Yksityistiet


Uusi yksityistielaki

Yksityistielaki on uudistunut 1.1.2019. Uuden yksityistielain (560/2018) mukaisesti aikaisemmat tielautakuntien tehtävät ovat siirtyneet 1.1.2020 ELY-keskuksille, Maanmittauslaitokselle, oikeuslaitoksella ja tiekunnille ja tieosakkaille. Uusi voimaan tullut yksityistielaki edellyttää muutoksia yksityisteiden avustusperiaatteisiin. Kunta irtisanoo nykyiset yksityisteiden kunnossapitosopimukset 1.4.2021 alkaen ja kunnossapitovastuu siirtyy tiekunnille.

Avustusperiaatteet

Kempeleen kunta avustaa Kunnanhallituksen päätöksen (1119/08.00/2020) mukaisesti 1.4.2021 alkaen yksityisteiden kunnossapitoa rahallisesti. Avustusta haetaan vuosittain huhtikuun loppuun mennessä (30.4.). Avustuksen myöntämisen ehtona on:

 • Yksityistielle on perustettu tiekunta
 • Tiekunnan yhteystiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa
 • Kunta avustaa vain Kempeleen alueella olevia yksityisteitä tai niiden tien osia
 • Tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää tai tietä sulkea
 • Tiekunta on avustuskelpoinen vain siltä osin, kuin tie palvelee vakituista asutusta
 • Tiekunta toimii yksityistielain mukaisesti

Kunta avustaa yksityisteitä vuosittain talousarviossa hyväksytyn määrärahan puitteissa hakemuksensa ajallaan jättäneitä yksityistiekuntia. Talousarvioon varataan määräraha erikseen perusparantamisavustuksille ja kunnossapitoavustuksille. Yksityisteille, joilla on paikkakunnan liikenteessä merkittävää läpikulkuliikennettä, avustus myönnetään kaksinkertaisena siltä osin, kuin korotusperuste täyttyy. Kyseiset tiet Kempeleessä ovat: Teppolantie, Liimatantie, Tahkoseläntie, Rajakorventie, Välikorventie, Luonungintie, Isoaukiontie, Tuohinontie sekä Ylipääntie.

Kunnossapitoavustuksen hakumenettely

Kunta avustaa ehdot täyttäviä yksityisteitä vuosittain myönnettävällä määrärahalla. Avustuksen suuruus määräytyy vuosittaisesta talousarvioon myönnetystä yksityisteiden kunnossapitoavustusmäärärahasta. Avustus lasketaan € x m (avustettavan tienpituus). Yksityistiet, joilla on paikkakunnan liikenteessä merkittävää läpikulkuliikennettä, saavat avustuksen kaksinkertaisena (€ x m x 2) siltä osin kuin tiekunnan tiestö palvelee läpikulkuliikennettä.
Avustuksen suuruus on kuitenkin enimmillään 80 % edellisen tilikauden hyväksytyistä kunnossapitokustannuksista.

Kunnossapitoavustusta haetaan:

 • Kirjallisesti sitä varten laaditulla lomakkeella vuosittain 30.4. mennessä
 • Hakemukseen on liitettävä viimeisen tiekunnan kokouksen pöytäkirja
 • Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä
 • Yksityistien avustushakemus vuodelle 2022 (pdf)

Muut ehdot

Tiekuntien avustuksien käyttöä valvotaan tarvittaessa tietarkastuksella. Tarkastuksessa todetaan mm: tiekunnan kirjanpito, tien yleinen kunto, kunnossapidon taso, sovitaan mahdollisista kunnostustoimenpiteistä, annetaan tiekunnalle tarvittaessa ohjeita tienpidon edistämiseksi.

Mikäli tiekunta ei noudata avustusehtoja, ilmoittaa vääriä tietoja tai ei toiminnassaan noudata yksityistielain säädöksiä, voi kunta periä kunnossapitoavustusta takaisin tai vähentää seuraavan vuoden avustusta.

Perusparannushankkeet

 • Mikäli hanke saa valtionavustusta, voi kunta avustaa 20 % kustannuksista
 • Mikäli hanke ei saa valtionavustusta, voi kunta avustaa 40 % kustannuksista
 • Avustus maksetaan toteutuneita kustannuksia vastaan ennalta toimitetun hyväksytyn suunnitelman perusteella
 • Valtion avustamissa hankkeissa kunnan avustuksen maksamisen ehtona on valtiolta saatu myönteinen maksupäätös toteutuneita kustannuksia vastaan
 • Yksityistieavustuksille budjetoidaan vuotuinen määräraha erikseen kunnossapitoon sekä perusparan-nuksiin
 • Valtion avustamat hankkeet asetetaan järjestykseen myönteisten valtionapupäätösten mukaisessa järjestyksessä

Yksityistien perusparannuksen avustushakemuskaavake 2022 (pdf)

Yksityiset pihatiet

Kunta luopuu pihateiden aurauspalvelusta

Yksityistielain muutoksen seurauksena ovat tiekunnat vuodesta 2021 lähtien tilanneet talvikunnossapidon suoraan palveluntuottajalta.

Kempeleen kunnassa samaa toimintamallia toteutetaan jatkossa myös yksityisten kiinteistönomistajien osalta.

Palvelusta saatavat maksut eivät kata nykyisellään aurauksesta syntyviä kustannuksia eivätkä sisällä työnjohdon tai muun henkilöstön resursseja tai esimerkiksi laskutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Palvelu on sisältänyt lumisateen jälkeisen aurauksen 5 cm toimenpiderajan ylityttyä. Hintaan ei ole sisältynyt polanteen tai sohjon poistoa eikä liukkaudentorjuntaa.

Seuraavalla talvikunnossapitokaudella (syksy 2022 - kevät 2023) Kempeleen kunta ei tarjoa kuntalaisille enää mahdollisuutta tilata yksityistien (nk. pihatie) aurausta kunnan välittämänä. Aurauspalvelu on palvelua, joka on kuntalaisen mahdollista ostaa suoraan palveluntuottajalta eli kunnossapitoa tarjoavalta yrittäjältä.

Lumityöpalveluita voi tilata alalla toimivilta kiinteistöhuolloilta, traktoriurakoitsijoilta tai muilta yksityisiltä toiminnanharjoittajilta. Talvikunnossapidon hinnan ja laatumääritykset voi siten jokainen kiinteistön omistaja sopia itse valitsemansa palveluntuottajan kanssa.

Asiasta lähetetään tarkempi tiedote myös viime talvikautena aurauspalvelua tilanneille asiakkaille.

 

Lisätietoa

Yhteystiedot

Ympäristön kunnossapidon taksat