Osallistu ja vaikuta

Kempele on kempeleläisiä varten. Onko sinulla hyvä idea tai askarruttaako jokin asia? Sinulla on monta eri tapaa vaikuttaa kunnan asioihin. Parhaiten voit vaikuttaa päätöksentekoon asioiden valmisteluvaiheessa.

Näin voit vaikuttaa:

 

Kempeleläiset haluavat jatkaa kuntana

Kempeleen valtuusto päätti kokouksessaan 3.9.2018, että Kempele jatkaa kuntana.

Kuntalaisäänestykseen Kempeleen kunnan nimikkeen muuttamisesta Kempeleen kaupungiksi osallistui yli puolet äänioikeutetuista kuntalaisista. Huhti-toukokuun aikana järjestetyssä kuntalaisäänestyksessä äänioikeutettuja olivat kaikki 16 vuotta täyttäneet kempeleläiset. Äänioikeutettuja oli kaikkiaan 13 055. Ääniä annettiin 6 956. Äänestyksen tulos laskettiin keskusvaalilautakunnan johdolla tiistaiaamuna 5.6.2018.

Kuntalaisäänestyksen tulos

  • Äänestysprosentti 53,3 %
  • Kempeleen kunta 4 464 ääntä 64,2 %
  • Kempeleen kaupunki 2 477 ääntä 35,6 %
  • Annettuja ääniä 6 956
  • Hylättyjä ääniä 15

Kuntalaisäänestyksen tulos on neuvoa-antava. Kempeleen valtuusto päättää lopullisesti asiasta syyskuussa 2018 uuden Kempele -sopimuksen hyväksymisen yhteydessä.

Kuntalaisäänestyksen lisäksi Kempeleen peruskoulut järjestivät omat varjoäänestyksensä asiassa. Koululaisista 51,9% äänesti kuntaa ja 48,1% kaupunkia.

Valtuuston puheenjohtaja Jarmo Haapaniemi iloitsee kuntalaisten äänestysinnosta: ”On hienoa, että kuntalaiset ovat näin sankoin joukoin halunneet vaikuttaa asiassa. Äänestyksen tulos luo hyvän perustan valtuustolle päättää asiasta kesän jälkeen”.

Myös kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Ollikainen on myös tyytyväinen: ”Asia on kiinnostanut ja keskusteluttanut kuntalaisia. Olemme saaneet kuntalaisten osallistamisesta, kuntalaisäänestyksen järjestämisestä ja nuorten mukaan ottamisesta äänestykseen paljon positiivista palautetta.”

Kunnanjohtaja Tuomas Lohi toteaa kuukausien prosessin sujuneen mallikkaasti ja olleen rakentava, ja hän uskoo siitä olevan hyötyä pitkälle tulevaisuuteen: ”Lienee ensimmäinen kerta Kempeleen historiassa, kun kunnan identiteetistä, olemuksesta ja näkymistä käydään niin laajamittaista keskustelua kaikenikäisten kuntalaisten keskuudessa kuin tämän prosessin aikana on käyty. Tässä on kertynyt yhteistä henkistä pääomaa, jolle meillä on varmasti tulevaisuudessa rutkasti käyttöä.”

Lisätietoa äänestyksestä

Kempeleessä on mitattu asukastyytyväisyyttä säännöllisesti vuodesta 2002 lähtien. Viimeisin tutkimus toteutettiin marras-joulukuussa 2018. Tulokset ovat olleet vuodesta toiseen hyviä, ja tämä trendi vahvistui edelleen uusimmassa kyselyssä. Peräti 94 % (90 %, 2016) asukastyytyväisyyskyselyyn vastanneista kempeleläisistä piti kunnan kokonaiskuvaa myönteisenä ja on valmiita suosittelemaan kuntaa asuinpaikaksi myös muille. Tässä valossa ei yllättänytkään enää se, että kun kerran Kempeleeseen sijoittuu, kuntaan halutaan myös jäädä. Yli 90 % vastanneista piti poismuuttoa kunnasta epätodennäköisenä.

Kyselyn tulosten perusteella kunnan kokonaiskuvaa pidetään kauttaaltaan parempana kuin aiemmin. Kempele nähdään vahvasti kehittyvänä ja turvallisena kuntana. Asuinympäristö koetaan viihtyisänä ja rauhallisena. Myös Kempeleen arvostuksen alueellisena toimijana koetaan nousseen viimevuosina.

