KAVion teemakartat

Liikennejärjestelmän tavoitetila

Keskusta-alueella kohtaavat jalankulku, pyöräily, bussiliikenne, raideliikenne sekä yksityisautoilu. Kestävien liikkumismuotojen sujuvuus, turvallisuus ja houkuttelevuus, lähijunaliikenteen hyödyntäminen sekä autoilun ruuhkaisuuden vähentäminen ovat keskusta-alueen liikennejärjestelmän kantavat teemat tulevina vuosikymmeninä. Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen merkitys keskusta-alueella kasvaa.

Ylikylältä keskustaan ulottuvaa pyöräbaanaa jatketaan keskustabaanalla, jota pitkin keskustan kaupat ja palvelut ovat pyörällä ja kävellen hyvin saavutettavissa. Pyöräpaikoitus ja sujuvat jalankulkuyhteydet otetaan huomioon kaikissa hankkeissa.

Esteetöntä liikkumisympäristöä edistetään tasoeroja loiventamalla, tekemällä kävelyreiteistä hyvin hahmottuvia ja lisäämällä levähdyspaikkoja. Ollakasta torin suuntaan tehdään selkeämpi ja turvallisempi Kempeleentien ylityspaikka jalankululle. Piriläntien ahdas alitus Kirkonkylän koulun suuntaan parannetaan.

Kaksoisraidetta ja lähijunaliikennettä edistetään ja niiden hyödyntämiseen varaudutaan. Linja-autot saatetaan kulkemaan uusien keskuspysäkkien kautta taajamarakenteen sisään. Julkisen liikenteen saavutettavuus kulkee mukana maankäytön suunnittelun ratkaisuissa.

Ajoneuvoliikenteen ruuhkaisuuteen auttavat Kempeleentien liittymien parantaminen ensisijaisesti liikenneympyröin sekä Ketolanperäntien rautatien alituksen sekä Komeetantie-Piriläntie-poikittaisyhteyden rakentaminen.

Liikenneympäristön tavoitetila kartalla.

Liikennejärjestelmän tavoitetila kartalla

Keskusta-alueen kulttuurikohteet

Kulttuurikohteilla tarkoitetaan tässä sellaisia fyysisen ympäristömme piirteitä ja paikkoja, joissa on myönteisellä tavalla nähtävissä ihmisen toiminta ja luovuus, olemassa oleva tai menneiden aikojen kulttuuri, perinteet tai taide.

Historian ja taiteen näkyminen katukuvasssa on koko kävelykeskustan alueella tärkeä viihtyisyystekijä. Tapahtumien ja tempauksien järjestämiseen sopivat sisä- ja ulkotilat tuovat elämää keskustaan.

Keskusta-alueen tapahtumapaikkoja ovat kirkko ja muut seurakunnan tilat, kotiseutumuseo, Pirilä-sali ja -lava, Kirkonkylän koulu, tori, liikuntapaikat ja nuorisoseuran talo. Lisäksi uusia tapahtumapaikkoja sopisi esimerkiksi aseman ympäristöön, vanhan meijerin tiloihin sekä Pirilän ja Ollakan puistoihin.

Historiallisista kohteista merkittävimmät ovat vanha puukirkko, kotiseutumuseon alue sekä rautatieaseman ympäristön vanhat rakennukset. Lisäksi keskusta-alueella säilyneitä vanhoja puutaloja, pihapiirejä ja aittoja tulee vaalia rakennetun ympäristön kerroksellisuuden säilyttämiseksi.

Katu- ja ympäristötaide näkyy mm. pyöräbaanan alikuluissa. Lisäksi katukuvasta löytyy sopivia pintoja uusille seinämaalauksille sekä paikkoja uusille veistoksille puistoista ja liikenneympyröistä.

Keskustan kulttuurikohteet kartalla.

Kulttuurikohteiden tavoitetila kartalla.

Viherympäristön tavoitetila

Keskusta-alueen viherverkosto muodostuu rakennetuista sekä luonnontilaisina hoidetuista puistoista ja lähivirkistysalueista, katuvihreästä, tonttien istutetuista osista sekä peltolaikuista. Viherkäytävien jatkuvuudesta huolehditaan taajamarakenteen täydentyessä.

Puistoilla on tärkeä merkitys virkistys- ja oleskelupaikkoina. Keskustan vastakkaisille laidoille Pirilään ja Ollakkaan syntyvät merkittävimmät kaupunkipuistot. Pirilän puistossa hyödynnetään puutarhaoppilaitoksen ajalta olevia istutuksia ja vesiaihetta, ja se muistuttaa enemmän luonnonympäristöä. Ollakkaan rakennetaan puisto, jossa on rakennettun ympäristön elementtejä.

Kiiesmetsä ja Keskuspuiston metsikkö ovat merkittävimmät metsäiset puistoalueet. Lisäksi Kempeleen harjun männikköä on säilynyt ja tulee säilyttää Kempeleentien varressa sekä tonteilla ja katupuustona.

Peltolaikut tuovat väljyyden tuntua, avaavat näkymiä, toimivat viherkäytävinä ja rytmittävät rakentamista keskusta-alueen läheisyydessä, vaikka niiden merkitys viljelyalana on melko vähäinen.

Tonttien ja katujen rakennettu viherympäristö - nurmikot, istutetut puut ja pensaat, kukkapenkit ja istutusaltaat - muodostavat suuren osan keskustan viherympäristöstä. Näiden määrästä ja laadusta huolehtiminen on tärkeää kaikissa keskustan rakennushankkeissa.

Kartta viherympäristön tavoitetilasta.

Viherympäristön tavoitetila kartalla.