Pirilän alue

Vanhan Pirilän pihapiiri idästä käsin toukokuussa 2021
Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo (vanha kaavahanke lakkautetaan):

Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 28.12.2011 - 27.1.2012
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.11.2011

Vireilletulo:

Vireilletulo kunnanhallituksen kokouksessa 16.12.2020 § 329, linkki kokoukseen
Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 30.12.2020 - 29.1.2021
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.12.2020

Valmisteluvaihe / Kaavarungot:

Asemakaavahanketta koskevat vaihtoehtoiset kaavarungot on asetettu nähtäville kuulemista varten. Varsinainen kaavaluonnos, jonka pohjalta asemakaavoitus etenee, muodostetaan vaihtoehdoista saadun palautteen ja vaikutusten arviointien perusteella.

Kuulutus: Kaavarungot nähtävillä 30.6. - 27.8.2021
Kaavarunkovaihtoehdot A3-koossa, Havainnekuvat kaavarungoista
Kaavarunkojen vertailu
Pirilän kartta- ja kaavahistoria, Analyysikartat 

Valmisteluvaihe / Kaavaluonnos 18.5.-17.6.2022:

Asemakaavaluonnos liitteineen ml. rakennustapaohje on asetettu nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten 18.5.-17.6.2022. 

Kaavassa osoitetaan uutta asuinrakentamista pientaloista kerrostaloihin painottuen kaava-alueen pohjois- ja eteläosiin. Pirilätalon ja vanhan Pirilän käyttötarkoitusmerkinnät muutetaan rakennusten käyttöä ja säilymistä edistäviksi. Alueelle osoitetaan paikallisia virkistys- ja viihdepalveluita. Kaavaratkaisu mahdollistaa poikittaisyhteyden Piriläntieltä Eteläsuomentielle.

Kuulutus: Asemakaavaluonnos nähtävillä
Kunnanhallituksen päätös nähtäville asettamisesta
Asemakaavaluonnos
Asemakaavaselostusluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnosvaihe
OAS:n ja kaavarunkojen viranomaispalaute
Rakennustapaohjeluonnos
Havainnekuvia luonnoksesta

Ehdotusvaiheen kuuleminen 12.10.-11.11.2022

Kuulutus: Asemakaavaehdotus nähtävillä
Kunnanhallituksen päätös nähtäville asettamisesta §299/2022
Otteet rekisterikartasta ja kumoutuvasta asemakaavasta
Asemakaavaehdotus
Asemakaavaselostus, ehdotusvaihe
Rakennustapaohje-ehdotus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, ehdotusvaiheen päivitys
Luonnosvaiheen palaute ja vastineet
Ilmastokestävän kaavoituksen tarkistuslista, ehdotusvaiheen päivitys
Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutusten arviointi, ehdotusvaiheen päivitys
Muistutuspohja, ehdotusvaihe

Hyväksyntäkäsittely:

Kunnanvaltuuston hyväksyntäkäsittely 13.3.2023 § 11, linkki pöytäkirjaan

Voimaantulo:

Kuulutus: Voimaantulo 3.5.2023

Lainvoimaiset aineistot: Pirilän asemakaavakartta, Ote kumoutuvasta asemakaavastaPirilän asemakaavaselostus, Pirilän rakennustapaohje

Selvitykset ja viitesuunnitelmat:

Ympäristöselvitykset

Kirkonseudun rakennettavuusselvitys, Pöyry 2016,zip
Pirilä, pilaantuneisuustutkimus, Geobotnia 2019
Pirilän alueen rakennettavuus-, pima- ja sulfaattimaaselvitys, Geobotnia 2021
Kirkonseudun luontoselvitys, Kosteikkomaailma 2018 
Pirilä, luontoselvityksen täydennykset, Kosteikkomaailma 2021

Arkeologinen tarkkuusinventointi, Tutkimusraportti, Museovirasto 2022

Pirilän alueen vanhempia selvityksiä

Master Plan Pirilä-kylän toimintamallista, Loppuraportti 2016
Kempeleentien ja Piriläntien toimenpidesuunnitelma, ELY -keskus, Raportteja 1 / 2014
Pirilän tila - Kempeleen kaunotar, Jaana Tiikkaja 2010

Kunnallistekniikkaselvitykset

Poikittaiskatuyhteys, liikennetarkastelut, Plaana 2021
Kempeleentie-Hovintie liikenteellinen toimivuustarkastelu, WSP 2021

Liikenteen yleissuunnitteluraportti, Plaana 2022
Hulevesitarkastelut, Plaana 2022
Asemakaavan meluselvitys, Ramboll 2022

Strategiat ja yleiskaava

Kempeleen maankäytön strategiat
Kempeleen Taajaman osayleiskaava 2040 ohjaus ja selvitykset
Kempeleen keskusta-alueen visio KAVio (kvalt 4.5.2020 § 28)

Lisätietoa

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Kaija Muraja
050 3163 769

Asemakaava-arkkitehti Suvi Jänkälä
040 5452383

etunimi.sukunimi(at)kempele.fi
kaavoitus(at)kempele.fi