Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaava

Kempeleen kunnanhallitus on käynnistänyt 12.8.2019 § 221 Kempeleen eteläisten alueiden osayleiskaavan laatimisen. Osayleiskaavan tavoitteena on ohjata tulevaa asemakaavoitusta ja osoittaa aluevaraukset maakuntakaavassa esitetylle eri liikennemuotoja yhdistävälle maakunnallisesti merkittävälle tavaraliikenteen terminaalialueelle Kempeleen ja Limingan kuntarajan tuntumassa. Lisäksi tavoitteena on logistiikkatoimintojen yhteensovittaminen kestävän kehityksen mukaisesti. Yleiskaavan toisena tavoitteena on tutkia Rajakorpi-Sipolan alueella sekä Niittyrannan alueella voimassa olevien yleiskaavojen ajantasaisuus. Rajakorpi-Sipolan osayleiskaavan alueella sekä Oulun seudun yleiskaavan 2020 alueella tutkitaan erityisesti mahdollisuuksia osoittaa rakennuspaikat, joilla rakennuslupa voitaisiin myöntää suoraan yleiskaavan perusteella (MRL 44 §).

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo:

Kuulutus vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 28.8.-27.9.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Alustavat rajaukset tarkastelualueille
Lomakepohja mielipiteelle

Valmisteluvaihe / Kaavarungot:

Osayleiskaavaa koskevat vaihtoehtoiset kaavarungot ovat olleet nähtäville kuulemista varten. Varsinainen kaavaluonnos, jonka pohjalta yleiskaavatyön suunnittelu etenee, muodostetaan vaihtoehdoista saadun palautteen ja vaikutusten arviointien perusteella.

Kuulutus kaavarunkojen nähtäville asettamisesta 30.6. - 27.8.2021
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.6.2021
Kaavarunkovaihtoehto VE1 ja Kaavarunkovaihtoehto VE2
Kaavarunkojen vertailu khall 14.6.2021

Valmisteluvaihe / Kaavaluonnos:

Osayleiskaavaluonnos ja sitä koskeva valmisteluvaiheen aineisto asetetaan nähtäville 26.4.-26.5.2023 kuulemista varten.

Kuulutus kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta 26.4.-26.5.2023
Osayleiskaavaluonnos, kaavakartta
Osayleiskaavaluonnoksen määräykset ja merkinnät
Kaavaselostusluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnosvaiheen päivitys 12.4.2023
Ilmastokestävän kaavoituksen tarkistuslista, luonnosvaihe

Mielipidelomake

Osayleiskaavaluonnoksen esittely Storymaps-tarinakartalla

Kutsu asukastilaisuuteen ke 3.5.2023
Kaavaklinikat ti-ke 9.-10.5.2023

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo:

Osayleiskaavaehdotus ja sitä koskeva ehdotusvaiheen aineisto asetetaan nähtäville 5.6. - 30.8.2024 kuulemista varten.

Kuulutus kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta 5.6. - 30.8.2024
Osayleiskaavaehdotus, kaavakartta
Osayleiskaavaehdotuksen määräykset ja merkinnät
Kaavaselostusehdotus
Luonnosvaiheen palaute vastineineen

Muistutuslomake

Osayleiskaavaehdotuksen esittely Storymaps-tarinakartalla

Kutsu yleisötilaisuuteen ke 12.6.2024

Kaavaehdotusta esitellään kuntalaisille ke 12.6.2024 klo 16.30-18.00 Santamäen koululla, Peltomiehentie 5.
Sisäänkäynti koulun pääovesta sisäpihan puolelta. Tervetuloa!

Hyväksymisvaihe:

(täydentyy loppuvuodesta 2024)

Yleiskaavan voimaantulo:

(täydentyy)

Selvitykset:

Strategiat ja ohjelmat:

Kempeleen maankäytön strategiat
Oulun seudun MAL-sopimus 2020-2031
Oulun seudun kehityskuva 2030+
Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia (Liikennevirasto 23.5.2017)

Kauppa, logistiikka, liikenne ja hulevedet:

Kempeleen kunnan aluetta koskeva kaupallinen selvitys (Ramboll 2017)
Kempele – Limingan logistiikkavyöhyke, esiselvitys (FCG 2014)
Kempeleen eteläinen logistiikka-alue, potentiaalin kartoitus (WSP 2019)

Liikenteellisten vaikutusten arviointi ja liikenneverkon yleissuunnitelma (WSP 2022)
Uusien työpaikka-alueiden liikennetuotos (WSP 2023)
Kempeleen hulevesien hallintasuunnitelma (Pöyry, päivitetty 2019)

Melu ja tärinä:

Taajaman osayleiskaavan tärinäselvitys (A-insinöörit 2017)
Taajaman osayleiskaavan raideliikennemeluselvitys (Promethor 2017)
Lentokonemeluselvitys 2020-2030 (Finavia 2012)
Liminka-Oulu ratasuunnitelma meluselvitysraportti (Sitowise 2024)

Luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöselvitykset:

Kempeleen eteläinen logistiikka-alue, luonto- ja maisemaselvitys (Pöyry 2019)
Kempeleen eteläinen logistiikka-alue, linnustoselvitys (Pöyry 2019)
Eteläisten alueiden osayleiskaava, luontoselvitys (FCG, 13.9.2022)

Lakeuden äärellä, kaupungin naapurina, Kempeleen kulttuuriympäristöohjelma (Kempeleen kunta, 2008)
Eteläisen alueen osayleiskaava, rakennetun kulttuuriympäristön päivitysinventointi (Kulttuuritutkijain osuuskunta Aura, 2023)

Lisätietoa

Yhteystiedot

Kempeleen kunta, tekniset palvelut
Kaavoittaja Kaija Muraja,
p.050 316 3769

Kaavasuunnittelija Laura Felin
p. 040 486 0394

etunimi.sukunimi(at)kempele.fi tai kaavoitus(at)kempele.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Mirjam Hyvönen (2022 alkaen)
p. 041 731 3874

etunimi.sukunimi(at)fcg.fi