Valiokunnat ja lautakunnat

Valiokunnat

Valtuusto on valinnut alla luetellut valiokunnat toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021.

Elinvoimavaliokunnan tehtävänä on ohjata valmistelua, joka tähtää elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseen kehittämällä maankäyttöä ja liikennejärjestelmää, kunnan näkyvyyden ja positiivisen imagon edistämiseen sekä yritystoiminnan kehittämiseen kunnassa. Tehtävän toteuttamiseksi elinvoimavaliokunta muun muassa:

 • seuraa yleistä taloudellista kehitystä, kunnan paikallistalouden muutoksia sekä ennakoi tarvittavia toimenpiteitä maapolitiikkaan ja yrityspalveluihin,
 • kuulee asiantuntijoita ja/tai hankkii muun tarpeelliseksi katsomansa selvityksen käsiteltävinä oleviin asioihin,
 • tutustuu kunnassa toimivien yritysten nykytilanteeseen ja kehitysnäkymiin,
 • pitää yhteyttä keskeisten elinkeinoelämän toimijoiden kanssa
 • seuraa Kempeleen strategian tavoitteiden toteutumista kunnan elinvoimaisuuden näkökulmasta,
 • ohjaa hyvinvointikertomuksen valmistelua elinvoimaisuuteen liittyvien asioiden osalta,
 • ohjaa kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi menevien elinvoimaisuuden edistämistä koskevien asioiden valmistelua,
 • ohjaa yritystoimintaa koskevien kaavahankkeiden valmistelua,
 • ohjaa kunnan liikennejärjestelmän mm. joukkoliikenteen kehittämistä,
 • ohjaa kunnan elinvoimaisuuteen liittyvien ohjelmien (esim. maapoliittinen, työllisyyspoliittinen, asunto-ohjelma) valmistelua,
 • ohjaa ympäristön viihtyisyyteen ja vetovoimaisuuteen liittyvien asioiden valmistelua,
 • ohjaa elinkeinostrategian valmistelua,
 • tekee aloitteita elinkeinoelämän kehityshankkeista ja ohjaa niiden valmistelua,
 • tekee aloitteita ja kannanottoja kunnan maankäyttöä, liikennejärjestelmää ja markkinointia koskevista asioista,
 • seuraa yritysten tyytyväisyyttä kunnan tarjoamiin palveluihin ja tekee palautteen pohjalta esityksiä palvelumuutoksiksi,
 • antaa tarvittaessa lausuntonsa merkittävimmistä kaavahankkeista kunnan kehittämisen ja elinkeinoelämän näkökulmasta sekä
 • arvioi toimintaansa säännöllisesti.

Elinvoimavaliokunnan jäsenet

Elinvoimavaliokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet. Taulukossa PJ merkitsee puheenjohtajaa ja VPJ varapuheenjohtajaa. Taulukkoon on myös merkattu tehtävässä toimimisen ajanjakso, mikäli jäsen oli tehtävässä osan kautta.
Varsinainen jäsenHenkilökohtainen varajäsen
Pakarinen Henriikka 1.6.2017-31.5.2019 (PJ) Tähti Leena
Turunen Tarmo 1.6.2019-31.5.2021 (PJ), 1.6.2017-31.5.2019 (jäsen) Huusari Minna
Pohjanrinne Paula (VPJ) Ukura Saara
Malkamäki Janne 1.6.2019-31.5.2021 Tähti Leena
Kananen Jorma Markkanen Hanna
Määttä Pauli Sulkala Juhani
Vatjus-Anttila Pekka Laava Jarkko
Laine Sanna Marjamaa Kari

Palveluvaliokunnan tehtävänä on ohjata palveluiden järjestämistä asiakaslähtöisesti palvelutarpeita ja käytettävissä olevia resursseja yhteensovittaen. Tehtävän toteuttamiseksi palveluvaliokunta muun muassa:

 • seuraa yleistä yhteiskunnallista kehitystä, kunnan väestökehitystä, kuntalaisten hyvinvoinnin kehitystä sekä ennakoi niiden vaikutuksia palvelutarpeisiin,
 • kuulee asiantuntijoita ja/tai hankkii muun tarpeelliseksi katsomansa selvityksen käsiteltävä olevaan asiaan,
 • ohjaa kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi menevien palveluita koskevien asioiden valmistelua,
 • tutustuu olemassa olevien kuntapalveluiden nykytilaan ja tekee tarvittaessa aloitteita palveluiden uudelleenjärjestelyiksi,
 • ohjaa talousarvion käyttötalousosan valmistelua kunnanhallitukselle (mitä, kuinka paljon, millä laadulla ja hinnalla palveluja asukkaille hankitaan) ja seuraa talousarvion toteutumista sekä ohjaa tarvittaessa talousarviomuutosten valmistelua,
 • ohjaa palvelukohtaisten suunnitelmien ja strategioiden valmistelua,
 • ohjaa palveluiden hankintaperiaatteiden (palvelustrategia) valmistelua,
 • seuraa Kempele strategian palveluihin liittyvien tavoitteiden toteutumista,
 • ohjaa suunnittelu- ja seurantavälineiden kehittämistä,
 • ohjaa hyvinvointikertomuksen laadintaa,
 • ohjaa tilahankkeiden tarveselvitysten valmistelua,
 • ohjaa palveluihin liittyvien kuntalais- ja valtuustoaloitteiden valmistelua,
 • seuraa asiakkaiden ja kuntalaisten tyytyväisyyttä palveluihin ja tekee palautteen pohjalta esityksiä palvelumuutoksiksi,
 • antaa tarvittaessa lausuntonsa merkittävimmistä kaavahankkeista palvelujen näkökulmasta ja
 • arvioi toimintaansa säännöllisesti.

