Neuvostot ja muut toimielimet

Kuntalain 17 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Kempeleen kunnan toimintasäännön mukaan kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen toimielimet, nimeää niihin jäsenet ja varajäsenet sekä määrää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, lukuunottamatta pikkuparlamenttia.

Kempeleen kunnassa toimii toimikaudella 1.8.2021 - 31.5.2025 seuraavat toimielimet:

 • Seniorineuvosto
 • Vammaisneuvosto
 • Veteraanien neuvottelukunta
 • Lapsi-, nuoriso- ja perheneuvosto LANUPE 
 • Pikkuparlamentti
 • Nuorisovaltuusto

Seniorineuvoston toiminnan avulla pyritään edistämään ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksia kuntaorganisaatiossa. Neuvosto voi tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ikäihmisten elämään ja palveluihin vaikuttavissa asioissa.

Seniorineuvostossa on tällä hetkellä kahdeksan jäsentä mukaan lukien puheenjohtaja ja sihteeri. Neuvoston jäsenet toivovat kempeleläisiltä ikäihmisiltä yhteydenottoja, esityksiä ja ideoita asioista, joita neuvosto voisi viedä eteenpäin. Seniorineuvoston asettaa kunnanhallitus toimikaudekseen ja se kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Seniorineuvoston jäsenet 1.8.2021 - 31.5.2025

Jäsen

Varajäsen

Kerttu Mömmö pj

Arto Kyngäs

Ritva Rundgren

Eija Keränen

Teemu Kakko

Sirpa-Helena Karjalainen

Jaana Ervasti vpj

Anitta Pellikka

Anu Mäkelä

Paula Pohjanrinne

Toivo Piira

Antti Nuoristo

Soile Punkari

Similä Kai

Yhteystiedot

 • Riitta Polvi-Karjalainen, riipoka@gmail.com, puh. 040 719 9034
 • Ritva Rundgren, ritva.rundgren@gmail.com, puh. 041 457 5185
 • Soile Punkari, soile.punkari@gmail.com, puh. 050 574 1168
 • Valto Salonperä, valto.salonpera@kirjasalo.net, puh. 0400 591 181
 • Anu Mäkelä, anumake7@gmail.com, puh. 040 843 5902
 • Antti Nuoristo, antti.nuoristo@hotmail.com, puh. 044 557 7036
 • Toivo Piira, toivo.piira@pp.inet.fi, puh. 044 051 2752
 • Teemu Kakko, teemu.kakko.tk@gmail.com, puh. 040 964 2359
 • Kalevi Kerttula, penne.kerttula@gmail.com. 045 1259 650

Kempeleen kunnanhallitus on asettanut toimikaudekseen vammaisneuvoston. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Vammaisneuvosto pyrkii huolehtimaan siitä, että kunnallisessa päätöksenteossa otetaan huomioon vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa tarpeet. Tavoitteena on pyrkiä löytämään toimivampia ratkaisuja mm. asumiseen, rakentamiseen, ympäristösuunnitteluun, sosiaali- ja terveyspolitiikkaan sekä tiedonvälitykseen ja tiedottamiseen.

Vammaisneuvostolle annetaan oikeus kutsua jäseniksi 2-3 eri vammaisjärjestön edustajaa.

Vammaisneuvoston jäsenet 1.8.2021 - 31.5.2025

Jäsen

Varajäsen

Arto Jalonen pj

Sirpa-Helana Karjalainen

Sari Kauppila

Jaana Ervasti

Paula Pohjanrinne

Saara Ukura

Tapio Askeli

Teija Estabrook

Pekka Vatjus-Anttila

Antti Nuoristo

Eija Keränen vpj

Liisa Lumijärvi

Timo Niemelä

Jorma Kananen

Asko Alasalmi

Sanna Kouva

Veteraanien neuvottelukunnalle annetaan oikeus kutsua jäseniksi 2-3 eri veteraanijärjestön edustajaa.

Neuvottelukunnan jäsenet 1.8.2021 - 31.5.2025

Jäsen

Varajäsen

Heikki Alakärppä

Pertti Sankilampi

Kai Similä vpj

Raimo Karhu

Tuukka Myllymäki pj

Juha Erkkilä

Paula Pohjanrinne

Saara Ukura

Kalevi Kerttula

Pekka Vatjus-Anttila

Arto Kyngäs

Timo Honkonen

Arto Jalonen

Arto Hämäläinen

 • Raija Inkala, sihteeri, veteraaniasiamies, puh. 050 316 9686

Lapsi-, nuoriso- ja perheneuvoston (LANUPE) tehtäviin kuuluu mm.

