Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaava

Kempeleen kunnanhallitus on käynnistänyt 12.8.2019 Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaavan laatimisen. Osayleiskaavan tavoitteena on ohjata tulevaa asemakaavoitusta ja osoittaa aluevaraukset maakuntakaavassa esitetylle eri liikennemuotoja yhdistävälle maakunnallisesti merkittävälle tavaraliikenteen terminaalialueelle Kempeleen ja Limingan kuntarajan tuntumassa. Lisäksi tavoitteena on logistiikkatoimintojen yhteensovittaminen kestävän kehityksen mukaisesti. Yleiskaavan toisena tavoitteena on tutkia Rajakorpi-Sipolan alueella sekä Niittyrannan alueella voimassa olevien yleiskaavojen ajantasaisuus.

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo:

Kuulutus vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 28.8.-27.9.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Alustavat rajaukset tarkastelualueille
Lomakepohja mielipiteelle

Valmisteluvaihe / Kaavarungot:

Osayleiskaavaa koskevat vaihtoehtoiset kaavarungot on asetettu nähtäville kuulemista varten. Varsinainen kaavaluonnos, jonka pohjalta yleiskaavatyön suunnittelu etenee, muodostetaan vaihtoehdoista saadun palautteen ja vaikutusten arviointien perusteella.

Kuulutus kaavarunkojen nähtäville asettamisesta 30.6. - 27.8.2021
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.6.2021
Kaavarunkovaihtoehto VE1 ja Kaavarunkovaihtoehto VE2
Kaavarunkojen vertailu khall 14.6.2021

Kaavarunkojen esittely Storymaps-tarinakartalla
Anna palautetta kaavarungoista webropol-kyselyn kautta

Valmisteluvaihe / Kaavaluonnos:

(täydentyy luonnosvaiheessa keväällä 2023)

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo:

(täydentyy kaavaehdotusvaiheessa syksyllä 2023)

Hyväksymisvaihe:

(täydentyy loppuvuodesta 2023)

Yleiskaavan voimaantulo:

(täydentyy)

Selvitykset:

Kempeleen maankäytön strategiat

Kempeleen kunnan aluetta koskeva kaupallinen selvitys (Ramboll 2017)
Kempele – Limingan logistiikkavyöhyke, esiselvitys (FCG 2014)
Kempeleen eteläinen logistiikka-alue, potentiaalin kartoitus (WSP 2019)

Kempeleen eteläinen logistiikka-alue, luonto- ja maisemaselvitys (Pöyry 2019)
Kempeleen eteläinen logistiikka-alue, linnustoselvitys (Pöyry 2019)

Lisätietoa

Yhteystiedot

Kempeleen kunta, tekniset palvelut
Kaavoittaja Kaija Muraja,
p.050 316 3769
kaija.muraja(at)kempele.fi tai kaavoitus(at)kempele.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Ruusa Degerman (2022 jatkaen)
p. 041 730 2945
Maria Ouni
p. 041 730 8490

etunimi.sukunimi(at)fcg.fi