Vihiluoto korttelin 23005 ympäristö

Suunnittelualue sijaitsee Vihiluodon tilasto- ja pientilastoalueella (113/023). Asemakaavan muutos koskee korttelin 23005 tonttia 12 ja siihen liittyvää lähivirkistysaluetta ja katualuetta tarpeellisin osin. Tonttia 12 koskevan asemakaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan tontteja 13–16 koskevan asemakaavan ajantasaisuus. Asemakaavamuutosalueen rajaus tarkentuu hankkeen edetessä. Alustava suunnittelualueen rajaus on noin 4,8 ha.

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia korttelin 23005 tontin 12 käyttötarkoituksen muuttamista matkailua palvelevien rakennusten korttelialueesta (RM) asuinkerrostalorakentamiseen (AK) ja rakennusoikeuden kasvattamista nykyisestä 5362 k-m2:stä 7000–9000 k-m2:n. Lisäksi asemakaavamuutoksessa selvitetään ja osoitetaan tontin 12 kautta lähivirkistysalueelle kulkevat reitit ja niiden sijainti sekä ratkaistaan lähivirkistysalueen käyttöön liittyvän pysäköinnin määrä ja sijainti.

Suunnittelualueen rajaus opaskartalla.

Alustava muutosalueen rajaus opaskartalla (musta katkoviiva).

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavoitus käynnistettiin kunnanhallituksen päätöksellä 29.11.2022 § 363.

Kuulutus: Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 8.12.2022-13.1.2023.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ote kumoutuvasta asemakaavasta

Ote rekisterikartasta

Mielipidelomake

Kaavarunkovaiheen valmistelua

Tarkoituksenmukaisen asemakaavan laatimiseksi tarvitaan erilaisia viitesuunnitelmia. Viitesuunnitelmat tai kaavarungot ovat epävirallisia, asemakaavaa yleispiirteisempiä suunnitelmia, jotka ohjaavat ja valmistelevat varsinaisen asemakaavan suunnittelua. Yleisötilaisuudessa on keskusteltu kaavamuutoksen tarpeesta, mahdollisista vaikutuksista ja rakennusliikkeen laatimista viitesuunnitelmavaihtoehdoista sekä siitä, miten niitä tulisi kehittää. 

Yleisötilaisuuden 6.6.2023 muistio, Liite1: Suunnittelutilanne, Liite2: Vaihtoehtotarkastelut

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo

Täydentyy myöhemmin

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

Täydentyy myöhemmin

Kaavan hyväksyminen

Täydentyy myöhemmin

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Kaija Muraja
050 3163 769

Asemakaava-arkkitehti Reetta Lehtiranta
040 5452 383

etunimi.sukunimi(at)kempele.fi
kaavoitus(at)kempele.fi