Varhaiskasvatuksen hankkeet ja kehittäminen

Kempeleen varhaiskasvatuksessa on käynnissä useampi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke.

Hankkeita ovat:

 • digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukeminen 2023-2024
 • varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittaminen 2022-2024
 • Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistaminen 2022.2023
 • Digipedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa 2022.2023
 • varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittäminen 2022.2023

Hankkeilla vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatua. Yksiköissä voi vakituisen henkilökunnan lisäksi työskennellä avustus- ja hanketyöntekijöitä, jotka on palkattu hanke- ja avustusrahoilla.

Valtion erityisavustus digitaalisen laadunarviointijärjestelmän Valssin käyttöönoton tukemiseen.

Hanke on jatkoa Valtion erityisavustukseen varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen vuosille 2022-2023. Hankkeessa valmistellaan VALSSI:n käyttöönottoa ja kokeilua Kempeleen varhaiskasvatuksessa.

Mikä VALSSI on?

Valssi on kansallinen laadunarviointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea järjestäjiä ja palveluntuottajia heidän laadunhallinnassaan. Valssi on monipuolinen digitaalinen palvelu, jolla voidaan toteuttaa arviointitiedonkeruita, saada toimijakohtaisia arviointiraportteja, tuottaa arvioinnin toimipaikkakohtaisia yhteenvetoja sekä julkaista toimijan lakisääteisiä arviointituloksia.

Hankeen tavoitteet:

 • varhaiskasvatuksen laadun ja arvioinnin kehittäminen
 • Valssin käyttöönoton tukeminen
 • kansallisesti yhtenäisten laatukriteerien jalkauttaminen osaksi varhaiskasvatustoimijoiden omaa laatutyötä.
 • arviointijärjestelmään ja sen taustalla oleviin laatukriteereihin tutustumista
 • käyttöönottoon liittyvistä vastuista ja järjestelmän käyttäjärooleista sopiminen
 • roolien mukaista kouluttautuminen
 • henkilöstön itsearviointiosaamisen vahvistaminen
 • uuden laadunarviointijärjestelmän tuomista osaksi toiminnan kehittämistä. 

Paikalliset tavoitteet:

 • Laadunarvioinnin ja kehittämisen toimintamallien luominen varhaiskasvatuksen toiminnan eri tasoille.
 • Laadunarvioinnin toimintakulttuuria vahvistetaan koko varhaiskasvatuksessa
 • Laadunarvioinnin ja kehittämisen toimintamallien luominen varhaiskasvatuksen toiminnan eri tasoille.
 • VALSSI-laadunarviointijärjestelmän liittäminen osaksi kunnan varhaiskasvatuklsen omaa laadunarviointiprosessia.
 • Laadunarvioinnin toimintakulttuurin, mm. itsearvioinnin ja tiedolla johtamisen vahvistaminen koko varhaiskasvatuksessa.
 • Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten ja huoltajien osallisuuden lisääminen kehittämällä heihin ulottuvia laadunarviointimenetelmiä.

Hankerahalla on palkattu VALSSIN kehittämiskoordinaattoriksi Pauliina Meyer, joka vastaa hankkeen tavoitteiden kokonaisvaltaisesta toteutumisesta yhteistyössä varhaiskasvatuksen laatuyhmän sekä varhaiskasvatuksen johtoryhmän kanssa.

Lisätietoa: Pauliina Meyer 040 702 5237

pauliina.meyer@kempele.fi

Lapsi

Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi-ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2022–2024

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuslain mukaan lapsella on oikeus saada varhaiskasvatussuunnitelman mukaista varhaiskasvatusta sekä riittävää oppimisen ja kehityksen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen mahdollistamiseksi on varmistettava, että kaikilla lapsilla on mahdollisuudet osallistua täysipainoisesti varhaiskasvatukseen ja että koronaepidemian heijastusvaikutukset lasten kehitykseen ja oppimiseen sekä tuen järjestämiseen ja suomi/ruotsi toisena kielenä -opetukseen jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista esi- ja perusopetusta sekä riittävää tukea oppimiseensa ja hyvinvointiinsa heti tuen tarpeen ilmetessä. Laadukkaan opetussuunnitelman mukaisen esi- ja perusopetuksen mahdollistamiseksi on varmistettava, että kaikilla oppilailla on edellytykset osallistua täysipainoisesti opetukseen ja että korona-ajan heijastusvaikutukset oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin sekä tuen järjestämiseen jäävät mahdollisimman vähäisiksi eikä koulupudokkuus lisäänny.

