Sisältö

Kaavasta poikkeava rakentaminen

Asemakaavat ja yksityiskohtaiset yleiskaavat ohjaavat rakentamista paikallislain tapaan. Suunnittelutarveratkaisua tarvitaan silloin, kun halutaan rakentaa asemakaavan ulkopuoliselle alueelle, jonka käyttöönotto vaatii erityisiä toimenpiteitä kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamista tai vapaa-alueiden järjestämistä. Mikäli rakentaminen poikkeaa voimassa olevasta kaavasta tai rakennusjärjestyksestä tai tapahtuu rakennuskieltoalueella, tulee ennen rakennusluvan hakemista saada hankkeelle erillinen poikkeamislupa. Ohjeita ja lomakkeita poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisun hakemiseksi saa ympäristöpalveluista.

Asemakaavan ulkopuolella tarvitaan suunnittelutarveharkintaa

Kempeleen rakennusjärjestys määrittelee koko kunnan asemakaavoittamattoman alueen maankäyttö- ja rakennuslain 16 § ja 137 §:n mukaiseksi suunnittelutarvealueeksi. Suunnittelutarveratkaisun uusille rakennuspaikoille, joita ei ole esitetty oikeusvaikutteisissa yleiskaavoissa myöntää Kempeleen kunnanhallitus. Asutulla rakennuspaikalla korvaava rakentaminen käsitellään tapauskohtaisesti, ja säännösten mukainen pihapiiriin soveltuva rakentaminen voidaan myöntää viranhaltijapäätöksellä, samoin lainvoimaisessa osayleiskaavassa esitetty uusi rakennuspaikka. Asuttuun pihapiiriin tuleville uusille talousrakennuksille voidaan yleensä myöntää suoraan rakennuslupa.

Poikkeamislupahakemukset

Poikkeamiset lainvoimaisesta asemakaavasta tai muusta maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annetusta määräyksestä tai rajoituksesta käsitellään 1.4.2016 alkaen kunnassa. Poikkeamisen edellytykset (MRL 171 §) eivät ole muuttuneet ja poikkeamiseen on oltava erityinen, poikkeuksellinen syy. Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, vaikeuttaa suojelutavoitteita eikä johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen, ja rakentamisessa on oltava poikkeuksellisia erityispiirteitä, joiden perusteella normeista voidaan poiketa. Hakemukset valmistellaan asiantuntijayhteistyönä ympäristöpalveluissa, ja lain edellytykset täyttävän poikkeamisen voi myöntää viranhaltija tai kunnanhallitus.

Tonttijaon muutokset

Asemakaavassa rakennuskorttelin jakautuminen tontteihin osoitetaan tonttijaolla, joka voi olla sitova tai ohjeellinen. Kempeleen asemakaavoissa käytetään ohjeellista tonttijakoa. Tonttijaon muutoksella on joskus mahdollista muuttaa asemakaavassa esitettyä tonttijakoa. Lopputulos ei saa kuitenkaan vaikeuttaa korttelin muun osan käyttöä kaavan osoittamaan tarkoitukseen. Tätä arvioitaessa kunnan kaavoitusviranomaisen lausunto ja naapurien kuuleminen on tarpeen. Tehdyt tonttijakomuutokset päivitetään ajantasa-asemakaavaan.