Esikoulukuljetus

ESIKOULUKULJETUKSEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET

Kempeleen kunta järjestää esikoulukuljetuksen, kun perusteet täyttyvät. Kuljetus on perheille ilmaista.

  • Kempeleen esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus esikoulukuljetukseen, kun esikoulumatka on kahta kilometriä pidempi, tai jos se muodostuu lapselle liian vaikeaksi tai vaaralliseksi.
  • Huoltajan on aina tehtävä hakemus esikoulukuljetuksesta. Kuljetushakemuksen voi tehdä lapsen esiopetusyksikössä kevään tutustumispäivänä, tai tarpeen ilmaantuessa myöhemmin.
  • Esikoulukuljetusta ei myönnetä, jos lapsi on esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa. Kuljetusta ei myönnetä varhaiskasvatukseen.
  • Kuljetusta ei järjestetä esikoulujen loma-aikoina.
  • Huoltajan tulee ilmoittaa kuljetuksen järjestäjälle, jos lapsi ei tarvitse kuljetusta esiopetuksesta poissaolon takia.
  • Sopimuksen irtisanominen kesken kauden on tehtävä esiopetusyksikköön.
  • Esikoululainen voidaan velvoittaa kulkemaan omin neuvoin osa koulumatkasta

Kempeleen kunnassa lapsen lähikoulu määräytyy pääsääntöisesti oppilaaksiottoalueen mukaisesti. Jos esioppilas hakeutuu muuhun kuin lähikouluunsa tai kunnan osoittamaan esikouluun, asetetaan perusopetuslain 32 §:n 3 momentin nojalla esioppilaaksi oton edellytykseksi, että lapsen huoltaja vastaa esioppilaan kuljetuksesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Esikoululainen voidaan velvoittaa kulkemaan omin neuvoin osa koulumatkasta

Kuljetushakemus

Harkinnanvarainen esikoulukuljetus

Lapsella on koulumatkaetuus, jos esikoulumatka asiantuntijalausunnon perusteella muodostuu lapsen ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Koulutuksen järjestäjän hyväksymä asiantuntijalausunto (lääkäri, psykologi) on aina liitettävä hakemukseen. Lausunnossa tulee todeta yksilöity tarve ja perusteet kuljetukselle. Hakemuksesta tulee ilmetä ajanjakso, jona kuljetus on välttämätön. Hakemuksessa voi esittää perustellun toiveen kuljetusmuodosta (esim. tarvitsee taksikuljetuksen liikuntarajoitteen takia). Lausunto ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen, mutta sitä voidaan käyttää päätöksenteon perusteena. Harkinnanvarainen koulukuljetus voidaan myöntää korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Esikoululainen voidaan velvoittaa kulkemaan omin neuvoin osa koulumatkasta