Johtoryhmän blogi: kunnanjohtajan ajatuksia tulevasta Kempele-sopimuksesta

ke helmik. 09 15:00:00 2022

Kempele-sopimusta kehitetään yhdessä

 

Elokuussa toimikautensa aloittanut uusi Kempeleen valtuusto on päässyt työssään hyvään vauhtiin. Toimielimet kokoontuvat säännöllisesti ja asioita valmistellaan, ohjataan ja päätetään yhteistyössä viranhaltijoiden kanssa laajalla skaalalla. Päätöksenteko soljuu positiivisessa hengessä.

Kevään 2022 aikana keskitymme valtuuston johdolla päivittämään strategista Kempele-sopimusta. Kyse on yhteisesti valmisteltavasta suunnitelmasta, jossa luodaan kunnan toiminnalle suuntaa ja sovitaan sitä tukevia keskeisiä tekoja. Koska kunnan toimiala on lavea ja tärkeiden asioiden kirjo laaja, keskeisimpiä haasteita on tunnistaa, löytää ja sopia juuri Kempeleelle ominaisia valintoja, toimintaa ja keinoja. Tässä työssä kuntalaisten, henkilöstön ja eri sidosryhmien osallistaminen ja kuunteleminen on erityisen tärkeää. Sitä tullaakin tekemään monimuotoisesti.

Moni kokee strategian arjesta irrallisena hallinnollisena asiakirjana ja strategiatyön kaikkinensa abstraktina pakkopullana. Juridisesti kyse onkin pakollisesta suunnitelmasta. Kuntalain 38 §:n mukaan nimittäin kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän strategian mukaisesti. Valtuusto päättää strategiassa kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Pohjana on oltava arvio nykytilasta ja tulevista toimintaympäristön muutoksista.

Lailla säädetään myös siitä, mitä asioita strategia-asiakirjassa tulee ottaa huomioon. Niitä ovat kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Strategian toteutumista on myös seurattava ja arvioitava säännöllisesti.

Vaikka strategia on lakisääteinen ja hallinnollinen asiakirja, sen on oltava käytännönläheinen, elettävä ajassa ja reagoitava nopeastikin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Kempeleessä tähän on aina pyritty, ja asiakirjan käytännöllisyyttä on haluttu myös korostaa sillä, että strategiasta käytetään nimitystä Kempele-sopimus: kyse on yhdessä eri toimijoiden kanssa sovituista arvoista, päämääristä, tavoitteista, mittareista ja toimintatavoista. Onnistunut strategia antaa toimijoille perustan ja suunnan, mutta jättää riittävästi liikkumavaraa toiminnalle ja tulkinnoille. Hyvässä strategiassa maistuu myös elämä ja näkyy arki. Korulauseiden sijaan tavoitellaankin ymmärrettävää ja selkokielistä ilmaisua, mikä vaatii paikoin jopa rohkeutta.

Kempele-sopimuksen päivitystyöhön tuo tällä kertaa erityistä mielenkiintoa kunnan roolin historiallinen muuttuminen hyvinvointialueuudistuksen myötä. Työstämisen näkökulmina ovatkin tulevaisuuden kunta ja erityisesti sen vastuulle jäävät keskeiset tehtävät: elinvoiman vahvistamistehtävä sekä maankäytön suunnittelu- ja toteuttamistehtävä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä, kasvatus- ja sivistystehtävä sekä kuntalaisten osallisuus- ja demokratiatehtävä.

Tulevaisuuden kunnan rakennuspalikoita asetellaan Kempeleessä suotuisassa ilmanalassa. Talous haastaa, mutta kunnan elinvoimaa kuvaavat indikaattorit ovat hyvässä asennossa. Kempele lukeutuu Suomen vetovoimaisimpien kasvukuntien joukkoon. Uusia yrityksiä perustetaan tasaiseen tahtiin, mikä lisää työpaikkoja, parantaa työllisyystilannetta ja vahvistaa kunnan työpaikkaomavaraisuutta. Kunnan sijainti koulutuskaupunki Oulun kupeessa on erinomainen. Kansainvälinen lentokenttä ja satama-alue, nelostie sekä rautatie asemineen ovat keskeisiä palasia tulevaisuuden Kempeleen rakennustyössä.

Kempeleen menestystarina ei ole sattumankauppaa, vaan pitkäjänteisen työn tulosta. Kunnassa on onnistuttu synnyttämään elinvoiman lisäksi kuntarajat ylittävää säteilyvaikutusta, toisin sanoen Kempeleestä on tullut kokoansa merkittävämpi toimija alueellaan. Tämä työ on pohjannut yksituumaiseen strategiaan, Kempele-sopimukseen, johon nojaten arkea on vuosikymmeniä eletty, päätöksiä tehty ja kasvua hallittu. Tälle perustalle rakennetaan myös Kempeleen tulevaisuus. Osallistutaan siis aktiivisesti Kempele-sopimuksen kehittämistyöhön ja tuunataan siitä kevään aikana entistäkin parempi ja virtaviivaisempi. Näin hyvä kasvaa täällä jatkossakin!

 

 

Tuomas Lohi, FT
kunnanjohtaja