Valtionavustus on tarkoitettu koronaepidemiasta johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, lapsen oppimisen ja kehityksen tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Hankkeen tavoitteet:

 • parantaa lasten kehityksen ja oppimisen edistämistä
 • tuen toteuttaminen varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti
 • varmistaa varhaiskasvatuksen edellytykset tukea heikommassa asemassa olevien lasten, vieraskielisten lasten, erityistä tukea tarvitsevien lasten sekä maahanmuuttotaustaisten lasten oppimista ja kehitystä
 • tukea lapsia, joiden kehitys ja oppiminen ovat vaarantuneet pitkittyneiden poissaolojen vuoksi.
 • parantaa lasten ja nuorten edellytyksiä jatkaa oppimista perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti
 • varmistaa edellytykset tukea heikommassa asemassa olevien esioppilaiden, vieraskielisten esioppilaiden, erityisen ja tehostetun tuen esioppilaiden, maahanmuuttotaustaisten sekä korona-aikana esiopetuksen kesken jättäneiden lasetn oppimista
 • tukea niitä lapsia, joiden syrjäytymisen riskiä koronaepidemian pitkittyminen on erityisesti lisännyt ja ennaltaehkäistään poissaoloja ja koulupudokkuutta.

Hankkeen avulla on palkattu varhaiskasvatukseen lisää työntekijöitä.

Lisätietoa:

varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Uutela, p. 050 5681 907 virpi.uutela@kempele.fi

Lapset

Valtion erityisavustus vuosille 2022-2023.

Valtionavustuksen tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksessa olevien lasten edellytyksiä sekä ymmärrystä ja valmiuksia laaja-alaisiin osaamisalueisiin sisältyvissä medialukutaidoissa, digitaalisissa taidoissa sekä ohjelmointiosaamisessa.  Avustuksella tuetaan lisäksi toteutettujen kuvausten käyttöönottoa ja pilotointia varhaiskasvatuksessa.

Hankkeen paikalliset tavoitteet:

 • Hankkeen avulla yhdenmukaistetaan henkilökunnan osaamista medialukutaidon, digitaalisen osaamisen ja ohjelmointiosaamisen alueilla.
 • Hankkeessa tuodaan digipedagogiikka osaksi jokapäiväistä pedagogista toimintaa Uudet lukutaidot kehittämisohjelman mukaisesti.
 • Hankkeen avulla yhdenmukaistetaan digilaitteisto yksiköissä.

Valtio­na­vus­tuksella työskentelee henkilöstöä seuraavasti:

Digipedagogi Susanna Karikka, joka kiertää kaikissa kunnan päiväkotiryhmissä jalkauttaen Uusien lukutaitojen mukaisia kuvauksia.Digipedagogin avulla vahvistetaan varhaiskasvatushenkilöstön osaamista, varmistetaan digitaitojen tasa-arvoinen osaaminen ja hyödyntäminen kaikissa yksiköissä ja kehitetään toimintamalleja pysyväksi jatkumoksi hankeen loputtua.

Laitteisto:

Valtio­na­vus­tuksella on hankittu varhaiskasvatuksen käyttöön tablettisalkku, joka sisältää 23 tablettia sekä kahdeksan kappaletta lattiarobotteja ja niiden alustoja. Laitteisto on tarkoitettu pedagogisen oppimisen apuvälineiksi ja niillä vahvistetaan tasa-arvoisen digioppimisen polkua varhaiskasvatuksessa.

Valtio­na­vus­tuksella kehitetään ja koulutetaan henkilöstöä seuraavasti:

 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen digipedagogiikan osa-alueilla
 • Vertaismentoroinnilla tuetaan henkilöstön ammatillista osaamista
 • Koulutuksilla ja koordinoinnilla varmistetaan yhdenvertaisuus pedagogisissa toimintatavoissa.

Lisätietoa: maija.junnonaho@kempele.fi 050 316 3737

Uudet lukutaidot kehittämisohjelma

Täältä löydät käytössämme olevat digipassit. Passeja saa käyttää ja muokata. Palautetta voi antaa maija.junnonaho@kempele.fi

Ohjelmointiosaamisen digipassi

Medialukutaidon digipassi

Digitaalisen osaamisen passi

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022-2023

Avustuksen tavoitteet ovat:

 • varhaiskasvatuslain tuen uudistuksen toimeenpanon tukeminen
 • lapsen saaman tuen vahvistaminen ja tuen laadun kehittäminen varhaiskasvatuksessa
 • varhaiskasvatuksen tuen ja inkluusion toiminta- ja johtamis- sekä yhteistyökulttuurin edistäminen
 • varhaiskasvatuksen tuen toteuttamiseen liittyvän osaamisen kehittäminen
 • varhaiskasvatuksen tuen vaikuttavuuden arvioinnin osaamisen edistäminen.

