Johtoryhmän blogi: kunnanjohtaja kurkistaa vuoteen 2023

to tammik. 05 11:36:00 2023

Kurkistus vuoteen 2023

Vanha vuosi on jäänyt taakse ja uusi on alkanut. Kukaan ei vuosi sitten osannut ennustaa, että tänään on tällaista. Eikä kukaan osaa tänään sanoa paljoakaan siitä, millaista on taas vuoden päästä. Varmaa on kuitenkin, että tulevat kuukaudet sisältävät paljon niin suunniteltua kuin suunnittelematontakin. Se on kiinnostavaa ja kiehtovaa, jännittävääkin.

Kunta lähtee uuteen vuoteen erilaisena kuin aiemmin. Kunnan perinteinen palveluntuottajarooli kaventui totutusta merkittävästi, kun sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastuspalvelut siirtyivät vuodenvaihteessa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) vastuulle. Kuntatyön arki muuttui pysyvästi. Toiminnan ytimessä ovat jatkossa kasvatus-, opetus-, sivistys- ja kulttuuri-, elinvoima- sekä hyvinvointitehtävät.

Huhtikuussa järjestettävät eduskuntavaalit tulevat värittämään kevään keskusteluja. Se, ketkä 200 eduskuntaan valitaan, mitkä puolueet hallituksen muodostavat ja millainen hallitusohjelma päätöksenteon rungoksi hyväksytään, vaikuttaa merkittävästi kuntien(kin) lähivuosien kehitykseen. Vaalikojuilla, paneelikeskusteluissa ja nettipalstoilla riittääkin keskusteltavaa. Olettaa sopii, että hyvinvointialueuudistuksen lisäksi peistä taitetaan muun muassa valmistelussa olevasta laajasta työ- ja elinkeinopalvelujen (TE2024) kokonaisuudistuksesta, pahenevasta työvoimapulasta, kohoavista elinkustannuksista, kohtuuttomista sähkölaskuista, nousevista korkokuluista, huonokuntoisista teistä, nopeasti velkaantuvasta valtiontaloudesta, ilmastomuutoksesta, koronasta, Pohjois-Suomen tulevaisuudesta, Natosta ja Ukrainan sodasta. Tärkeitä teemoja kaikki.

Talous supistuu ja toiminnan painopiste muuttuu

Kempeleen valtuusto hyväksyi kunnan talousarvion, siis laadintahetken parhaan arvion tulevan vuoden kehityksestä, vuodelle 2023 joulukuussa. Budjetin tulot ja menot ovat karkeasti puolet edellisvuotta pienemmät. Odotusarvo on, että vuodesta tulee taloudellisesti niukasti plusmerkkinen. Kuntaan jäävien palvelujen toimintakulut kasvavat 7,3 % (4,8 milj. euroa). Kasvulle on kuitenkin tarkkaan kammatut perusteet, kuten peruspalveluihin osoitetut henkilöstölisäykset, sähkön ja energian hintojen nousu, uudet väliaikaiset vuokratilakustannukset sekä panostukset kiinteistöjen ylläpitoon ja joukkoliikenteen kehittämiseen.

Kempeleen kunnalla on noin 960 työntekijää, joista valtaosa toimii opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa. Taustalla ovat velvoittavat lain vaateet ja mitoitukset. Riittävä resurssointi ja laadukas henkilöstö ovat myös elintärkeää pääomaa työlle, jolla pyritään ennaltaehkäisemään alati kasvavaa nuorten pahoinvointia ja luomaan edellytyksiä varhaiseen tukeen haasteellisissa tilanteissa. Kunta ei unohda myöskään iäkkäämpiä asukkaitaan. Palvelutarjontaa kehitetään jatkuvasti heidänkin tarpeisiinsa, painopisteen ollessa näissäkin vahvasti ennaltaehkäisevissä toimissa.