Palveluvaliokunnan jäsenet

Palveluvaliokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet. Taulukossa PJ merkitsee puheenjohtajaa ja VPJ varapuheenjohtajaa. Taulukkoon on myös merkattu tehtävässä toimimisen ajanjakso, mikäli jäsen oli tehtävässä osan kautta.
JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Hettula Ilpo (PJ) Rundgren Ritva
Askeli Leena (VPJ) Similä Kai
Jarva Pasi Kananen Jorma
Heikkinen Pirjo Meriläinen Salme
Karppinen Samuli Kela Saini
Järvenpää Lasse Laava Jere
Rauma Tuula Gallén Tiina
Piira Toivo Saari Antti
Jaara Anne-Mari Halonen Sini

Resurssivaliokunnan tehtävänä on ohjata kuntakonsernin toimintaa talouteen ja henkilöstöön liittyvien asioiden valmistelussa. Tehtävän toteuttamiseksi resurssivaliokunta muun muassa:

 • seuraa yleistä taloudellista kehitystä sekä ennakoi niiden vaikutuksia
 • ohjaa kunnan talouden kehyksien, talousarvioesitysten mm. investointien, kunnan veroprosenttien ja lainanoton sekä kunnan henkilöstöpolitiikkaan kuuluvien asioiden valmistelua
 • kuulee henkilöstöä, ammattijärjestöjä, asiantuntijoita ja/tai hankkii muun tarpeelliseksi katsomansa selvityksen käsiteltävänä olevaan asiaan
 • tutustuu eri työyksiköihin, kiinteistöihin ja tytäryhtiöihin
 • seuraa ja raportoi Kempele strategiassa ja talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista resurssivaliokunnan tehtävien näkökulmasta
 • ohjaa hyvinvointikertomuksen valmistelua resurssivaliokunnan tehtävien näkökulmasta
 • ohjaa kunnan talouteen ja henkilöstöön liittyvien toimintaohjeiden, periaatteiden ja ohjelmien valmistelua
 • antaa pyydettäessä lausunnon merkittävimmistä hankkeista resurssivaliokunnan tehtävien näkökulmasta
 • arvioi toimintaansa säännöllisesti

Resurssivaliokunnan jäsenet

Resurssivaluokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet. Taulukossa PJ merkitsee puheenjohtajaa ja VPJ varapuheenjohtajaa. Taulukkoon on myös merkattu tehtävässä toimimisen ajanjakso, mikäli jäsen oli tehtävässä osan kautta.
JäsenetHenkilökohtaiset varajäsenet
Tahkola Ahti (PJ) Maijala Suvi
Hämäläinen Arto (VPJ) Jalonen Arto
Romppainen Juhani Niemelä Timo
Sipilä Minna-Maaria Polvi-Karjalainen Riitta
Kylmäluoma Kimmo Salonperä Valto
Etelä Jouko 1.6.2017-31.5.2019 Piippo Eija
Juopperi Raija 1.6.2019-31.5.2021 Piippo Eija
Melgin-Keränen Raija Lankila Annukka

Yhteisöllisyysvaliokunnan tehtävänä on ohjata kuntademokratian toimivuuden varmistamiseen, kuntalaisten osallisuuden edistämiseen, yhteisöllisyyden ja kuntalaisten omavastuullisuuden lisäämiseen liittyvien asioiden valmistelua. Tehtävän toteuttamiseksi yhteisöllisyysvaliokunta muun muassa:

