Palautetta toiminnasta

Muistutuksen tekeminen kunnallisen tai palvelusetelillä tuotetun varhaiskasvatuksen toiminnasta

Varhaiskasvatuslaki 53 § ja 54 §

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Jos lapsen huoltaja on tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun, asian selvittämiseksi ollaan ensin yhteydessä varhaiskasvatuksen henkilökuntaan tai päiväkodin johtajaan. Jos asiat eivät selviä keskustellen, huoltajilla on oikeus tehdä asiasta varhaiskasvatuslain mukainen muistutus toiminnasta vastaavalle varhaiskasvatusyksikön esihenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtajalle. Muistutus tehdään sähköisellä lomakkeella.

Näin teet muistutuksen:
• Lapsen huoltaja laatii muistutuksen lomakkeelle. Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti kirjallisena, jonka voi toimittaa: Varhaiskasvatuksen johtaja, PL 12, 90441 Kempele.
• Muistutuksessa kerrotaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti asia tai asiat, joihin on tyytymätön.
• Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten asiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut.
• Mikäli huoltaja ei ole tyytyväinen saamaansa vastaukseen, hän voi olla yhteydessä vastauksen lähettäjään. Vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla.
• Muistutuksen tekeminen ei ole este ottamasta yhteyttä aluehallintovirastoon

Vanhemmat ja huoltajat saavat tarvittaessa apua tai neuvoa muistutuksen tekemiseen sosiaaliasiamieheltä. Kempeleen kunnan potilas- ja sosiaaliasiamiehenä toimii Mirva Makkonen puh: 044 703 4115, mirva.makkonen@pohde.fi. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitusvelvollisuus

1.8.2021 on astunut voimaan varhaiskasvatuslain muutos, jonka mukaan varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa lapsen varhaiskasvatukseen kohdistuvasta epäkohdasta tai mahdollisesta epäkohdan uhasta yksikön esihenkilölle. Yksikön esihenkilö käynnistää viivytyksettä tarvittavat toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi ja ilmoittaa asiasta myös varhaiskasvatuksenjohtajalle. Ilmoitukset säilytetään, kunnes vuosi on kulunut sen kalenterivuoden päättymisestä, jona ilmoitus tehtiin. Tämä ilmoitusvelvollisuus koskettaa sekä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta.

Tarkoituksena on turvata lapsen varhaiskasvatuksen toteutuminen varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla.

Varhaiskasvatuslaki 57 a§ ja Varhaiskasvatuslaki 57 b§

Tällä lomakkeella voit halutessasi jättää palautetta varhaiskasvatukseen

Tämä kenttä on pakollinen.

Tämä kenttä on pakollinen.

Tämä kenttä on pakollinen.