Sisältö

Oppilashuolto

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Kouluyhteisön tai oppilaiden hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla. Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja.

Koulun oppilashuoltotyön toimintasuunnitelmaan 2019-2020 pääset tutustumaan tästä.

Oppilashuoltopysäkit

Pysäkeillä käsitellään tuentarvekartoituksessa ja hyvinvointikyselyssä tai muutoin esiin nousseita asioita. Pysäkeillä pyritään löytämään ratkaisumalleja oppilaan auttamiseksi ja tukemiseksi. Pedagogisten asiakirjojen laatiminen hoidetaan tarvittaessa pysäkillä yhdessä huoltajan kanssa.

Pysäkillä sovitut asiat kootaan oppilashuoltokertomukseen, jonka kirjaa lähtökohtaisesti esiopetuksen tai koulun edustaja. Pysäkille kutsutaan tarvittavat oppilashuollon yhteistyötahot.

Pedagogiset varikot

Eri ammattiryhmien välinen konsultaatio on keskeinen työmenetelmä oppilashuollossa. Kouluilla konsultaatiota toteutetaan päivittäisen yhteistyön lisäksi oppilashuollon monialaisessa työryhmässä eli Varikolla. Ryhmään kuuluvat koulukohtaisessa oppilashuoltosuunnitelmassa määritelty oppilashuollon vastaava, ryhmän opettaja/ohjaaja, apulaisrehtori, rehtori, kuraattori, terveydenhoitaja sekä tarpeen mukaan erityisopettaja, oppilaanohjaaja, psykologi, koululääkäri, sosiaalityöntekijä sekä muita mahdollisia asiantuntijoita. Varikoilla käsitellään mm. luokkakohtaisia tuentarvekartoituksia, hyvinvointikyselyjä sekä pyritään ennaltaehkäisemään ja löytämään ratkaisuja oppimisessa ja koulunkäynnissä ilmenneisiin pulmiin. Varikoilla hyväksytään myös pedagogiset asiakirjat ja tuen kolmiportaisuutta koskevat päätökset. Erityisestä tuesta päättää sivistysjohtaja.

Oppilashuollon varikot:

1-6lk. Vastuuhenkilö Marja Nikki

7-9lk. Vastuuhenkilö Eero Siika-aho

Asemat eli oppilashuoltoryhmät

Asema on moniammatillinen työryhmä, joka kokoontuu 4-6 krt lukuvuodessa. Ryhmään kuuluvat koulun rehtori, esikoulupäiväkodin johtaja, apulaisrehtorit, oppilashuollon vastuuhenkilöt, koululääkärit, terveydenhoitajat, psykologi, koulukuraattori, sosiaalityöntekijät, oppilaanohjaajat ja tarvittaessa kutsuttana muita asiantuntijoita. Aseman tehtävänä on hyvinvointiyhteisön kehittäminen, kasvuun ja koulunkäyntiin liittyvien haasteiden ennaltaehkäisy, tukitoimien suunnittelu ja yhteistyö eri verkostotyöntekijöiden kanssa.

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Kouluun ilmoittautuminen

Elokuussa 2020 perusopetuksen ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu Internetissä Wilman kautta. Ilmoittautumista varten oppilaiden osoitteeseen lähetetään kirje, jossa huoltaja saa ohjeet Wilma-tunnusten tekemistä varten.

Sähköinen ilmoittautuminen alkaa 3.2.2020 päättyy 14.2.2020.

Jos huoltaja ei ole saanut kirjettä ennen ilmoittautumisen alkamista, on syytä ottaa yhteyttä lähikoulun kansliaan.

Muille kuin 1. luokalle toisesta koulusta tulevien uusien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu suoraan koulun kansliaan.

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

Kouluun tutustuminen

Tuleville ekaluokkalaisille järjestetään kouluun tutustuminen kaikilla kouluilla perjantaina 8.5.2020 klo 8.00 - 10.00. Samanaikaisesti annetaan huoltajille koulua koskevaa informaatiota.

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584