Varhaiskasvatuksen hankkeet ja kehittäminen

Kempeleen varhaiskasvatuksessa on elokuussa 2022 käynnistynyt useampi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke.

Hankkeita ovat: Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämishanke, Digipedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittäminen.

Hankkeilla vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatua. Yksiköissä voi vakituisen henkilökunnan lisäksi työskennellä avustus- ja hanketyöntekijöitä, jotka on palkattu hanke- ja avustusrahoilla.

Valtion erityisavustus vuosille 2022-2023.

Valtionavustuksen tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksessa olevien lasten edellytyksiä sekä ymmärrystä ja valmiuksia laaja-alaisiin osaamisalueisiin sisältyvissä medialukutaidoissa, digitaalisissa taidoissa sekä ohjelmointiosaamisessa.  Avustuksella tuetaan lisäksi toteutettujen kuvausten käyttöönottoa ja pilotointia varhaiskasvatuksessa.

Hankkeen paikalliset tavoitteet:

 • Hankkeen avulla yhdenmukaistetaan henkilökunnan osaamista medialukutaidon, digitaalisen osaamisen ja ohjelmointiosaamisen alueilla.
 • Hankkeessa tuodaan digipedagogiikka osaksi jokapäiväistä pedagogista toimintaa Uudet lukutaidot kehittämisohjelman mukaisesti.
 • Hankkeen avulla yhdenmukaistetaan digilaitteisto yksiköissä.

Valtio­na­vus­tuksella työskentelee henkilöstöä seuraavasti:

Digipedagogi Susanna Karikka, joka kiertää kaikissa kunnan päiväkotiryhmissä jalkauttaen Uusien lukutaitojen mukaisia kuvauksia.Digipedagogin avulla vahvistetaan varhaiskasvatushenkilöstön osaamista, varmistetaan digitaitojen tasa-arvoinen osaaminen ja hyödyntäminen kaikissa yksiköissä ja kehitetään toimintamalleja pysyväksi jatkumoksi hankeen loputtua.

Laitteisto:

Valtio­na­vus­tuksella on hankittu varhaiskasvatuksen käyttöön tablettisalkku, joka sisältää 23 tablettia sekä kahdeksan kappaletta lattiarobotteja ja niiden alustoja. Laitteisto on tarkoitettu pedagogisen oppimisen apuvälineiksi ja niillä vahvistetaan tasa-arvoisen digioppimisen polkua varhaiskasvatuksessa.

Valtio­na­vus­tuksella kehitetään ja koulutetaan henkilöstöä seuraavasti:

 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen digipedagogiikan osa-alueilla
 • Vertaismentoroinnilla tuetaan henkilöstön ammatillista osaamista
 • Koulutuksilla ja koordinoinnilla varmistetaan yhdenvertaisuus pedagogisissa toimintatavoissa.

Lisätietoa: maija.junnonaho@kempele.fi 050 316 3737

Uudet lukutaidot kehittämisohjelma

Täältä löydät käytössämme olevat digipassit. Passeja saa käyttää ja muokata. Palautetta voi antaa susanna.karikka@kempele.fi tai maija.junnonaho@kempele.fi

Ohjelmointiosaamisen digipassi

Medialukutaidon digipassi

Digitaalisen osaamisen passi

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022-2023

Avustuksen tavoitteet ovat:

 • varhaiskasvatuslain tuen uudistuksen toimeenpanon tukeminen
 • lapsen saaman tuen vahvistaminen ja tuen laadun kehittäminen varhaiskasvatuksessa
 • varhaiskasvatuksen tuen ja inkluusion toiminta- ja johtamis- sekä yhteistyökulttuurin edistäminen
 • varhaiskasvatuksen tuen toteuttamiseen liittyvän osaamisen kehittäminen
 • varhaiskasvatuksen tuen vaikuttavuuden arvioinnin osaamisen edistäminen.

Hankkeen paikalliset tavoitteet:

 • luodaan pysyviä työ- ja toimintatapoja tuen toteuttamiseen
 • kehitetään joustavia ryhmärakenteita tuen toteuttamista varten
 • tuen toteuttamisen tueksi kehitetään työparityöskentelymalli
 • kehitetään osa-aikaista erityisopetusta varhaiskasvatuksessa
 • vahvistetaan henkilöstön erityispedagogiikan ja uudistuneen varhaiskasvatus suunnitelman perusteiden osaamista

Valtio­na­vus­tuksella on palkattu resurssilastenhoitajia sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajia, lisähenkilöstöllä mahdollistetaan lapsen kehityksen eri osa-alueiden yksilöllinen tuki.

Lisätietoa: varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Uutela, p. 050 5681 907 virpi.uutela@kempele.fi

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen vuosille 2022-2023

Valtionavustus on myönnetty varhaiskasvatuksen laatu- ja arviointityön sekä johtamisen toimintakäytäntöjen ja –kulttuurin kehittämiseen. Tavoitteena on tukea kuntia kehittämään omia varhaiskasvatuksen laadunhallinnan ja arvioinnin käytänteitä. Rinnalla kehittämiskohteena on varhaiskasvatuksen johtamisen toimintakäytänteiden, -rakenteiden ja –kulttuurin kehittäminen. Hankeen avulla voidaan tukea henkilöstön osaamista mm. järjestämällä teemoihin liittyvää koulutusta.

Valtionavustus on osa varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa ja sen toimeenpanoa. Vuosina 2020-2022 Oikeus Oppia -kehittämisohjelman puitteissa on tavoitteena vahvistaa monipuolisesti varhaiskasvatuksen laatua ja tasa-arvoa.

Avustuksen tavoitteet ovat:

 • varhaiskasvatuksen laadunhallinnan ja arvioinnin toimintakulttuurin kehittäminen
 • toiminnan monipuolisen arvioinnin edistäminen ja arvioinnin tuloksiin perustuvan toiminnan kehittäminen
 • varhaiskasvatuksen johtamiskäytäntöjen, -rakenteiden ja –kulttuurin kehittäminen
 • laadunhallintaan, arviointiin ja johtamiseen liittyvän alueellisen kehittämisen ja verkostoitumisen edistäminen.

Hankkeen paikalliset tavoitteet:

 • Laatukäsikirjan luominen
 • Laadunarvioinnin ja kehittämisen toimintamallien luominen varhaiskasvatuksen toiminnan eri tasoille.
 • Laadunarvioinnin toimintakulttuurin vahvistaminen koko varhaiskasvatuksen tasolla
 • Päiväkotien esihenkilöiden johtamisosaamisen vahvistaminen mm. prosessikoulutuksella.
 • Johtamista tukevien rakenteiden ja toimintamallien selvittäminen ja kehittäminen sekä selvityksen tekeminen johtamisrakenteiden kehittämistarpeista lähitulevaisuuteen.

Hankerahalla on palkattu johtamisen ja laadunarvioinnin kehittämiskoordinaattoriksi Pauliina Meyer, joka vastaa hankkeen tavoitteiden kokonaisvaltaisesta toteutumisesta yhteistyössä laadunarvioinnin ja johtamisen ohjausryhmien sekä varhaiskasvatuksen johtoryhmän kanssa.

Valtio­na­vus­tuksella kehitetään ja koulutetaan henkilöstöä seuraavasti:

Päiväkotien johtajien ja varajohtajien prosessikoulutus, jonka tavoitteena on vahvista pedagogiikan johtamisen käytäntöjä, johtajien itsetuntemusta, jaetun johtamisen käytäntöjä ja työhyvinvoinnin johtamista.

Lisätietoa: Pauliina Meyer 040 702 5237

pauliina.meyer@kempele.fi