 • seuraa yleistä yhteiskunnallista ja kuntalaisten hyvinvoinnin kehitystä sekä ennakoi niiden vaikutuksia kuntademokratian toimivuuteen ja osallisuuden edistämiseen
 • ohjaa vaalitilinpäätöksen valmistelua
 • kuulee asiantuntijoita ja/tai hankkii muun tarpeelliseksi katsomansa selvityksen käsiteltävänä olevaan asiaan
 • tutustuu kuntayhteisön vapaaehtoisverkostoihin
 • pitää yhteyttä yhteisöihin, seuroihin ja yhdistyksiin
 • seuraa Kempele strategian tavoitteiden toteutumista kuntademokratian toimivuuden ja kuntalaisten osallisuuden näkökulmasta
 • ohjaa hyvinvointikertomuksen valmistelua kuntademokratian toimivuuden ja kuntalaisten osallisuuden näkökulmasta
 • seuraa asiakastyytyväisyyttä asiakaspalautteen perusteella ja tekee palautteen pohjalta esityksiä palvelumuutoksiksi
 • tekee aloitteita kuntalaisten osallisuusmuotojen kehittämisestä
 • ohjaa kuntademokratiaan ja kuntalaisten osallisuuteen liittyvien ohjelmien ja sääntöjen (mm. kulttuuristrategia, toimintasääntö) valmistelua
 • ohjaa yhteisöjen avustusten ja yhteisöjen tai/ja yksilöiden palkitsemista koskevien asioiden valmistelua
 • ohjaa itsehallintoon liittyvien kuntalais- ja valtuustoaloitteiden valmistelua
 • antaa tarvittaessa lausuntonsa merkittävimmistä kaavahankkeista osallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta
 • arvioi toimintaansa säännöllisesti

Yhteisöllisyysvaliokunnan jäsenet

Yhteisöllisyysvaliokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet. Taulukossa PJ merkitsee puheenjohtajaa ja VPJ varapuheenjohtajaa. Taulukkoon on myös merkattu tehtävässä toimimisen ajanjakso, mikäli jäsen oli tehtävässä osan kautta.
JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Sankilampi Pertti 1.6.2017-31.5.2019 (PJ) Lampela Maarit
Haapaniemi Jarmo 1.6.2019-31.5.2021 (PJ) Toropainen Jani 1.6.2019-31.5.2021
Janatuinen Sari, (VPJ) Naukkarinen Anja
Siira Anni-Maija Ohukainen Maria
Huusari Minna Juvani Paavo
Alahuhtala Keijo Visuri Tarja
Malkamäki Janne 1.6.2017-31.5.2019 Gallén Tiina 1.6.2017-31.5.2019

Lautakunnat

Valtuusto on valinnut alla luetellut lautakunnat toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021.

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten (Kuntalaki 121 §).

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäviä hallinnon ja talouden asioita, joita ovat tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen sekä tilintarkastajapalvelujen valinta. Tarkastuslautakunta valvoo tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista (Kuntalaki 84 §).

Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta laatii arviointia varten valtuustokauden ajalle arviointisuunnitelman ja antaa kultakin arvioitavalta vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Lautakunta antaa arviointikertomuksen suoraan valtuustolle.

Kempeleen kunnan arvointi- ja toimintakertomukset

Kuntalain 84 §:ssä säädetään sidonnaisuuksista ilmoittamisesta ja siitä keitä ilmoitusvelvollisuus koskee.

Sidonnaisuudet

Sidonnaisuuksien ilmoittamista koskevan sääntelyn tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Lisäksi pyritään turvaamaan kunnan asukkaiden luottamus hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.

Lain mukaan ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden sisällä tehtävään nimittämisestä. Kunta on velvollinen pitämään sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Tiedot julkaistaan kunnan kotisivuilla.

Tarkastuslautakunnan jäsenet

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet. Taulukossa PJ merkitsee puheenjohtajaa ja VPJ varapuheenjohtajaa. Taulukkoon on myös merkattu tehtävässä toimimisen ajanjakso, mikäli jäsen oli tehtävässä osan kautta.
JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Rauma Tuula (PJ)
Heikkinen Pirjo (VPJ) Siira Anni-Maija
Järvenpää Lasse Etelä Jouko 1.6.2017 - 31.5.2019, Romppainen Juhani 1.6.2019 - 31.5.2021
Piira Toivo Vatjus-Anttila Pekka
Askeli Leena Pohjanrinne Paula

Alla olevissa listoissa PJ merkitsee puheenjohtajaa ja VPJ varapuheenjohtajaa. Listaan on myös merkattu tehtävässä toimimisen ajanjakso, mikäli jäsen oli tehtävässä osan kautta.

Jäsenet

 • Lievetmursu Helena (PJ)
 • Jalonen Arto (VPJ)
 • Meriläinen Salme
 • Pellikka Anitta
 • Väisänen Jari

Varajäsenet järjestyksessä

 • Mäkelä Anu
 • Lämpsä Raimo
 • Neitola-Mäki Mirja
 • Kyngäs Arto
 • Ylitalo Tarja

Toimintasäännön 8 §:n mukaan viranomaislautakunta päättää niistä asioista, jotka lakien mukaan tulee käsitellä monijäsenisessä toimielimessä, joka ei voi olla kunnanhallitus.

Viranomaislautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet. Taulukossa PJ merkitsee puheenjohtajaa ja VPJ varapuheenjohtajaa. Taulukkoon on myös merkattu tehtävässä toimimisen ajanjakso, mikäli jäsen oli tehtävässä osan kautta.
JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Määttä Pauli (PJ) Kananen Jorma
Laine Sanna (VPJ) Salonperä Valto
Melgin-Keränen Raija Lankila Annukka
Janatuinen Sari Pohjanrinne Paula
Karppinen Samuli Kela Saini

Lisätietoa