Kesäkunnossapito

Kesäkunnossapidon tavoitteena on pitää päällyste, kadunrakenteet, istutukset ja kalusteet liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Kunnossapitovastuun jakautuminen kunnan ja tontinomistajan/-haltijan kesken. Katso kunnossapidon vastuujakokaavio (jpg).

Tontinomistajan/-haltijan velvollisuudet

  • vastata tontille johtavan kulkutien (tonttiliittymän) kunnossapidosta
  • ilmoitettava välittömästi kunnalle tai poliisille liikennettä vaarantavista päällysteen rikkoutumisista, kuopista yms.
  • ryhdyttävä tarvittaviin toimiin liikenteen varoittamiseksi

Kunnan velvollisuudet

  • vastata rikkoutuneen päällysteen uusimisesta ja vaurioiden korjaamisesta sekä kadun rakenteiden kunnossapidosta
  • tehdä kuivatuksen toimivuuden kannalta tarpeelliset työt
  • katualueella olevien istutusten, kadunkalusteiden , korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien, tiemerkintöjen sekä muiden vastaavien laitteiden kunnossapito