Hyvän kasvun ohjelma

Hyvän Kasvun Ohjelma on varhaiskasvatuksen, opetuksen ja Kempele Akatemian yhteinen strateginen asiakirja, jonka avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palveluita Kempeleen kunnassa. Ohjelmaa on laadittu kunnassa vuodesta 2000 lähtien ja se on hiljalleen laajentunut koskemaan koko lasten ja nuorten palvelukokonaisuutta. Hyvän Kasvun Ohjelma on nostettu vahvasti mukaan myös kunnan strategiseen Kempele-sopimukseen. Sen avulla toteutetaan päämäärää Kasvua ja Oppimista tukeva Kempele.

Hyvän Kasvun Ohjelman painoarvo osana kunnan strategista johtamista on kasvanut hyvinvointialueuudistuksen myötä. Ohjelman datapohja perustuu säännöllisesti toistuviin valtakunnallisiin kyselyihin ja indikaattoreihin, jotka antavat tietoa lasten, nuorten ja perheiden tilanteesta eri näkökulmista (mm. Kouluterveyskysely, MOVE-tulokset, KiVa-kysely jne.). Lisäksi kunnassa tehdään Hyvän Kasvun Ohjelmaan kytkeytyvä kysely 2 vuoden välein, jota kuitenkin hyödynnetään ensisijaisesti yksikkökohtaisessa kehittämistyössä. Mikäli kyselyn koonneissa ilmenee jotain yhteisiä isoja huolitrendejä, otetaan niitä mukaan myös HKO-työhön. Ohjelman toteutumista arvioidaan vuosittain osana talousarvion ja Kempele-sopimuksen toteutumista (osavuosikatsaukset ja tilinpäätös).

Hyvän Kasvun Ohjelman toimeenpanoa koordinoi kunnallisten kehittämisryhmien puheenjohtajista koostuva ohjausryhmä (koollekutsujana toimii sivistysjohtaja). Ohjelman toimeenpanossa hyödynnetään eri prosessien kunnallisia työryhmiä.

Hyvän kasvun ohjelma 2024- (pdf)