Asemanseudun visio

Kempeleen aseman ympäristön kehittämissuunnitelma on valmistunut

Tekniikan kandidaatti Eemeli Nurmi on arkkitehtuurin maisteriohjelman opinnäytetyönään valmistellut Kempeleen aseman ympäristön kehittämissuunnitelman. Työ on suunnitelmapainotteinen havainnollinen kokonaiskuva Kempeleen rautatieaseman ympäristön mahdollisesta tulevaisuudesta. Kirjallinen osa taustoittaa suunnitelmaa erilaisin analyysein ja esimerkein. Suunnitelmaosa koostuu luonnosvaihtoehdoista ja niiden vertailusta sekä näiden pohjalta viimeistellystä suunnitelmasta ja sen havainnollistuksesta. Lopuksi annetaan suosituksia jatkosuunnitteluun taajamakuvaan, palveluiden ja pysäköinnin sekä liikenteen järjestämiseen liittyen. Kehittämissuunnitelma palvelee tulevaisuudessa alueen asemakaavoituksen pohja-aineistona ja viitesuunnitelmana.

Kehittämissuunnitelmaa on esitelty elinvoimavaliokunnalle 20.2.2024 § 13, linkki kokoukseen.

Kempeleen aseman ympäristön kehittämissuunnitelma, Eemeli Nurmi 14.2.2024,
linkki suunnitelmaan

Tavoitteet

Kempeleen kunnalla on ollut tarve laatia Asemanseudulle ja radan varteen maankäytön visio, jossa hahmoteltaisiin keskusta-alueen vision tavoitteiden pohjalta ja nykytila-analyysin perusteella toimenpiteitä nykyisen taajamarakenteen tehostamiseksi, yleisten alueiden ja korttelialueiden käyttötarkoitusten osoittamiseksi ja asemanseudun kehittämiseksi liikenteen solmukohtana. Visiosuunnitelma palvelee jatkossa alueella laadittavia asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia. Suunnittelualue sijoittuu radan varteen Komeetantien ja Ketolanperäntien väliselle alueelle.

Kysely

Kaavoitus on kartoittanut toiveita ja ideoita Asemanseudun kehittämiseen kuntalaisilta sekä alueen asukkailta ja yrityksiltä 8.9.2023 saakka. Tuloksia on hyödynnetty vision laadinnassa.

Kehittämissuunnitelman luonnos

Kyselyn, analyysien, valtuustoseminaariohjauksen ja tausta-aineiston pohjalta Nurmi on laatinut alueelle kaavaluonnosvaihtoehtoja.

Kooste lähtöaineistosta ja alustavat kaavarungot, Esitys valtuustoseminaarissa 9.10.2023
Asemanseudun liikenneselvitys, loppuraportti, WSP 2023

Kaavarunkosynteesi, Nurmi 23.11.2023
Ote viitesuunnitelmasta, Nurmi 23.1.2024
Havainnekuvat, Nurmi 23.1.2024

Tausta-aineistoja

Liminka-Oulu -kaksoisraide ratasuunnitelmahanke, Väylävirasto 2023, Linkki hankkeen sivuille.

HYVÄ KELI, Kempele-Liminka asema-alueiden maankäyttöpotentiaalit -selvitys, WSP 2021

Kempeleen keskusta-alueen visio (KAVio), valt 4.5.2020 § 28. 
Linkki Aseman kehän suunnittelukorttiin

Kempeleen täydennys- ja tiivistämisrakentamisselvitys, khall 15.5.2023 § 190.
Linkki TäTi-oppaan selostukseen.

Oulun seudun MAL-sopimus 2020-2031
Linkki Oulun seudun kehityskuvan 2030+ sivuille.

Lisätietoa

Yhteystiedot

Kaavoitus vastaa visioasiakirjaa koskeviin kysymyksiin.
Sähköposti: kaavoitus@kempele.fi
Puhelin: Teknisten palveluiden yhteystiedot