Johtoryhmän blogi: varhaiskasvatuksen johtaja - Tavoitteena hyvinvoiva varhaiskasvatuksen yhteisö

ke elok. 30 09:31:00 2023

Alkusyksy varhaiskasvatuksessa pitää sisällään tyypillisesti uuden alun tunnelmaa, toisaalta paljon tuttua ja turvallista kuin myös muutoksien tuomia mahdollisuuksia. Lapsiryhmät ovat täyttyneet lomalta palaavista sekä uusista aloittavista lapsista ja henkilökunnasta. Esiopetusryhmissä lukuvuosi on käynnistynyt valtaisan innostuksen ja tohinan kera, niin kuin asiaan kuuluukin. Syksyn alussa varhaiskasvatuksessa aloittaa myös uusia ammattilaisia, joista osa on vasta työuransa alussa. Päiväkodin ovesta aamulla astuessa sisään, voi kynnystä ylittävällä lapsella tai aikuisella pyöriä mielessä erilaisia odotuksia ja toiveita tulevasta. Tulenko nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin olen? Voinko vaikuttaa toimintaan ja pääsenkö siihen osalliseksi? Mihin joukkoon kuulun?

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. Kempeleen varhaiskasvatuksen työyhteisöissä on vuoden 2023 alussa käynnistetty laajalti keskustelua inklusiivisen varhaiskasvatuksen merkityksestä. Inklusiivisuus tarkoittaa varhaiskasvatuksessa kaikkien ihmisten tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, syrjimättömyyden, moninaisuuden arvostamisen, yhteisöllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden näkökulmat. Inklusiivisuus nähdään laajempana pedagogisena toimintaympäristönä ja toimintakulttuurin sekä johtamisen kulmakivenä. Työyhteisöissä käytyjen keskustelujen avulla inklusiivisuus haluttiin tuoda näkyvästi kehittämisen kohteeksi varhaiskasvatuksen yksiköissä. Kapea-alaisen tulkinnan kautta, kun inklusiivisuus nähdään usein vain lasten tuen tarpeiden järjestelyinä, vaikka inklusiivisuus on laajempi sosiaalisen osallisuuden viitekehys.

Varhaiskasvatuksessa yksi tärkeimpiä tavoitteita on tuottaa kokemus osallisuudesta, kuulumisesta joukkoon. Tämä on erityisen tärkeää, sillä tunne kuulumisesta joukkoon vahvistaa paitsi yksilön pärjäävyyttä myös laajemmin kokonaisvaltaista hyvinvointia yhteisötasolla. Lapsella kuin myös aikuisellakin on oikeus osallistua yhteiseen toimintaan sekä olla päättämässä itseään koskevista asioista. Se mitä puhumme ja miten puhumme toisillemme rakentaa ympäröivää todellisuuttamme. Inklusiivisen varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin luominen on näin ollen osa jokapäiväistä toimintaa ja vuorovaikutusta päiväkotien lapsiryhmissä ja työyhteisöissä. Keskeisessä osassa tuota toimintaa on vuorovaikutus, arvot ja asenteet. Yhteinen arvopohjan luominen työyhteisön kesken vahvistaa toimintakulttuurin kehittymistä inklusiiviseksi. Hyvinvoivassa yhteisössä on läsnä luottamus ja avoimuus, kukaan ei jää yksin ja toisia kannustetaan. Päiväkodin työyhteisöissä yhdessä mietityt inklusiiviset arvot luovat pohjan turvalliselle kasvuympäristölle ja työyhteisölle niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti sekä varmistavat osallisuuden toteutumisen.

Virpi Uutela
Varhaiskasvatuksen johtaja