Oppivelvollisuuden laajentaminen

Laajennettu oppivelvollisuus on tullut voimaan vuonna 2021. Lakia on sovellettu ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka olivat keväällä 2021 perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Tavoitteena on, että jokainen Suomessa asuva nuori suorittaa myös toisen asteen tutkinnon. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän on tätä ennen suorittanut toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä kaikkia perusopetuksen päättäviä nuoria koskee hakeutumisvelvoite. Se tarkoittaa, että jokaisen perusopetuksen päättävän on haettava kevään yhteishaussa tai jatkuvissa hauissa jatkokoulutukseen. Hakeutumisvelvoite jatkuu, kunnes nuorelle on vahvistettu opiskelupaikka ja opinnot ovat alkaneet.

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku tehdään Opintopolussa. Se on tarkoitettu peruskoulun päättäville tai sen jo päättäneille hakijoille, jotka eivät ole perusopetuksen jälkeen suorittaneet ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Yhteishaussa haettavana olevat koulutukset ovat:

 • ammatilliset perustutkinnot
 • lukiokoulutus
 • tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus
 • vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävät ammatilliset perustutkinnot sekä TUVA-koulutus
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA-koulutus
 • kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetut opistovuosi -linjat.

Opiskelu on maksutonta

Opiskelu on maksutonta oppivelvollisilla opiskelijoilla sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta tai kun hän on suorittanut tutkinnon.

Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.

Oppivelvollisuuden ohjaus ja valvonta

Oppivelvollisuuden suorittamista ohjaavat ja valvovat omalta osaltaan oppivelvollisen huoltajat, oppilaitos, jossa oppivelvollinen opiskelee ja lopulta myös asuinkunta.

Koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun oppivelvollinen on aloittanut opintonsa. Koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollisen opiskeluoikeus tai oppivelvollisuus päättyy. Koulutuksen järjestäjä seuraa oppivelvollisen opintojen edistymistä, ja ilmoittaa huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle, jos opintoja ei suoriteta opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun oppivelvollisen asuinkunnalle on tehty ilmoitus oppivelvollisesta. Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollinen on aloittanut opinnot uudestaan. Asuinkunnan tehtävänä on ohjata oppivelvollista hakeutumaan hänelle soveltuvaan koulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. Oppivelvollisen tilanne ja tuen tarve selvitetään yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa.

Kempeleessä asuinkunnan vastuuta hoitavat oppivelvollisuudesta vastaavat oppilaanohjaajat Riikka Auramo (040 611 7201) ja Jaana Elorinne (050 316 9577), s-postit etunimi.sukunimi@edu.kempele.fi

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen määräajaksi tai toistaiseksi

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi:​

 • ​oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi  ​
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi ​ 
 • vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos oppivelvollinen osallistuu vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuuttaan 
 • oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi. ​

Oppivelvollisuuden suorittaminen voidaan keskeyttää myös toistaiseksi, jos 1. kohdassa tarkoitettu sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.

Oppivelvollisuuden keskeyttämistä haetaan:

 • Jos kyseessä on Kempeleen kunnan oppilaitos, palautetaan hakemuslomake oppivelvollisuuden keskeyttämisestä oppilaitoksen rehtorille.
 • Jos oppivelvollinen ei ole minkään oppilaitoksen opiskelija, hakemuslomake toimitetaan sivistysjohtajalle.

Hakemus oppivelvollisuuden keskeyttämisestä