Hankkeen paikalliset tavoitteet:

 • luodaan pysyviä työ- ja toimintatapoja tuen toteuttamiseen
 • kehitetään joustavia ryhmärakenteita tuen toteuttamista varten
 • tuen toteuttamisen tueksi kehitetään työparityöskentelymalli
 • kehitetään osa-aikaista erityisopetusta varhaiskasvatuksessa
 • vahvistetaan henkilöstön erityispedagogiikan ja uudistuneen varhaiskasvatus suunnitelman perusteiden osaamista

Valtio­na­vus­tuksella on palkattu resurssilastenhoitajia sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajia, lisähenkilöstöllä mahdollistetaan lapsen kehityksen eri osa-alueiden yksilöllinen tuki.

Lisätietoa: varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Uutela, p. 050 5681 907 virpi.uutela@kempele.fi

Laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämishanke on päättynyt. Hankkeen tuloksista voit lukea täältä.

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen vuosille 2022-2023

Valtionavustus on myönnetty varhaiskasvatuksen laatu- ja arviointityön sekä johtamisen toimintakäytäntöjen ja –kulttuurin kehittämiseen. Tavoitteena on tukea kuntia kehittämään omia varhaiskasvatuksen laadunhallinnan ja arvioinnin käytänteitä. Rinnalla kehittämiskohteena on varhaiskasvatuksen johtamisen toimintakäytänteiden, -rakenteiden ja –kulttuurin kehittäminen. Hankeen avulla voidaan tukea henkilöstön osaamista mm. järjestämällä teemoihin liittyvää koulutusta.

Valtionavustus on osa varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa ja sen toimeenpanoa. Vuosina 2020-2022 Oikeus Oppia -kehittämisohjelman puitteissa on tavoitteena vahvistaa monipuolisesti varhaiskasvatuksen laatua ja tasa-arvoa.

Avustuksen tavoitteet ovat:

 • varhaiskasvatuksen laadunhallinnan ja arvioinnin toimintakulttuurin kehittäminen
 • toiminnan monipuolisen arvioinnin edistäminen ja arvioinnin tuloksiin perustuvan toiminnan kehittäminen
 • varhaiskasvatuksen johtamiskäytäntöjen, -rakenteiden ja –kulttuurin kehittäminen
 • laadunhallintaan, arviointiin ja johtamiseen liittyvän alueellisen kehittämisen ja verkostoitumisen edistäminen.

Hankkeen paikalliset tavoitteet:

 • Laatukäsikirjan luominen
 • Laadunarvioinnin ja kehittämisen toimintamallien luominen varhaiskasvatuksen toiminnan eri tasoille.
 • Laadunarvioinnin toimintakulttuurin vahvistaminen koko varhaiskasvatuksen tasolla
 • Päiväkotien esihenkilöiden johtamisosaamisen vahvistaminen mm. prosessikoulutuksella.
 • Johtamista tukevien rakenteiden ja toimintamallien selvittäminen ja kehittäminen sekä selvityksen tekeminen johtamisrakenteiden kehittämistarpeista lähitulevaisuuteen.

Hankerahalla on palkattu johtamisen ja laadunarvioinnin kehittämiskoordinaattoriksi Pauliina Meyer, joka vastaa hankkeen tavoitteiden kokonaisvaltaisesta toteutumisesta yhteistyössä laadunarvioinnin ja johtamisen ohjausryhmien sekä varhaiskasvatuksen johtoryhmän kanssa.

Valtio­na­vus­tuksella kehitetään ja koulutetaan henkilöstöä seuraavasti:

Päiväkotien johtajien ja varajohtajien prosessikoulutus, jonka tavoitteena on vahvista pedagogiikan johtamisen käytäntöjä, johtajien itsetuntemusta, jaetun johtamisen käytäntöjä ja työhyvinvoinnin johtamista.

Lisätietoa: Pauliina Meyer 040 702 5237

pauliina.meyer@kempele.fi