Zatelliitin kosteikkoalue: vesiensuojelua, luontoa ja ihmistä varten

Puhtaat vedet ovat ihmisen hyvinvoinnin kannalta tärkeää, sillä ne ylläpitävät luonnon monimuotoisuuden toimintoja ja eliölajistoa. Vesiensuojelulla voimme säilyttää terveellisen ympäristön sekä luoda viihtyisiä lähiympäristöjä. 

Kempeleessä tätä tavoitetta toteuttavat Zatelliitin vesiensuojelukosteikot. Hanke sai ympäristöministeriön vesien- ja meriensuojelun kärkihankerahoitusta vuosille 2017-2019.

Zatelliitin kosteikkoalueelle ohjataan rakennettujen alueiden hulevesiä sekä ympäröivien maa- ja metsätalousalueiden valumavesiä yhteensä noin 300 ha:n alueelta. Perustetut kosteikot puhdistavat vesiä, kun sinne kehittyvä kasvillisuus ja luonnon omat prosessit toimivat luonnonympäristössä. Zatelliittiin tulee myös lähivirkistysreittejä, joita kulkiessa voi nauttia muun muassa kosteikkoluonnosta ja tutustua kosteikkorakentamiseen.

Kempeleen Zatelliitin kosteikoille on helppo tulla tutustumaan, koska ne sijaitsevat teiden läheisyydessä kunnan omistamalla maalla.

Zatelliittiin on perustettu kolme kosteikkoa

Zatelliitin kosteikkoalueen perustaminen aloitettiin lokakuussa 2017 ja saatiin pääosin valmiiksi tammikuussa 2018. Vuonna 2018 tehtiin kaivurityönä maisemointia, perustettiin luontopolut ja kylvettiin kasvien siemeniä kasvillisuudesta paljaille maa-alueille. Vuonna 2019 alueelle laitetaan kosteikoista kertovia infotauluja.

Kosteikot perustettiin kaivamalla kolme n. 300 m pitkää ja 5-20 m leveää aluetta, jotka sijaitsevat Komeetantien suuntaisesti sen etelä- ja pohjoispuolella puolin sekä Linnunradan suuntaisesti sen länsipuolella. Kosteikkojen vesisyvyys vaihtelee pääosin 20-60 cm:n välillä, kosteikkojen alkupäässä olevissa laskeutussyvänteissä tai pyörrelammessa vettä voi olla 1,5 m.

Kosteikon kaivutyöt teki Maanrakennus Alasuutari Oy ja JSM Kone Oy ja työmaaohjauksesta vastasi Juha Siekkinen Kosteikkomaailma.

Kosteikoille rakennettiin yhteensä kahdeksan kiviverhoiltua pohjapatoa. Ne hidastavat osaltaan veden virtausta ja pidättävät vettä kosteikoilla.

Puu- ja kivisuisteilla hidastetaan myös veden virtausta ja rakennelmiin jää vedessä olevaa kiintoainesta. Puusuisteet edistävät vesiensuojelua, kun niiden pinnalle sijoittuvat pieneliöt käyttävät hyväksi vedessä olevia ravinteita.

Vesialueelle tehtävät saaret monipuolistavat ympäristöä entisestään.

Kosteikko puhdistaa vesiä ja luo monipuolisia luontoympäristöjä

Zatelliitin kosteikkoalueen ensisijaisena tarkoituksena on toimia vesiensuojelun kohteena. Kosteikolle virtaa vesiä itäpuolelta Kokkokankaan ja Linnakankaan asutusalueilta, sen lähistön suo-, metsä- ja maatalousalueilta sekä Zatelliitin eteläosan liikerakennusten alueelta.

Kokkokankaan ja Linnakankaan alueilta tulee valumavesiä aluksi Komeetantien eteläiselle kosteikolle. Kosteikon vesialueelle on laitettu puuainesta parantamaan vesiensuojelutehokkuutta.

Komeetantien pohjoinen kosteikko muodostaa pitkä ja leveän kosteikon aivan Komeetantien viereen. Tälle kosteikolle tulee moottoritien liittymäalueen hulevesiä ja Komeetantien eteläisen kosteikon vedet.

