Hakamaan pohjoisosan ja Kuivalanperän työpaikka-alueet

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus opaskartalla.

Asemakaavan muutos ja laajennus Hakamaan pohjoisosan ja Kuivalanperän alueella mahdollistaa työpaikka-alueen laajentumisen Kempeleen Taajaman osayleiskaavan 2040 mukaisesti. Voimassa olevan asemakaavan osalta tutkitaan muutostarpeita erityisesti asemakaavassa osoitettujen puistoalueiden (VP) ja maa- ja metsätalousalueiden (M) osalta. Lisäksi kaavahankkeen yhteydessä pyritään ratkaisemaan alueen hulevesien käsittelyyn liittyvät haasteet. Kuivalanperän asemakaavan laajennuksessa huomioidaan Taajaman osayleiskaavassa 2040 esitetty Teppolantien uusi linjaus, joka mahdollistaa uuden työpaikka-alueen ja asuinalueen suunnittelun ja toteuttamisen tulevaisuudessa. Lisäksi tutkitaan muut tieyhteystarpeet. Asemakaavoituksella vastataan Kempele-sopimuksen kestävän kasvun tavoitteisiin monipuolisesta ja riittävästä yritystonttitarjonnasta.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo:

Vireilletulo kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2021 § 400, linkki kokoukseen
Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 8.12.2021-14.1.2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2021

Lomake mielipiteelle

Valmisteluvaihe / Kaavarungot (täydentyy):

Valmisteluvaihe / Kaavaluonnos (täydentyy):

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (täydentyy):

Hyväksyntäkäsittely (täydentyy):

Selvitykset:

Kempeleen maankäytön strategiat
Kempeleen Taajaman osayleiskaava 2040 ohjaus ja selvitykset
Maankäytön kehittämispotentiaali Ouluntullin, Väärälänperän ja Hakamaan pohjoisosan alueilla, Solutra Oy, 2020

Lisätietoa

Lisätietoja

Kaavoittaja Kaija Muraja
050 3163 769

Kaavasuunnittelija Laura Felin
040 4860 394

etunimi.sukunimi(at)kempele.fi
kaavoitus(at)kempele.fi