Hovinmetsäntien pohjoispuoli

Metsärinteen asuinalueen asemakaavan muutos ja laajennus vastaa kunnan tarpeisiin luovuttaa lisää omakotitontteja lähivuosina. Kaavamuutoksen alue nähdään sijaintinsa vuoksi ennemmin pientalo- kuin rivitalorakentamisen alueena. Asemakaavahanke muuttaa suuren osan suunnittelualueen rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueista (AR), yleisten rakennusten korttelialueen (Y) ja asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialueen (AH) omakoti- ja pientalojen korttelialueiksi (AO ja AP). Kaava edesauttaa asuinalueen täydentymistä osana toteutunutta yhdyskuntarakennetta. Yleisten rakennusten korttelialueen tarvetta alueella tarkastellaan kaavoituksen yhteydessä. Viheralueet suunnitellaan siten, että alueelle muodostuu jatkuvia viheryhteyksiä, ja leikkipaikan ohjeellinen sijoitus siirretään paremmin koko Metsärinteen asuinaluetta palvelevaan paikkaan.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo- ja valmisteluvaihe:

Kuulutus: Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 24.10.-23.11.2018

Valmisteluvaiheen kuuleminen, asemakaavaluonnos nähtävillä

Kuulutus: Metsärinteen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen valmisteluvaiheen kuuleminen 12.12.2018-18.1.2019

Asemakaavaluonnos 11.12.2018

Selostusluonnos 11.12.2018

Liite 2: Ote ajantasa-asemakaavasta

Liite 3: Ote rekisterikartasta

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo:

Kuulutus: Metsärinteen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ehdotusvaiheen kuuleminen 20.2.-22.3.2019

Asemakaavaehdotuskartta nähtävillä 20.2.-22.3.2019

Asemakaavaselostus

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.2.2019

Kaavamuutoksen hyväksyntä:
Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely 6.5.2019 (§40), linkki pöytäkirjaan

Hyväksytty asemakaavaselostus

LIITE 4, hyväksytty asemakaavakartta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (9.4.2019), muut liitteet eivät muuttuneet ehdotusvaiheesta.

Kaavamuutoksen voimaantulo:

Kuulutus: Voimaantulo 26.6.2019