Suunnittelutarveratkaisu

ke huhtik. 03 13:12:00 2024

KEMPELEEN KUNTA                KUULUTUS
PL 12
90441 Kempele

Kempeleen kunnan Hallintosäännön 10 luvun 5 §:n 2 kohdan mukaan kaavoituspäällikkö päättää MRL 137 §:n mukaisista rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella siltä osin kuin ne koskevat rakennusluvan erityisiä edellytyksiä tai poikkeamista kaavamääräyksistä tai rakennusjärjestyksen säännöksistä oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitetulla rakennuspaikalla ja kun ne koskevat rakennusluvan erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella, mikäli on kyseessä nykyisen asuinrakennuksen korvaaminen uudella tai rakennuksen laajentaminen.

Kaavoituspäällikön päätös seuraavissa suunnittelutarveratkaisuissa annetaan julkipanon jälkeen 4.4.2024. Suunnittelutarveratkaisut ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Vihikari 10, kaavoituksessa 2.krs aulan ilmoitustaululla.

Rakennuspaikka: Kuusiniityntie 37
Kiinteistötunnus: 244-401-178-2
Suunnittelutarveratkaisu: uuden, pysyvään asumiseen käytettävän asuinrakennuksen rakentaminen purettavan vanhan asuinrakennuksen tilalle

Kempeleessä 3.4.2024
Kaavoituspäällikkö Kaija Muraja

Tämä ilmoitus on julkipantu Kempeleen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 3.4.-6.5.2024.
Todistaa Ilmoitustaulunhoitaja