Hakamaan pohjoisosan ja Kuivalanperän työpaikka-alueet

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus opaskartalla.

Asemakaavan muutos ja laajennus Hakamaan pohjoisosan ja Kuivalanperän alueella mahdollistaa työpaikka-alueen laajentumisen Kempeleen Taajaman osayleiskaavan 2040 mukaisesti. Voimassa olevan asemakaavan osalta tutkitaan muutostarpeita erityisesti asemakaavassa osoitettujen puistoalueiden (VP) ja maa- ja metsätalousalueiden (M) osalta. Lisäksi kaavahankkeen yhteydessä pyritään ratkaisemaan alueen hulevesien käsittelyyn liittyvät haasteet. Kuivalanperän asemakaavan laajennuksessa huomioidaan Taajaman osayleiskaavassa 2040 esitetty Teppolantien uusi linjaus, joka mahdollistaa uuden työpaikka-alueen ja asuinalueen suunnittelun ja toteuttamisen tulevaisuudessa. Lisäksi tutkitaan muut tieyhteystarpeet. Asemakaavoituksella vastataan Kempele-sopimuksen kestävän kasvun tavoitteisiin monipuolisesta ja riittävästä yritystonttitarjonnasta.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo:

Vireilletulo kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2021 § 400, linkki kokoukseen
Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 8.12.2021-14.1.2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2021

Lomake mielipiteelle

Valmisteluvaihe / Kaavarungot (täydentyy):

Valmisteluvaihe / Kaavaluonnos (täydentyy):

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (täydentyy):

Hyväksyntäkäsittely (täydentyy):

Selvitykset:

Kempeleen maankäytön strategiat
Kempeleen Taajaman osayleiskaava 2040 ohjaus ja selvitykset
Maankäytön kehittämispotentiaali Ouluntullin, Väärälänperän ja Hakamaan pohjoisosan alueilla, Solutra Oy, 2020

Lisätietoa

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Kaija Muraja
050 3163 769

Asemakaava-arkkitehti Reetta Lehtiranta
040 5452383

etunimi.sukunimi(at)kempele.fi
kaavoitus(at)kempele.fi