Kun valumavedet saapuvat kosteikkoalueelle, niiden virtaus hidastuu. Vedessä oleva kiintoaines laskeutuu kaivettaviin laskeutussyvänteisiin ja ravinteet sitoutuvat kosteikon pohjaan ja kehittyvään kasvillisuuteen. Luonnon monimuotoisuuden kannalta kosteikko on arvokas elinympäristö, koska se luo monenlaisia elinympäristöjä kasveille ja eläimille.

Linnunradan kosteikon eteläpäässä oleva syvä pyörrelampi kerää kiintoainesta veden pyörteillessä. Sen jälkeen vesi virtaa leveässä uomassa pohjoiseen.

Suomen ympäristökeskus tekee seurantoja

Suomen ympäristökeskus mittaa vuosina 2018-2019 kosteikkojen vaikutusta vedenlaatuun. Tavoitteena on selvittää parantavatko kosteikot läpi virtaavan veden vedenlaatua. Lisäksi pyritään selvittämään kuinka paljon vieressä olevalla moottoritiellä liikennöivien ajoneuvojen renkaista irtoaa kumipölyä ja kulkeutuuko sitä kosteikoille. Väyläviraston liikennemääräkartan mukaan Zatelliitin kohdalla moottoritiellä liikenteen määrä on n. 27 000 ajoneuvoa/vrk.

Yhteistyötä

Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys ry. tekee yhteistyötä Kempeleen kunnan kanssa Zatelliitin kosteikoilla. Yhdistys on asentanut kosteikon reunapuihin linnunpönttöjä, jotka se tarkistaa vuosittain. Lisäksi yhdistys on tehnyt lepakoiden ja vesiselkärangattomien esiintymisen seurantoja.

Linnunpöntöt tarjoavat kolopesijöille pesimäpaikkoja. Ulkopuolelta tervatut pöntöt kestävät monta vuotta. Vesiselkärangatonseurannat osoittavat vesiluonnon kehittymistä.

Lisätietoa kosteikkoalueesta

Tuoretta tietoa Zatelliitin kosteikkoalueesta löydät Kosteikkomaailman Facebook-profiilista.

Zatelliitin kosteikkohanke on vesien- ja merenhoidon kärkihanke

Ympäristöministeriö on rahoittanut vuosina 2016-2018 vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmia toteuttavia konkreettisia hankkeita sekä toteuttamista tukevia selvitys-, viestintä- ja verkostoitumishankkeita yhteensä noin 8 miljoonalla eurolla. Hankkeet toteutetaan osana pääministeri Sipilän hallitusohjelman Kiertotalouden läpimurto - puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta vuosina 2016-2020.

Hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista edistetään vesien- ja merenhoidon sekä ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätysohjelman (Raki2) kärkihankkeilla. Hankkeissa on toteutettava konkreettisia toimenpiteitä vesien tilan parantamiseksi ja ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi. Osana hankkeita voidaan toteuttaa myös konkreettisia toimia tukevaa kehittämistä. Hankkeilla haetaan laajaa vaikuttavuutta sekä vesien- ja merenhoidon että Raki-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ympäristöministeriö on rahoittanut n. 100 hanketta vuosina 2016-2018, joista yksi on Kempeleen Zatelliitin alueen vesiensuojeluhanke. Se sai rahoituksen vuonna 2017. Hanketta rahoittavat ja toteuttavat myös Kempeleen kunta ja Suomen ympäristökeskus. Kempeleen kunta on hankkeen päätoteuttaja, Suomen ympäristökeskus vastaa vedenlaadun seurannoista ja selvittää tieliikenteen aiheuttaman kumipölyn leviämistä ja esiintymistä kosteikoilla.

Sivuston kuvat: Juha Siekkinen Kosteikkomaailma.

Lisätietoa

Ympäristöministeriö

Yhteystiedot

konsultti, Kosteikkomaailma
Juha Siekkinen
p. 040 413 9606
juha.siekkinen(at)kosteikkomaailma.fi

kunnallistekniikkapäällikkö
Paula Kettunen
p. 050 463 6502
paula.kettunen(at)kempele.fi