Sisältö

Zatelliitin kosteikkoalue: vesiensuojelua, luontoa ja ihmistä varten


Kempeleen Zatelliitin tuleva Linnunradan kosteikkoalue

Puhtaat vedet ovat ihmisen hyvinvoinnin kannalta tärkeää, sillä ne ylläpitävät luonnon monimuotoisuuden toimintoja ja eliölajistoa. Vesiensuojelulla voimme säilyttää terveellisen ympäristön sekä luoda viihtyisiä lähiympäristöjä.

Kempeleen Zatelliitin vesiensuojelukosteikot ovat keino edistää vesiensuojelua lähiympäristössämme ja tuoda vesiympäristöä taajama-alueelle. Hanke on Ympäristöministeriön vesien- ja meriensuojelun vuoden 2017 kärkihanke ja pohjoisin ko. kärkihankkeista Suomessa.

Kosteikkoalueelle ohjataan viereisten rakennettujen alueiden hulevesiä sekä ympäröivien maa- ja metsätalousalueiden valumavesiä. Kosteikot puhdistavat vesiä, kun sinne kehittyvä kasvillisuus ja luonnon omat prosessit toimivat luonnonympäristössä. Zatelliittiin tulee myös lähivirkistysreittejä, joita kulkiessa kuntalaiset voivat nauttia ulkoilmasta ja lähiympäristöstä.

Rakennustyöt alkoivat lokakuussa 2017

Zatellitin kosteikkoalueen perustaminen tehdään kaivukoneilla lokakuun 2017 alusta alkaen. Alueelle tehdään kolme vierekkäin sijoittuvaa matalan veden kosteikkoa. Vesi virtaa kosteikkojen läpi, kun uusien rakennettavien katujen alle laitetaan rumpuputkia.

Aluksi kaivetaan pääuomat ja niiden kaivumaat sijoitetaan viereisille alueille. Sen jälkeen kosteikkoalueen rakenteita ja uusia pienempiä uomia kaivetaan lisää. Vesialueelle tehtävät saaret monipuolistavat ympäristöä entisestään.

Kosteikko puhdistaa vesiä ja luo monipuolisia luontoympäristöjä

Zatelliitin kosteikkoalueen ensisijaisena tarkoituksena on toimia vesiensuojelun kohteena. Kosteikolle virtaa vesiä itäpuolelta Kokkokankaan asutusalueelta, sen lähistön metsä- ja maatalousalueilta sekä Zatelliitin eteläosan liikerakennusten alueelta.

Kun valumavedet saapuvat kosteikkoalueelle, niiden virtaus hidastuu. Vedessä oleva kiintoaines laskeutuu kaivettaviin laskeutussyvänteisiin ja ravinteet sitoutuvat kosteikon pohjaan ja kehittyvään kasvillisuuteen. Luonnon monimuotoisuuden kannalta kosteikko on arvokas elinympäristö, koska se luo monenlaisia elinympäristöjä kasveille ja eläimille.

Moottoritien liittymätyöt myös käynnissä

Zatelliitin alueella on käynnissä omana hankkeenaan moottoritien liittymän rakentaminen. Rakenteilla on myös Komeetantie, joka alittaa moottoritien ja jota varten liittymäkohdalle rakennetaan siltaa. Rakennustöiden vuoksi alueella on kulkurajoituksia ja työmaa-alueen lähistöllä liikkuessa tulee noudattaa varovaisuutta.

Lisätietoa kosteikkoalueesta

Tuoretta tietoa Zatelliitin kosteikkoalueen vaiheista löydät  Kosteikkomaailman verkkosivuilta ja Kosteikkomaailman Facebook-profiilista.


Juha Siekkinen ja Johannes Siekkinen pystyttivät Zatelliitin työmaakylttiä syyskuussa 2017.

 

Vesien- ja merenhoidon kärkihanke

Hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista edistetään vesien- ja merenhoidon sekä ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätysohjelman (Raki2) kärkihankkeilla. Hankkeissa tulee toteuttaa konkreettisia toimenpiteitä vesien tilan parantamiseksi ja ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi. Osana hankkeita voidaan toteuttaa myös konkreettisia toimia tukevaa kehittämistä. Hankkeilla haetaan laajaa vaikuttavuutta sekä vesien- ja merenhoidon että Raki-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kempeleen Zatelliitin alueen vesiensuojeluhanke oli yksi 20 hankkeesta, joka tuli valituksi v. 2017 hakuprosessissa. Se on myös koko Suomen pohjoisin kärkihanke.

Ympäristöministeriö

Yhteystiedot

konsultti, Kosteikkomaailma
Juha Siekkinen
p. 040 413 9606
juha.siekkinen(at)kosteikkomaailma.fi

kunnallistekniikkapäällikkö
Eelis Rankka
p. 050 463 6502
eelis.rankka(at)kempele.fi