Linnakankaan osayleiskaava 2030

Kaavaprosessin eteneminen

Kempeleen kunnanhallitus päätti käynnistää Linnakankaan osayleiskaavan tarkistuksen 23.4.2012. Laadittava osayleiskaava korvaa suunnittelualueella Oulun seudun yleiskaavan 2020 ja Linnakankaan osayleiskaavan (lv 6.2.2002). Laadittavan kaavan tavoitteena on ohjata yleispiirteisesti alueen maankäyttöä ja yhdyskuntarakenteen kehitystä, tarkistaa alueen liikenneverkostot, varautua asumisen alueiden laajentumiseen sekä virkistyksen ja matkailun kehittämiseen alueella. Kaavan tavoitevuodeksi asetetaan 2030.

Vireilletulo:

Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä 23.5.-22.6.2012
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2012

Valmisteluvaihe:

Yleiskaavaluonnos
Kaavaselostusluonnos

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo 20.2.-22.3.2019

Kuulutus: Linnakankaan osayleiskaava 2030, ehdostusvaiheen kuuleminen
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.2.2019
Yleiskaavaehdotus 31.1.2019
Yleiskaavaselostus 12.2.2019

Lomakepohja muistutukselle

Hyväksymisvaihe:

Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely 6.5.2019 (§39), linkki pöytäkirjaan

Yleiskaavan voimaantulo:

Kuulutus: Voimaantulo 26.6.2019

Voimaan tullut osayleiskaavakartta ja selostus liitteineen

Selvitykset:

Viheralueverkostot ja reitit 14.3.2011
Liikennejärjestelmä ja sen kehittäminen, 2.6.2017
Kempeleen pyöräilyverkko - strategiasta konkretiaan 8.4.2016
Kaupallinen selvitys 14.6.2017
Luontoselvitys 4.9.2018, täydennetty 28.1.2019
Linnakallio masterplan 3.11.2015

Lisätietoa

Yhteystiedot

Linnakankaan osayleiskaavan tarkistus on tullut voimaan

Linnakankaan osayleiskaavan tarkistus on tullut voimaan 26.6.2019. Voimaan tultuaan se korvaa alueellaan vanhan Linnakankaan osayleiskaavan (lv. 6.2.2002).