Kaivuluvat

Kaikki Kempeleen kunnan yleisten alueiden käyttö edellyttää viranomaisen lupaa. Yleisten alueiden käytöstä peritään taksan mukaista korvausta.

Sähköinen asiointi

Kempeleen kunta on sähköistänyt yleisten alueiden lupa- asioinnin 15.9.2017 alkaen. Www.lupapiste.fi Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta. on uusi luvanhakemisen paikka kaikille yleisten alueiden käyttäjille. Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea kaivu-, katu-, sijoitus- ja muita yleisten alueiden lupia sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, kaivajan, suunnittelijan ja muut ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.

Lupapiste palvelu ei poista muiden viranomaislupien hakemista vaan koskee ainoastaan kunnalta haettavia kaivu-, katu-, sijoitus- ja muita yleisten alueiden lupia. Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Lupapiste kattaa katu- ja sijoituslupien sekä yleisten alueiden käytön lupien hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen hankkeen käynnistymistä.

Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan, mutta yritykset voivat rekisteröidä käyttöönsä erillisen Yritystilin. Palvelu on selkeä ja helppokäyttöinen. Se ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti.

Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Kaikille katualueella tehtäville töille tarvitaan aina lupa

Luvan myöntää Kempeleen kunta, kunnallistekniikan palvelualue. Lupakäytännön ja siihen liittyvän valvonnan tavoitteena on varmistaa, että kadun käyttäminen on työn aikanakin turvallista ja että työmaan ympäristö pysyy riittävän siistinä. Työn jälkeen tarkastetaan, että katu on alkuperäistä vastaavassa
kunnossa. Sopimuksen piiriin kuuluvat myös puistoissa tehtävät työt.

Yleisten teiden (valtion maantiet) alueella lupaviranomaisena toimii Pohjois-pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Maanteitä Kempeleessä ovat Eteläsuomentie, Ketolanperäntie, Kokkokankaantie, Kuokkamaantie, Lehmikentäntie, Piriläntie ja Vihiluodontie.

Poikkeukselliset liikennejärjestelyt

Katu- tai yleisellä alueella työskenneltäessä pitää tarvittaessa kaivu-/katulupahakemukseen liittää työkohteen tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma. Jos työ
toteutetaan useassa eri vaiheessa, on jokaisesta työvaiheesta oltava oma suunnitelmansa. Yksinkertaisissa perustapauksissa voidaan toimia sivulta löytyvien
periaatekuvien mukaisesti. Lisäksi suunnitelmassa on huomioitava mm. työkohteen vaikutuspiirissä (työmaa-alueella tai kadun vastakkaisella puolella) olevat pysäköintipaikat, kevyt liikenne, kadun mahdollinen ajonopeuden alentaminen sekä työkohteen suojaaminen ja aitaaminen.

Sijoituslupa

Laitteen, johdon/ kaapelin, routaeristeen tai muun vastaavan rakenteen pysyvä sijoittaminen kaupungin omistamalle alueelle vaatii sijoituspaikkaluvan. Kempeleen kunta voi asettaa ehtoja luvan myöntämisen yhteydessä. Hakemukseen täytetään Lupapistepalvelussa pyydetyt tiedot. Piirrä ohjelman karttaan
luonnos kaikista uusista rakenteista ja/tai kaivutöiden vaikutusalueesta. Liitä tarkempi suunnitelmakartta hakemuksen liitteeksi.

Erikseen vaadittaessa on esittävä tarkemmat suunnitelmat ja rakennedetaljit kaupungin vaatimusten mukaisesti. Sijoittamissopimuksen hakijan tehtäviin kuuluu johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvä selvitystyö mm. maanomistus, kaavatilanne, johtotietojen selvittäminen ja puiden kartoitus.

Mikäli hakija ei ole laitteen tai rakenteen omistaja, tulee hakemukseen liittää valtakirja.

Kadun tai muun yleisen alueen luovuttaminen muuhun käyttöön Lupa kadun tai muun yleisen alueen luovuttamisesta muuhun käyttöön tarvitaan mm.
seuraaviin töihin: talonrakennustyömaiden rakennustelineet, nosturit, työmaakopit, mainosten asettaminen tai terassien pitäminen. Lupahakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen aiottua työn aloittamisajankohtaa. Käyttömaksu määräytyy kunnan voimassa olevan taksan mukaan. Luvansaaja sitoutuu noudattamaan annettuja ehtoja ja työohjeita ja vastaamaan kaikista vahingosta ja haitoista, mikä työstä aiheutuu kunnalle tai kolmannelle osapuolelle.