Kunnan kehittymisen ja elinvoimaisuuden kannalta oleellisimpina tekijöinä nähtiin työpaikkojen lisääminen sekä vahvempi panostaminen kulttuurin ja erilaisiin tapahtumiin. Kunnan viestinnän sanomaa pidettiin oikeana. Kunnan tulee jatkossakin markkinoida itseään aktiivisesti ja tuoda esille monipuolisesti erityisesti alueen yritystoimintaa.

Ilahduttavaa on, että kempeleläiset kokevat saavansa kunnalta hyvää palvelua: palautteen antaminen on helppoa ja saatu palvelu on ystävällistä ja asiantuntevaa. Kehittämisenvaraa kuitenkin on edelleen vastaamisen nopeudessa.

Terveyspalvelut saivat eniten ruusuja

Asukastyytyväisyyskyselyn perusteella palvelut pelaavat Kempeleessä pääosin hyvin. Erityisen tyytyväisiä oltiin kunnan lääkäri- ja hammaslääkäripalveluihin sekä kirjastopalveluihin. Veden hyvä laatu sekä liikunta-, urheilu- ja ulkoilualueet saivat erinomaiset arviot. Toivomisen varaa oli sen sijaan varsinkin torin, torimyynnin ja julkisen liikenteen palveluissa.

Kysely toteutettiin verkossa

Kysely toteutettiin kunnan kotisivuilla ja facebookissa, ja siihen vastasi 607 (2016, 400) kuntalaista. Vastaajista 80 % oli 26 - 60 -vuotiaita. Vastaajista 457 osallistui myös arvontaan. Voittajat on arvottu ja heille on ilmoitettu voitosta henkilökohtaisesti.
Lisätietoja: hallintojohtaja Virva Maskonen, 044 -497 2238, virva.maskonen@kempele.fi

Asukastyytyväisyyskyselyiden tulokset

Joulukuussa 2016 suoritetun asukastyytyväisyyskyselyn tulosten yhteenvetoon voi tutustua nyt tarkemmin:

Kuntalaiskyselyn 2016 -tulokset (pdf)

Poimintoja yhteenvedosta

Yli 90% asukastyytyväisyyskyselyyn vastanneista kempeleläisistä piti kunnan kokonaiskuvaa myönteisenä, selviää tutkimuksesta, joka toteutettiin yhteistyössä RedoCap Oy/Tutkimuspalvelut.fi:n kanssa marras-joulukuussa 2016. Peräti 94 % vastanneista suosittelisi kuntaa asuinpaikkana myös muille.

Tyytyväisyys omaan kuntaan näkyi myös suhtautumisessa kuntaliitoksiin. 92 % suhtautui mahdolliseen kuntaliitokseen kielteisesti. Lisäksi tyytyväisyys omaan kuntaan näkyi poismuuttamisen halukkuudessa, sillä 89 % vastanneista piti sitä epätodennäköisenä vaihtoehtona.

Kempele koetaan rauhallisena, turvallisena ja viihtyisänä kuntana. Samoja asioita pidettiin myös tärkeimpinä arvoina. Kunnan kehittymisen ja elinvoimaisuuden kannalta oleellisinta on työpaikkojen lisääminen.

Ilahduttavaa oli, että kunnan viestinnän sanomaa pidettiin oikeana. Vastaajien mielestä kunnan tulee markkinoida itseään aktiivisesti ja tuoda esille monipuolisesti paikallista toimintaa. Aineiston perusteella Kempeleen slogan ”Hyvä kasvaa Kempeleessä” on juuri se, millaiseksi asukkaat kotikuntansa kokevat.

Erityisesti terveyspalvelut saivat kiitosta

Liikunta-, kirjasto - ja sosiaali- ja terveyspalvelut olivat käytetyimpiä palveluja. Tärkeimmiksi koettiin terveyskeskuksen lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut, joihin oltiin pääosin erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä. Samoin merkittävänä pidettiin veden hyvää laatua ja monipuolisia kaupallisia palveluja. Niihinkin oltiin erittäin tyytyväisiä.

Tärkeimpänä kehityskohteena pidettiin julkisen liikenteen parantamista.

Vastanneet pääosin kahden aikuisen ja 1-2 lapsen talouksia

Kysely toteutettiin kunnan kotisivuilla ja facebookissa, ja siihen vastasi 400 kuntalaista. Vastaajista suurin osa oli 26 - 60 -vuotiaita. Vastaajaprofiileista valtaosa oli kahden aikuisen ja 1-2 lapsen talouksia. Kempeleessä on mitattu asukastyytyväisyyttä säännöllisesti vuodesta 2002 lähtien.

Kyselyyn vastanneet osallistuivat arvontaan, jossa palkintoina oli mm. yöpyminen Forenom-hotellissa ja yllätyspalkintoja. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Lisätietoa