Päätöksenteko

Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää kunnanvaltuusto. Sen jäsenet, eli valtuutetut, valitaan neljän vuoden välein kuntavaaleilla.

Kunnanvaltuusto päättää muun muassa kuntastrategiasta, hallintosäännöstä, talousarviosta ja –suunnitelmasta sekä useista muista sille päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Kempeleen kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus on kunnanvaltuuston itselleen valitsema hallitus. Kunnanhallitus valmistelee valtuuston käsittelemät asiat ja vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kempeleen kunnanhallitus

Kunnanjohtaja on virkamies, joka johtaa kuntaa, sen hallintoa ja taloutta sekä käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. Kunnanjohtaja toimii kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanjohtajan tehtävät ja valinta on määritelty kuntalaissa.

Kempeleen kunnanjohtajana on toiminut kesäkuusta 2013 lähtien filosofian tohtori Tuomas Lohi.

“Synnyin Simossa joulukuussa 1979. Olen peruskoulutukseltani aineenopettaja (historia, uskonto, yhteiskuntaoppi). Suoritin filosofian maisterin tutkinnon 2001 ja väittelin filosofian tohtoriksi 2003 aiheena "Suomen johtavan sanomalehdistön suhtautuminen Urho Kekkoseen 1944 - 1956".

Aloitin Kempeleen kunnanjohtajana kesäkuussa 2013. Sitä ennen toimin Tyrnävän vs. kunnanjohtajana joulukuusta 2008 lähtien, sivistysjohtajana alkukeväästä 2007 lähtien ja Muhoksen lukion rehtorina elokuusta 2004 lähtien.

Lisäksi olen toiminut lukuisissa yhtiöissä niin yhtymäkokouksissa, valtuustoissa, hallituksissa kuin neuvottelukunnissakin kunnan edustajana, kolumnistina useissa eri lehdissä, opettajana monissa eri oppilaitoksissa ja luennoitsijana lukuisissa tilaisuuksissa sekä ollut mukana tutkimushankkeissa niin tarkastajana kuin tutkimusassistenttina. Harrastan monipuolisesti liikuntaa (golf, kaukalopallo, lenkkeily, kuntosali) ja musiikki on ollut aina lähellä sydäntäni.“

Valiokuntien yhteinen rooli valmistelussa on ohjata ja seurata kuntayhteisön voimavarojen hyödyntämistä kunnan kokonaiskehittämisessä. Valiokuntien kokoonpanosta, jäsenten ja valiokuntien lukumäärästä ja erityisistä tehtävistä päättää valtuusto. Valtuusto määrää valiokuntien puheenjohtajat valtuuston varapuheenjohtajista.

Kempeleen kunnassa on neljä valiokuntaa. Ne toimivat tiiviissä yhteistyössä kunnanjohtajan, hallintojohtajan, elinvoimajohtajan, talousjohtajan, sivistysjohtajan sekä teknisen johtajan kanssa ja ohjaavat kunnan toimintaa.

 • Yhteisöllisyysvaliokunta (Hallintojohtaja. Hallinto- ja luottamuselinpalvelut, viestintä ja markkinointi.)
 • Elinvoimavaliokunta (Elinvoimajohtaja. Elinkeinopalvelut, yrittäjyys, yrityskehityshankkeet, matkailu.)
 • Resurssivaliokunta (Talousjohtaja. Talouspalvelut, Monetra-yhteistyö, hankinta-asiat, tietohallintapalvelut, henkilöstöhallinto, työsuojelu, ateria- ja puhdistuspalvelut.)
 • Palveluvaliokunta (Sivistysjohtaja. Opetuspalvelut, Kempele Akatemian palvelut, työllistämispalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, tilapalvelut, yhdyskuntapalvelut, kunnallistekniikka, rakennusvalvonta, kaavoitus ja maankäyttö.)

Kempeleen valiokunnat

Kunnassa toimii myös lakisääteisiä lautakuntia, joiden tehtävää ei voida toteuttaa valiokuntamallilla. Lautakunnat ovat hallituksen alaisia toimielimiä. Lautakuntien tehtävänä on toimia lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoa erilaista palvelujen tuottamista kunnassa. Lautakuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa ja tuoda esille kuntalaisnäkökulma palvelutuotantoa kehitettäessä.

 • Tarkastuslautakunnat
 • Keskusvaalilautakunta
 • Viranomaislautakunta

Lautakuntien toiminta ja jäsenet

Kuntalain 17 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Kempeleen kunnan toimintasäännön mukaan kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen toimielimet, nimeää niihin jäsenet ja varajäsenet sekä määrää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, lukuun ottamatta pikkuparlamenttia.

Kempeleen kunnassa toimii toimikaudella 1.8.2021 - 31.5.2025 seuraavat toimielimet:

 • Seniorineuvosto
 • Vammaisneuvosto
 • Veteraanien neuvottelukunta
 • Lapsi-, nuoriso- ja perheneuvosto LANUPE 
 • Pikkuparlamentti
 • Nuorisovaltuusto

Kempeleen neuvostot ja muut toimielimet

Lisätietoa