Neuvostot ja muut toimielimet

Kuntalain 17 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Kempeleen kunnan toimintasäännön mukaan kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen toimielimet, nimeää niihin jäsenet ja varajäsenet sekä määrää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, lukuunottamatta pikkuparlamenttia.

Kempeleen kunnassa toimii toimikaudella 1.8.2021 - 31.5.2025 seuraavat toimielimet:

 • Seniorineuvosto
 • Vammaisneuvosto
 • Veteraanien neuvottelukunta
 • Lapsi-, nuoriso- ja perheneuvosto LANUPE 
 • Pikkuparlamentti
 • Nuorisovaltuusto
 • Perinnetoimikunta

Seniorineuvoston toiminnan avulla pyritään edistämään ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksia kuntaorganisaatiossa. Neuvosto voi tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ikäihmisten elämään ja palveluihin vaikuttavissa asioissa.

Seniorineuvostossa on tällä hetkellä kahdeksan jäsentä mukaan lukien puheenjohtaja ja sihteeri. Neuvoston jäsenet toivovat kempeleläisiltä ikäihmisiltä yhteydenottoja, esityksiä ja ideoita asioista, joita neuvosto voisi viedä eteenpäin. Seniorineuvoston asettaa kunnanhallitus toimikaudekseen ja se kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Seniorineuvoston jäsenet 1.8.2021 - 31.5.2025

Jäsen

Varajäsen

Kerttu Mömmö pj

Jouko Etelä

Ritva Rundgren

Eija Keränen

Teemu Kakko

Sirpa-Helena Karjalainen

Anu Leivo vpj

Anitta Pellikka

Anu Mäkelä

Paula Pohjanrinne

Toivo Piira

Antti Nuoristo

Kai Similä

Teija Estabrook

Riitta Polvi-Karjalainen (Kempeleen Eläkeliiton edustaja)

Alpo Myllymäki

Valto Salonperä (Rantalakeuden Eläkkeensaajien edustaja)

Vilho Ronkainen

Yhteystiedot

 • Kerttu Mömmö, pj, kerttu.mommo@gmail.com, puh. 050 5145 422 
 • Jaana Ervasti, vpj, jaana.k.ervasti@gmail.com, puh. 040 7032 155 
 • Riitta Polvi-Karjalainen, riipoka@gmail.com, puh. 040 719 9034
 • Ritva Rundgren, ritva.rundgren@gmail.com, puh. 041 457 5185
 • Kai Similä, kai.simila@kolumbus.fi, puh. 0400 660 295
 • Valto Salonperä, valto.salonpera@kirjasalo.net, puh. 0400 591 181
 • Anu Mäkelä, anumake7@gmail.com, puh. 040 843 5902
 • Antti Nuoristo, antti.nuoristo@hotmail.com, puh. 044 557 7036
 • Toivo Piira, toivo.piira@pp.inet.fi, puh. 044 051 2752
 • Teemu Kakko, teemu.kakko.tk@gmail.com, puh. 040 964 2359
 • Esko Matinlauri, esko.matinlauri@gmail.com, puh. 040 741 8385

Kempeleen kunnanhallitus on asettanut toimikaudekseen vammaisneuvoston. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Vammaisneuvosto pyrkii huolehtimaan siitä, että kunnallisessa päätöksenteossa otetaan huomioon vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa tarpeet. Tavoitteena on pyrkiä löytämään toimivampia ratkaisuja mm. asumiseen, rakentamiseen, ympäristösuunnitteluun, sosiaali- ja terveyspolitiikkaan sekä tiedonvälitykseen ja tiedottamiseen.

Vammaisneuvostolle annetaan oikeus kutsua jäseniksi 2-3 eri vammaisjärjestön edustajaa.