Kaivulupa

Kaivuluvalla ilmoitetaan yleisellä alueella tehtävästä kaivutyöstä. Kaivulupa tarvitaan kaikissa kaivutöissä katualueella tai muulla yleisellä alueella.
Hakemus on jätettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen työn suunniteltua aloitusta. Jos luvan jättämisessä on ongelmia, niin ole yhteydessä Lupapisteen tukeen tukipyynnön kautta.

Hakemukseen täytetään Lupapistepalvelussa pyydetyt tiedot. Piirrä ohjelman karttaan luonnos kaikista uusista rakenteista ja/tai kaivutöiden vaikutusalueesta. Liitä tarkempi suunnitelma kartta hakemuksen liitteeksi.

Kaivuluvan hakemisen vaiheet lupapisteessä

 1. Tee hakemus
 2. Määritä sijainti
 3. Valitse yleiset alueet (Sijoittamissopimus, katulupa, alueiden käyttö)
 4. Valitse Työskentely alueella (katulupa)
 5. Valitse kaivaminen yleisellä alueella
 6. Valitse toimenpide ja täytä kysytyt tiedot

Lupaehdot

 • Kaivulupamaksu 110 € (sis alv)
 • Liikennettä kadulla ei saa kokonaan katkaista, ellei kohteeseen voida järjestää korvaavaa kulkuyhteyttä.
 • Yleistä liikennettä haittaavista töistä on ilmoitettava aluehälytyskeskukseen ja alueella toimiville linjaautoliikennöitsijöille.
 • Ennen töiden aloittamista on luvan saajan selvitettävä kaikkien alueella sijaitsevien kaapeleiden, johteiden ja putkien sijainnit.
 • Luvan saaja vastaa laitteiden omistajille aiheuttamistaan korjaus- ja liikennöintitappioista vahinkotilanteessa.
 • Työmaa on merkittävä asianmukaisilla liikennemerkeillä ja suojapuomeilla. Luvan saaja vastaa liikenteen- ohjauksesta ja turvallisuudesta työkohteessa.
 • Työmaa on merkittävä asianmukaisilla liikennemerkeillä ja suojapuomeilla. Luvan saaja vastaa liikenteen- ohjauksesta ja turvallisuudesta työkohteessa.
 • Työskentely katualueella vaatii vähintään II-luokan turvavaatetuksen. Koneet ja laitteet on varustettava vaatimukset täyttävin turvavarustein. Luvan saaja vastaa työntekijöidensä ja alihankkijoidensa turvallisuudesta, sekä kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista ja niiden korvaamisesta.
 • Kivipäällysteen ja reunakivien talteenotto sekä säilytys kuuluvat luvan saajalle.
 • Kaivanto täytetään kerroksittain tiivistäen katurakenteen mukaisesti ja muut alueet rakennetaan entistä vastaaviksi. Kaivun yhteydessä esiin tulleet salaoja- ym. putkistot, kanaalit, kaapelit yms. on laitettava entistä vastaavaan kuntoon.
 • Luvan saaja vastaa kaikista niistä vahingoista, jotka aiheutuvat kaivannosta tai sen mahdollisesta painumisesta kahden vuoden aikana.
 • Kaikki em. työt on suoritettava luvan saajan kustannuksella ohjeiden mukaisesti ja sovittuihin määräaikoihin mennessä. Ellei luvan saaja tee viimeistelytöitä annettujen ohjeiden mukaisesti sovittuun määräaikaan mennessä, kunta teettää työt ja laskuttaa ne kaivuluvansaajalta.
 • Ellei luvassa erikseen mainita kunta suorittaa kaivutöiden viimeistelytyöt (päällystys- ja vihertyöt) luvansaajan puolesta ja laskuttaa viimeistelytöistä aiheutuneet, sekä niihin liittyvät kustannukset kaivuluvan saajalta/-hakijalta.
 • Luvan antaja suorittaa luvan mukaiset tarkastukset. Luvan saaja pyytää ennen työn aloittamista ennakko- tarkastuksen ja työn päätyttyä valmiustarkastuksen luvan antajalta.

Kaivutöissä noudatettavat ohjeet

 • InfraRYL 2010 Osa 1

Kunnan puolesta työtä valvovan tai luvassa esitetyt ohjeet menevät aina yleisten ohjeiden edelle.

Kaivuluvat ohjeet (pdf)