Yksityistiet


Uusi yksityistielaki

Yksityistielaki on uudistunut 1.1.2019. Uuden yksityistielain (560/2018) mukaisesti aikaisemmat tielautakuntien tehtävät ovat siirtyneet 1.1.2020 ELY-keskuksille, Maanmittauslaitokselle, oikeuslaitoksella ja tiekunnille ja tieosakkaille. Uusi voimaan tullut yksityistielaki edellyttää muutoksia yksityisteiden avustusperiaatteisiin. Kunta irtisanoo nykyiset yksityisteiden kunnossapitosopimukset 1.4.2021 alkaen ja kunnossapitovastuu siirtyy tiekunnille.


Avustusperiaatteet

Kempeleen kunta avustaa Kunnanhallituksen päätöksen (1119/08.00/2020) mukaisesti yksityisteiden kunnossapitoa rahallisesti. Avustusta haetaan vuosittain huhtikuun loppuun mennessä (30.4.). Avustuksen myöntämisen ehtona on:

 • Yksityistielle on perustettu tiekunta
 • Tiekunnan yhteystiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa
 • Kunta avustaa vain Kempeleen alueella olevia yksityisteitä tai niiden tien osia
 • Tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää tai tietä sulkea
 • Tiekunta on avustuskelpoinen vain siltä osin, kuin tie palvelee vakituista asutusta
 • Tiekunta toimii yksityistielain mukaisesti

Kunta avustaa yksityisteitä vuosittain talousarviossa hyväksytyn määrärahan puitteissa hakemuksensa ajallaan jättäneitä yksityistiekuntia. Talousarvioon varataan määräraha erikseen perusparantamisavustuksille ja kunnossapitoavustuksille. Yksityisteille, joilla on paikkakunnan liikenteessä merkittävää läpikulkuliikennettä, avustus myönnetään kaksinkertaisena siltä osin, kuin korotusperuste täyttyy. Kyseiset tiet Kempeleessä ovat:

Teppolantie, Liimatantie, Tahkoseläntie, Rajakorventie, Välikorventie, Luonungintie, Isoaukiontie, Tuohinontie sekä Ylipääntie.


Kunnossapitoavustuksen hakumenettely

Avustus lasketaan € x m (avustettavan tienpituus) (2-luokan tiet). Yksityistiet, joilla on paikkakunnan liikenteessä merkittävää läpikulkuliikennettä (1-luokan tiet), saavat avustuksen kaksinkertaisena (€ x m x 2) siltä osin kuin tiekunnan tiestö palvelee läpikulkuliikennettä. Tiekunnan tiestö on avustuskelpoinen vain siltä osin, kun se palvelee vakituista asutusta. Yksityistieavustus ei saa ylittää tiekunnan kunnossapitokulujen kokonaismäärää.

Kunnossapitoavustusta haetaan:

Avustukset maksetaan vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.


Muut ehdot

Tiekuntien avustuksien käyttöä valvotaan tarvittaessa tietarkastuksella. Tarkastuksessa todetaan mm: tiekunnan kirjanpito, tien yleinen kunto, kunnossapidon taso, sovitaan mahdollisista kunnostustoimenpiteistä, annetaan tiekunnalle tarvittaessa ohjeita tienpidon edistämiseksi.

Mikäli tiekunta ei noudata avustusehtoja, ilmoittaa vääriä tietoja tai ei toiminnassaan noudata yksityistielain säädöksiä, voi kunta periä kunnossapitoavustusta takaisin tai vähentää seuraavan vuoden avustusta.

Avustusta myönnetään seuraavien kunnossapitotöiden kustannuksiin:

 • tien höyläys ja lanaus
 • pölynsidonta
 • vesakontorjunta
 • niitto
 • auraus
 • liukkaudentorjunta
 • aurausviitoitus
 • talvihöyläys
 • sorastus

 

Hakemuksen palauttaminen

Hakemus liitteineen (tiekunnan vuosikokouksen pöytäkirja) lähetetään 30.4. mennessä Kempeleen kunnan kirjaamoon osoitteeseen: kirjaamo@kempele.fi tai Kempeleen kunta / Kirjaamo, PL 12, 90441 Kempele


Perusparannushankkeet

 • Mikäli hanke saa valtionavustusta, voi kunta avustaa 20 % kustannuksista
 • Mikäli hanke ei saa valtionavustusta, voi kunta avustaa 40 % kustannuksista
 • Avustus maksetaan toteutuneita kustannuksia vastaan ennalta toimitetun hyväksytyn suunnitelman perusteella
 • Valtion avustamissa hankkeissa kunnan avustuksen maksamisen ehtona on valtiolta saatu myönteinen maksupäätös toteutuneita kustannuksia vastaan
 • Yksityistieavustuksille budjetoidaan vuotuinen määräraha erikseen kunnossapitoon sekä perusparan-nuksiin
 • Valtion avustamat hankkeet asetetaan järjestykseen myönteisten valtionapupäätösten mukaisessa järjestyksessä


Yksityiset pihatiet

Kunta luopuu pihateiden aurauspalvelusta

Yksityistielain muutoksen seurauksena ovat tiekunnat vuodesta 2021 lähtien tilanneet talvikunnossapidon suoraan palveluntuottajalta.

Kempeleen kunnassa samaa toimintamallia toteutetaan jatkossa myös yksityisten kiinteistönomistajien osalta.

Palvelusta saatavat maksut eivät kata nykyisellään aurauksesta syntyviä kustannuksia eivätkä sisällä työnjohdon tai muun henkilöstön resursseja tai esimerkiksi laskutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Palvelu on sisältänyt lumisateen jälkeisen aurauksen 5 cm toimenpiderajan ylityttyä. Hintaan ei ole sisältynyt polanteen tai sohjon poistoa eikä liukkaudentorjuntaa.

Seuraavalla talvikunnossapitokaudella (syksy 2022 - kevät 2023) Kempeleen kunta ei tarjoa kuntalaisille enää mahdollisuutta tilata yksityistien (nk. pihatie) aurausta kunnan välittämänä. Aurauspalvelu on palvelua, joka on kuntalaisen mahdollista ostaa suoraan palveluntuottajalta eli kunnossapitoa tarjoavalta yrittäjältä.

Lumityöpalveluita voi tilata alalla toimivilta kiinteistöhuolloilta, traktoriurakoitsijoilta tai muilta yksityisiltä toiminnanharjoittajilta. Talvikunnossapidon hinnan ja laatumääritykset voi siten jokainen kiinteistön omistaja sopia itse valitsemansa palveluntuottajan kanssa.

Asiasta lähetetään tarkempi tiedote myös viime talvikautena aurauspalvelua tilanneille asiakkaille.