Vammaisneuvoston jäsenet 1.8.2021 - 31.5.2025

Jäsen

Varajäsen

Arto Jalonen pj

Sirpa-Helana Karjalainen

Sari Kauppila

Eila Pussila

Paula Pohjanrinne

Saara Ukura

Tapio Askeli

Teija Estabrook

Toivo Piira

Antti Nuoristo

Eija Kallinen vpj

Liisa Lumijärvi

Timo Niemelä

Jorma Kananen

Asko Alasalmi

Sanna Kouva

Veteraanien neuvottelukunnalle annetaan oikeus kutsua jäseniksi 2-3 eri veteraanijärjestön edustajaa.

Neuvottelukunnan jäsenet 1.8.2021 - 31.5.2025

Jäsen

Varajäsen

Heikki Alakärppä

Pertti Sankilampi

Kai Similä vpj

Raimo Karhu

Tuukka Myllymäki pj

Juha Erkkilä

Paula Pohjanrinne

Saara Ukura

Kalevi Kerttula

Pekka Vatjus-Anttila

Ville Miettunen

Timo Honkonen

Arto Jalonen

Arto Hämäläinen

 • Toni Saranpää, veteraaniasiamies, puh. 044 497 2238

Lapsi-, nuoriso- ja perheneuvoston (LANUPE) tehtäviin kuuluu mm.

 • lapsivaikutusten arviointi
 • lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen
 • perheiden hyvinvoinnin ja sen jakautumisen kehityksen seuranta
 • erityisryhmien osallisuuden kehittäminen
 • hyvien käytänteiden kehittäminen neuvoston toimialalla
 • pitää osaltaan yllä ja kehittää Kempeleen lapsiperhemyönteistä julkisuuskuvaa

Lapsi-, nuoriso- ja perheneuvoston jäsenet 1.8.2021 - 31.5.2025

Jäsen

Varajäsen

Tuukka Myllymäki pj

Anu Leivo

Sini Pekkala

Sanna Kouva

Leena Askeli vpj

Kai Similä

Anne-Mari Jaara

Sirpa-Helana Karjalainen

Tommi Torvikoski

Paula Pohjanrinne

Sari Janatuinen

Jarkko Laava

Minna-Maaria Sipilä

Petra Neitola

Pikkuparlamentti on kempeleläinen lasten- ja nuorten osallisuusmalli, joka on kehitetty norjalaisen Porsgrunnin mallin mukaisesti toimimaan lapsirikkaassa kunnassa. Ajatuksena on lisätä lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuutta kunnan suunnittelu- ja päätöksentekoprosessissa.

Pikkuparlamentti koostuu parlamentaarikoista, jotka edustavat kunnan jokaista ala- ja yhtenäiskoulua sekä lukiota. Pikkuparlamentti kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa ns. täysistuntoon, jossa käsitellään lasten ja nuorten elinympäristöön, hyvinvointiin ja opiskeluoloihin liittyviä teemoja. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia aiheita sekä lasten ja nuorten esiin nostamia kehittämiskohteita.

Pikkuparlamentin kokousten välillä parlamentaarikot kokoontuvat Lasten ja Nuorten Foorumeihin. Foorumeiden tekemiä nostoja tuodaan Pikkuparlamentin käsiteltäväksi. Lapset ja nuoret voivat vaikuttaa myös lasten ja nuorten toiminnassa sekä koulujen oppilaskuntien kautta. Jokaisella oppilaskunnalla on tukenaan ohjaava opettaja.

Yhteyshenkilö

Sanna Tauriainen, puh. 050 3078 981, sanna.tauriainen@kempele.fi.

Nuorisovaltuustot (nuvat) ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan ajamalla paikallisten nuorten etuja. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Kempeleen nuorisovaltuustossa (2024-2025) on 16 jäsentä, puheenjohtajana Vili Kanniainen, 1. varapuheenjohtajana Heta Lauttamus ja 2. varapuheenjohtajana Armi Kallio. Nuva-kokouksia pidetään 10-12 kpl vuodessa. Nuorisovaltuutetut ovat myös edustettuina kunnanvaltuustossa ja valiokunnissa. Heillä on läsnäolo ja puheoikeus kaikissa valiokunnissa sekä kunnanvaltuustossa.