 • lapsivaikutusten arviointi
 • lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen
 • perheiden hyvinvoinnin ja sen jakautumisen kehityksen seuranta
 • erityisryhmien osallisuuden kehittäminen
 • hyvien käytänteiden kehittäminen neuvoston toimialalla
 • pitää osaltaan yllä ja kehittää Kempeleen lapsiperhemyönteistä julkisuuskuvaa

Lapsi-, nuoriso- ja perheneuvoston jäsenet 1.8.2021 - 31.5.2025

Jäsen

Varajäsen

Tuukka Myllymäki pj

Anu Leivo

Sini Pekkala

Sanna Kouva

Leena Askeli vpj

Kai Similä

Anne-Mari Jaara

Sirpa-Helana Karjalainen

Tommi Torvikoski

Paula Pohjanrinne

Sari Janatuinen

Jarkko Laava

Minna - Maaria Sipilä

Petra Neitola

Pikkuparlamentti on kempeleläinen lasten- ja nuorten osallisuusmalli, joka on kehitetty norjalaisen Porsgrunnin mallin mukaisesti toimimaan lapsirikkaassa kunnassa. Ajatuksena on lisätä lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuutta kunnan suunnittelu- ja päätöksentekoprosessissa.

Pikkuparlamentti koostuu parlamentaarikoista, jotka edustavat kunnan jokaista ala- ja yhtenäiskoulua sekä lukiota. Pikkuparlamentti kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa ns. täysistuntoon, jossa käsitellään lasten ja nuorten elinympäristöön, hyvinvointiin ja opiskeluoloihin liittyviä teemoja. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia aiheita sekä lasten ja nuorten esiin nostamia kehittämiskohteita.

Pikkuparlamentin kokousten välillä parlamentaarikot kokoontuvat Lasten ja Nuorten Foorumeihin. Foorumeiden tekemiä nostoja tuodaan Pikkuparlamentin käsiteltäväksi. Lapset ja nuoret voivat vaikuttaa myös lasten ja nuorten toiminnassa sekä koulujen oppilaskuntien kautta. Jokaisella oppilaskunnalla on tukenaan ohjaava opettaja.

Yhteyshenkilö

Sanna Tauriainen, puh. 050 3078 981, sanna.tauriainen@kempele.fi.

Nuorisovaltuustot (nuvat) ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan ajamalla paikallisten nuorten etuja. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Kempeleen nuorisovaltuustossa (2020-2021) on 14 jäsentä, puheenjohtajana Sini Pekkala ja varapuheenjohtajana Pinja-Riikka Karvonen. Nuva-kokouksia pidetään 10-12 kpl vuodessa. Nuorisovaltuutetut ovat myös edustettuina kunnanvaltuustossa ja valiokunnissa. Heillä on läsnäolo ja puheoikeus kaikissa valiokunnissa sekä kunnanvaltuustossa.

Tehtävä ja toiminta

Kuntalain 26 § mukaan kuntien on astetteva nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Nuorisovaltuustoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa.

Nuorisovaltuustojen tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi nuorisovaltuustot edistävät vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä. Nuorisovaltuustot järjestävät myös erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.

Nuorisovaltuusto on kunnanhallituksen asettama vaikuttamistoimielin. Kuntalain mukaan kunnan on huolehdittava nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä eli esimerkiksi kokousjärjestelyistä ja ohjaamisesta. Kempeleessä nuorisovaltuuston sihteerinä/ohjaajana toimii nuorisopalvelujen päällikkö.

Nuorisovaltuutetut ovat iältään noin 13–18-vuotiaita. Kempeleessä nuorisovaltuuston toimintakausi on kaksi (2) vuotta. Seuraava nuorisovaltuusto valitaan vaaleilla 2021.

Kempeleen nuorisovaltuuston muistiot Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta.

Ota yhteyttä

Valitut nuorisovaltuutetut

 • Viivi Huotari
 • Senni Jouhten
 • Vili Kanniainen
 • Pinja-Riikka Karvonen varapj.
 • Inga Koskenniemi
 • Onni Kuivala
 • Patrik Neitola
 • Aada Nissinen
 • Ville Palinsaari
 • Sini Pekkala pj.
 • Vilja Peltokorpi
 • Venla Pieniniemi
 • Anni-Maria Teirikko
 • Eetu Vainionpää

Lisätietoa