Kempele lukeutuu harvalukuiseen kasvukuntien joukkoon Suomessa. Niille tyypillisesti Kempeleenkin talouden tasapaino on jatkuvan paineen alla. Nuorehko väestörakenne yhdistettynä kasvavaan asukaspohjaan ja vanhenevaan kiinteistökantaan tuo kustannustaakkaa käyttötalouteen ja investointeihin. Tilannetta kiristää se, että kulut syntyvät yleensä vahvan etupainotteisesti kasvun tuomiin tuloihin nähden. Hyvinvointialueuudistuksen seurauksena kunnan taloudellinen liikkumavara kapenee entisestään budjetin supistuessa. Aito ja perusteltu huoli on, miten kunta kykenee jatkossa investoimaan lakisääteisiin peruspalveluihin, niiden vaatimiin kiinteistöihin ja kasvun vaatimaan muuhun infraan ilman liiallista velanottoa.

Investointeja kouluihin, liikenneväyliin ja vapaa-ajan olosuhteisiin

Vuosi 2023 on merkittävien peruspalveluja vahvistavien ja elinvoimaa tukevien investointien aikaa. Kunnan historian suurimman investoinnin, Kirkonkylätalon, odotetaan valmistuvan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Myös Linnakankaan koululle rakentuu lisätilaa. Olemassa olevien tilojen uudelleenjärjestelyjen lisäksi piha-alueelle nousee uusi moduulikoulu ja tontinkäyttöä tarkastellaan muutenkin uusiksi. Ylikylän koulun uusi liikuntasali ja Ketolanperän koulun tilatarpeetkin ovat suunnittelupöydällä. Koulujen lisäksi myös kuntakeskukseen suunniteltua Kempeletalo-hanketta viedään eteenpäin. Korttelin ensivaiheen katurakentaminen alkaa kesällä.

Pientalo- ja kerrostalotonttien asemakaavoitusta jatketaan Ollakan, Pirilän ja Metsärinteen alueella ja teollisuustonttien osalta Hakamaalla ja Komeetantien varressa. Näkyvimmät infrainvestoinnit toteutetaan kuntakeskukseen, sillä Kempeleentie saa uuden liikenneympyrän ja Kirkkotietä sekä Asematietä peruskorjataan ja uudistetaan. Uutta katuinfraa rakennetaan Tähkälään, Linnakankaalle ja Zeniitin alueille. Pyörätieinvestointeja tehdään Haukkasuontielle, Alangontielle sekä Professorintielle. Liikunta- ja urheilumahdollisuudetkin kehittyvät, sillä muun muassa Kokkokankaan kenttä peruskorjataan, Sarkkirantaan toteutetaan ulkokuntoilupuisto ja Köykkyriin viimeistellään lastenmaa ja -rinne. Skeittarit saavat lisämoduuleja temppuiluun, Linnakankaan kaukalo asfalttipinnan sekä siirtokatsomon ja Ketolanperän koulun kenttäkin uuden valaistuksen

Hyvä kasvaa Kempeleessä

Kempeleen kehittämien ankkuroituu valtuuston hyväksymään strategiseen Kempele-sopimukseen. Siihen kirjatut arvot, päämäärät ja tavoitteet ohjaavat kaikkea kunnan valmistelua ja päätöksentekoa. Viime syksynä hyväksytyn päivitetyn Kempele-sopimuksen punainen lanka on, että kuntaa kehitetään jatkossakin rohkeasti - ympäristöstään huolehtivana vahvana ja vastuullisena kasvukuntana. Lähtötilanne on hyvä, mutta kaikessa on varaa vielä parantaakin.

Kempele on positiivinen monien mahdollisuuksien kunta. Huolehditaan yhdessä siitä, että tämä vire ja perusta pysyy ja vahvistuu. Se on meidän kaikkien etu, ja siihen voimme jokainen joka päivä vaikuttaa, niin sanoilla kuin teoillakin.

Sopuisaa ja riemullista uutta vuotta!

 

Tuomas Lohi
Kunnanjohtaja