perhe- opiskelu- tai työtilanteen muuttuminen). Palveluntarvetta muutetaan myös, mikäli perhe toistuvasti ylittää valitsemansa hoitoajan.

Muistathan jättää hieman ”pelivaraa”, jotta yllättävät muutokset perheen aikatauluissa eivät johda maksuluokan ylitykseen. Lapsen hoitoajat ilmoitetaan Edlevon kautta etukäteen.

  • toimita täytetty tuloselvityslomake tositteineen viimeistään varhaiskasvatuksen alkaessa
  • mikäli korkeimman maksun bruttotuloraja ylittyy, anna suostumus korkeimpaan maksuun tuloselvityslomakkeella tai varhaiskasvatuksen WEB -palvelun kautta (bruttopalkkaan lisätään 5 %:n lomarahan osuus). Ohje tulotietojen ilmoittamisesta web-palvelussa.
  • ilmoita ajanjakso, jota tuloselvitys koskee
  • ilmoita tuloselvityksessä lapsen hoitopaikka
  • toimita tuloselvitys molemmilta avio- tai avopuolisoilta samanaikaisesti

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy korkeimpaan maksuun, mikäli tuloselvitystä ei tehdä tai tiedot ovat puutteelliset.

Perhe voi ilmoittaa hyväksyvänsä korkeimman maksun, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa!

Perheen tulee itse huolehtia tulotietojen ilmoittamisesta ja perheillä on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä muutoksista perheen tuloissa (+/- 10 %) tai perhekoossa tapahtuviin muutoksiin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu oikaistaan seuraavan kuukauden alusta alkaen, kun muuttuneet tulotiedot on toimitettu. Mikäli varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu laskuttaa takautuvasti vuoden ajalta.

Mikäli perhe ei toimita tulotietoja määräaikaan mennessä, peritään korkein asiakasmaksu, jota ei korjata takautuvasti.

Suuntaa antavan arvion kokoaikaisen kunnallisen varhaiskasvatusmaksun määrästä voit tarkistaa maksulaskurista. Laskuri antaa arvion 1.8.2024. voimaantulevien asiakasmaksujen mukaisesti.

Lisätietoa tuloista varhaiskasvatusmaksua määritettäessä.

Tulotietojen toimitusosoitteet

Vanhempainrahavapaa koskee 4.9.2022 jälkeen syntyneitä tai 31.7.2022 jälkeen adoptoituja lapsia. Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on ennalta ilmoitetusti yhtäjaksoisesti poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen vanhempainrahajaksojen ajan (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 15 §). Lomakkeen poissaolon ilmoittamiseen ja lisätietoja löydät täältä.

Lasten kunnallisesta varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu määräytyy perhekoon, perheen bruttotulojen ja varhaiskasvatuksen laajuuden mukaan. Maksu peritään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana mikäli varhaiskasvatus on alkanut ennen elokuun loppua. Maksuton kuukausi on heinäkuu.

Muutokset maksupäätökseen sekä maksun perimättä jättäminen ja alentaminen

Muutosta tulotietojen perusteella tehtyyn maksupäätökseen tai erääntyneen /erääntyneiden laskun/laskujen maksuaikataulusta sopimiseen voi hakea ottamalla yhteyttä varhaiskasvatuksen palvelusihteereihin.

Tarja Koivisto puh. 044 4972 312, tarja.koivisto@kempele.fi (tavoitettavissa ti-to)

Lisätietoa

Lisätietoja varhaiskasvatusmaksuista ja niiden määräytymisestä:

Tarja Koivisto puh. 044 4972 312, tarja.koivisto@kempele.fi (tavoitettavissa ti-to)