Linnakangassopimus ja järjestyssäännöt

Linnakangassopimus:

Järjestyssäännöt (POL 29§):
Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja tuntea olonsa turvalliseksi koulussa. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (POL 35§). Järjestyssäännöt ovat voimassa koulussa, koulumatkoilla sekä kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

Näin toimin Linnakankaalla:

1. Tervehdin kohteliaasti.
2. Olen ystävällinen ja auttavainen.
3. Olen rehellinen.
4. Kunnioitan toisia ja ympäristöä.

Käyttäydyn ystävällisesti, olen reilu ja rauhallinen

- En kiusaa ketään sanoilla, teoilla enkä sosiaalisessa mediassa. Jokaisella on oikeus fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen.
- En puhu pahaa toisista.
- Kerron heti aikuiselle, jos havaitsen kiusaamista.
- Olen auttavainen ja kannustava.
- Otan huomioon eri-ikäisten lasten turvallisuuden ja viihtyvyyden.
- Ratkaisen erimielisyydet puhumalla tai pyydän tarvittaessa aikuista apuun.
- Pukeudun asiallisesti ja säänmukaisesti. Päähinettä ja huppua ei käytetä koulun sisätiloissa. Huolehdin päällysvaatteet, kengät ja päähineet niille varatuille paikoille.
- Kerron pyydettäessä talon aikuisille oman nimeni ja luokkani.
- Olen rehellinen.
- Noudatan aikuisten ohjeita.
- Kielenkäyttöni on asiallista.

Turvaan opiskelu- ja työrauhan

- Jokaisella on oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen ja muulla henkilöstöllä työnsä tekemiseen.
- Saavun oppitunnille ajoissa, opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtynä.
- Toimin tunnilla aikuisen ohjeiden mukaan ja osallistun opetukseen.
- Toimin rehellisesti. En lunttaa, toimi vilpillisesti tai valehtele toisille.
- Oppitunnin lopettaa opettaja.
- Koulualueelta saa poistua koulupäivän aikana vain opettajan tai rehtorin luvalla.
- Koulusta ei saa olla pois ilman lupaa.
- Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan sairauspoissaolot viipymättä ja anomaan muut poissaolot.
- Koulupäivän päättyessä poistun koulualueelta viipymättä
- Koulun sisäpihalla leikkiminen on mahdollista arkipäivisin klo 17 jälkeen.

Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta

- Pidän työskentely-ympäristöni siistinä. Siivoan jälkeni.
- Käytän koulun kiinteistöä, kalusteita ja välineitä huolellisesti.
- Kunnioitan toisten omaisuutta. Yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla.
- Palautan tavarat niille kuuluville paikoille.
- Siivoan jälkeni.
- Korvaan aiheuttamani tahalliset vahingot ja kadottamani välineet (Vahingonkorvauslaki 412§)

Teen välitunnista mukavan tauon

- Menen viivyttelemättä välitunnille.
- Vietän välitunnit sovitulla välituntialueella.
- Tulen sisälle viipymättä kellon soidessa.
- Huolehdin välituntivälineistä ja palautan ne sovituille paikoille.
- Liikun, toimin ja leikin turvallisesti.
- Noudatan välituntivalvojan ohjeita.
- Ratkaisen erimielisyydet puhumalla tai haen tarvittaessa aikuisen apua selvittelyyn.

En tuo tupakkaa, energiajuomia, päihteitä enkä vaarallisia aineita tai esineitä tai loukkaavaa materiaalia kouluun enkä koulualueelle

- Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä (POL 29§).
- Kaikkien päihdyttävien aineiden ja tupakkatuotteiden käyttö ja hallussapito on koulualueella ehdottomasti kielletty.
- Jos oppilas on koulussa päihteiden vaikutuksen alaisena, otetaan aina yhteys oppilaan huoltajaan ja tehdään lastensuojeluilmoitus.
- Loukkaavien paino- tai multimediatuotteiden tuominen kouluun on kielletty.

Mobiililaitteeni eivät häiritse omaa ja muiden oppimista

- Opettajan luvalla mobiililaitteita voi käyttää osana opetusta.
- Oppilaiden ja koulun henkilökunnan kuvaaminen, äänittäminen sekä tallenteiden julkaiseminen on sallittu vain kaikkien asianosaisten luvalla.(Rikoslaki 24§)
- Oppilas luovuttaa häiritsevät mobiililaitteet oppitunnin ajaksi sovittuun paikkaan. Mobiililaitteet ovat oppituntien aikana äänettömällä, värinä, valo ja muut toiminnot pois päältä.
- Internetiä ja sosiaalista mediaa käytettäessä noudatetaan hyviä käytöstapoja, ikärajoja ja nettietikettiä. Kiusaaminen sosiaalisessa mediassa on ehdottomasti kielletty.
- Mobiililaitevapaita alueita koulussa ovat: ruokala, moduulit, yhteiset tilaisuudet ja vanha puoli kokonaan.

Ruokailen rauhallisesti ja siististi

- Odotan omaa vuoroani rauhallisesti jonossa.
- Noudatan hyviä ruokailutapoja.
- Noudatan aikuisen ohjeita.
- Käyttäydyn rauhallisesti ja keskustelen sopivalla äänenvoimakkuudella pöytäseurueeni kanssa.
- Otan ruokaa sopivan määrän.
- Käytän ruokailuun sopivan ajan.
- Jätän oman paikkani siistiksi ja siivoan jälkeni.
- Kiitän ruoasta!

Teen koulumatkasta kaikille turvallisen ja häiriöttömän

- Noudatan liikennesääntöjä sekä annettuja koulumatkaohjeita.
- Käytän koulun pyöräretkillä ja mopoillessa kypärää. (TLL 90§)
- Jätän kulkuvälineet sovituille paikoille. Pyörien ja mopojen parkkipaikka ei ole välituntialuetta.
- Odotan koulukuljetusta sovitulla paikalla ja käyttäydyn kuljetuksessa asiallisesti kuljettajan ohjeita noudattaen.

Seuraamukset järjestyssääntöjen rikkomisesta

Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestyssääntöjä, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa (Pol36§). Kurinpitokeinoja ovat jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen. Käytetyt kurinpidolliset toimenpiteet dokumentoidaan ja arkistoidaan.

Varsinaisten kurinpitokeinojen lisäksi opettaja tai rehtori

- voi määrätä oppilaan tekemään koulutehtäviä koulupäivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi (Pol36§4mom.).
- voi määrätä oppilaan kasvatuskeskusteluun (Pol35a§).
- voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi (Pol36b).
- voi määrätä oppilaan siivoamaan aiheuttamansa epäjärjestys tai sotkut (Pol35§3mom.).
- on oikeutettu ottamaan haltuun esineitä tai aineita, joilla oppilas häiritsee opetusta (Pol36d§).
- on oikeutettu ottamaan haltuun kielletyt tai vaaralliset esineet ja tarkistamaan oppilaan tavarat, vaatteet ja säilyttimet niiden löytämiseksi. Nämä esineet luovutetaan koululle ja palautetaan oppilaan huoltajalle (Pol36e§).
- on oikeutettu fyysisesti puuttumaan oppilaan toimintaan tilanteen kokonaisarviointi ja oppilaan ikä huomioon ottaen. (Pol36b§)
- rehtori tai apulaisrehtori voi määrätä oppilaan poistumaan koulusta lopputyöpäivän ajaksi (Pol36§).

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 040 671 3389

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9584

Yhteystiedot

Perusopetuksen yhteystiedot löydät koulujen omilta sivuilta.