Aseman kehä

Aseman ympäristöä pyritään tiivistämään nykyisen infran piirissä tukeutuen jatkuvasti kehittyvään bussi- ja raideliikenteeseen. Ensisijaisesti asuinrakentamisen lisäys tulee tapahtua asemakaavalla, ja sen liittyminen sekä vaikutukset olevaan ympäristöön tulee arvioida. Yksiasuntoisia pientaloja voidaan useissa tapauksissa korvata paritaloilla niiden tullessa käyttöikänsä päähän. Tulevaisuuden kerrostalokortteleissa arkipäivää ovat yhteiskäyttöautot, ajanviettotilat, yhteiset toimituspisteet verkko-ostoksille ja tavaralainaamot. Bussilinjan tuominen rakenteen sisään parantaa alueen saavutettavuutta entisestään. Raideliikenteen tärinävyöhyke rajoittaa nykytilanteessa rakentamista radan välittömässä läheisyydessä, mutta tärinänhallintatoimet tai kaksoisraiteen rakentaminen vapauttavat radan ympäristön rajoitteista, jolloin alueella voidaan nähdä tehokasta, sekoittunutta työpaikka- ja asuinrakentamista.

Tonttitehokkuus: 0,4-0,8
Kerrosluku II-V

Kaksi havainnekuvaa rinnakkain asemanseudun tavoitetilasta

Kuvat: Radan varressa on tilaa mittavillekin asuin-, työpaikka- ja palvelurakentamisen kortteleille. Viheryhteydet tasapainottavat hybridikorttelien kaupunkimaista ilmettä ja johdattavat kortteleista yhteisten palveluiden äärelle. Pientalovoittoista aluetta tiivistäessä tontinkäyttöön kohdistuu erityisiä vaatimuksia, ettei alueen tunnelmaa menetetä. Rakennusten hahmo ja piharakentamisen laatu sopeuttavat tehokkaammat uudisrakennukset ympäristöönsä.

Vajaakäytöstä kohti tulevaisuuden tehokasta maankäyttöä

 • Tehostetaan rakentamista joukkoliikennevyöhykkeellä: lisärakentamisen paikat tutkitaan asemakaavalla ja poistuvia kohteita voidaan korvata tehokkaammilla myös maankäyttösopimuksin.
 • Viherympäristön riittävyydestä tulee huolehtia myös alueen tiivistyessä ja katuvihreän merkitys korostuu.
 • Omakotitalojen korvaaminen paritaloilla on jo mahdollista voimassa olevassa kaavassa.
 • Rakentamisen tehokkuutta tavoitellaan myös edistämällä pysäköintilaitoksia ja muita keskitettyjä ratkaisuja.

Lyhyt matka kotoa aseman työpaikka- ja palvelukeskittymään

 • Aseman kehän ytimeen tulee uusia sekoittuneiden työpaikka- ja asuinrakennusten kortteleita.
 • Kehän laidoilla ja siitä ulospäin jatkuu asumisen alue, jonka lomassa on asukkaiden lähipalveluita.
 • Radan estevaikutuksen vähentyessä alue hyödyntää sujuvasti ydinkeskustan palveluita, ja mm. aseman kehän pysäköintilaitokset voivat palvella myös ydinkeskustaa.
 • Tarkastellaan raiteen tärinästä kärsivien alueiden tilannetta pidemmällä aikavälillä, kun raideliikenteen tulevaisuus selkiytyy.

Määrittäviä toimintoja

Asuminen: Tehostava täydennysrakentaminen, poistuvien rakennusten korvaaminen ja uudet kerrostalokohteet tuovat uusia asukkaita.

Työpaikat: Joukkoliikenneyhteyksien kehittyessä rakentuu uutta toimitilarakentamista radan varteen ja Kissankulman alueelle.

Pysäköintipalvelut: Asema, tiivistyvä asuinrakentaminen ja työpaikkojen sijoittuminen alueelle mahdollistavat uusien pysäköintipalveluiden kehittämisen alueelle.

Asumisen palvelut: Palvelualojen toimitiloja sopii kerrostaloasumisen lomaan. Yhteisölliset asumisen palvelut löytävät paikkansa 2020- ja 2030-luvun uusista asuinkortteleista.

Alueen tavoitetilan kartta:

Aseman kehän karttaesitys

Liikenteen top 3

 • Lähijuna
 • Pyöräily
 • Bussi

Turvallinen liikenneympäristö

 • Kävellen ja pyörällä pääsee tonteilta mahdollisimman suoraa reittiä baanalle, jonka varrella sijaitsevat palvelut, pysäkit ja rautatieasema.
 • Auton saa parkkiin yhteiselle pysäköintialueelle tai -laitokseen.
 • Kävely ja pyöräily eriytetään autoliikenteestä mahdollisuuksien mukaan ja pyörien paikoitus otetaan huomioon kaikissa hankkeissa.
 • Risteysalueet ja näkemät tarkastellaan ja parannetaan tarpeen mukaan.
 • Täydennysrakentamisen yhteydessä on huolehdittava katuverkon turvallisuudesta ja sujuvuudesta liikenteen lisääntyessä.

Perille junalla, bussilla ja pyörällä

 • Alue hyötyy eniten kaksoisraiteesta ja lähijunasta.
 • Kaikki bussilinjat ohjataan uudelle reitille rakenteen sisään.
 • Pyöräbaanaa pääsee nopeasti keskustan ja Ylikylän palveluihin.