Tehtävä ja toiminta

Kuntalain 26 § mukaan kuntien on astetteva nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Nuorisovaltuustoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa.

Nuorisovaltuustojen tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi nuorisovaltuustot edistävät vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä. Nuorisovaltuustot järjestävät myös erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.

Nuorisovaltuusto on kunnanhallituksen asettama vaikuttamistoimielin. Kuntalain mukaan kunnan on huolehdittava nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä eli esimerkiksi kokousjärjestelyistä ja ohjaamisesta. Kempeleessä nuorisovaltuuston sihteerinä/ohjaajana toimii nuorisopalvelujen päällikkö.

Nuorisovaltuutetut ovat iältään noin 13–18-vuotiaita. Kempeleessä nuorisovaltuuston toimintakausi on kaksi (2) vuotta. 

Ota yhteyttä

Valitut nuorisovaltuutetut

Kempeleen nuorisovaltuusto 2024-2025:

 • Vili Kanniainen, puheenjohtaja
 • Heta Lauttamus, 1. varapuheenjohtaja
 • Armi Kallio, 2. varapuheenjohtaja
 • Vili Isokoski
 • Minea Lambacka
 • Janna Kärkkäinen
 • Elmer Hakala
 • Kaisla Hepoviita
 • Venla Mikaela Laaninen
 • Essi Nättinen
 • Aini Kohtala
 • Ella Teirikko
 • Rasmus Isoaho
 • Vanessa Väliaho
 • Sara Suvanto
 • Sakari Ranta

Kempeleen kunnanhallitus on asettanut 28.3.2022 perinnetoimikunnan paikallisen perinnetyön säilyttämiseksi. Perinnetoimikunnan tavoitteena on paitsi vaalia veteraaniperintöä myös laajemmin kerätä, taltioida, järjestää ja tuoda esille paikallista historiaa, perinteitä, kulttuuria, kuvia, kirjoituksia, esineitä ym. Perinnetoimikunta vastaa paikallisesti vuosittain järjestettävien kansallisten juhlapäivien organisoimisesta (mm. itsenäisyyspäivä, kansallinen veteraanipäivä, kaatuneiden muistopäivä ym.).

Yhteyshenkilö:
Anne Toppari, puh. 050 463 6457, anne.toppari@kempele.fi

Paikannimet ovat osoitejärjestelmän perusta. Nimistötoimikunnan tehtävänä on esittää nimiä kaavoituksessa muodostetuille alueille, teille, reiteille, puistoille tai muille nimeä tarvitseville kohteille. Toimikunta pyrkii löytämään nimettävälle kohteelle sen identiteettiä luovan tai vahvistavan nimistön, joka kuvaa kohteen luonnonoloja, maisemaa, historiaa, perinteitä, nykyisiä ja tulevia toimintoja tai muita ominaisuuksia. Nimistötoimikunta ottaa tarvittaessa kantaa myös nimikilpailujen tuloksiin tai nimeämisaloitteisiin.

Kempeleen kunnanhallitus 16.8.2021 § 287 on nimennyt nimistötoimikuntaan kaavoittajan virka-aseman perusteella ja muut jäsenet paikallistuntemuksen perusteella. Lisäksi Kempele-seura on nimennyt toimikuntaan omat edustajansa.

Nimistötoimikunnan jäsenet 1.8.2021 - 31.5.2025

Kunnanhallituksen nimeämät:

Kaija Muraja, vastuuhenkilö, puh. 050 316 3769

Anne-Mari Jaara

Verner Laava

Tuula Rauma

Pertti Sankilampi

Kempele-Seuran valitsemat:

Kalevi Loukkola

Lisätietoa