Naisten ajatukset

Irja Askola Suomen ensimmäinen naispiispa

Yhteisö voi hyvin, kun sen kaikki jäsenet ovat tarpeellisia ja saavat antaa koko osaamisensa yhteiseksi hyväksi. Siksi kannatan tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja erilaisten ihmisten yhtäläistä kohtelua. Rohkaistaan ihmisiä olemaan oma kokonainen itsensä – iloiten ja luottavaisesti.

Tuija Brax kansanedustaja (vihr)

Pohjoispohjalainen isoäitini syntyi viime vuosisadan alkupuolella rankkoihin olosuhteisiin. Hän oli huutolainen, joka myytiin kunnan huutokaupassa vuosittain taloon, joka suostui pienen tytön halvimmilla ottamaan. Epäonnea seurasi kuitenkin onni. Hän nimittäin pääsi lopulta perheeseen, joka antoi hänen käydä koulua. Ahkera opiskelu vei hänet hyvään ammattiin.

Olen kertonut tätä tarinaa isoäidistäni usein etenkin kehittyvissä maissa tai kriisien keskellä vaikeuksien kanssa kamppaileville naisille. Nykyinen vauras Suomi oli vain kaksi sukupolvea sitten niin köyhä, että lapsia myytiin pilkkahinnalla. Kansakoulu ja sen jälkeisen koulutuksen arvostus olivat avain Suomen nousuun. Tyttöjen koulutus osoittautui erityisen viisaaksi. Suomen korkea tuottavuus, yleinen sivistystaso ja valmius kohdata tulevaisuuden haasteet ovat korkeita ennen kaikkea siksi, että koulutuksen eetos koskee koko kansaa, kaikkia yhteiskuntaluokkia, alueita ja molempia sukupuolia.

Isoäitini tarina on saanut maailman turuilla vastakaikua. Ymmärrys siitä, että tyttöjen kouluttaminen on yksi tehokkaimpia keinoja nostaa maa köyhyydestä, tunnetaan jo laajalti. Tyttöjen kouluttaminen ja naisten aseman korostaminen ovat Suomen ulkopolitiikan kulmakiviä niin kehitysyhteistyössä kuin ihmisoikeuspolitiikassakin. Sillä saralla on vielä paljon tehtävää.

Koulutuksen arvostusta sekä ahkeruuden ja uteliaisuuden palkitsevuutta ei pidä kuitenkaan luulla itsestäänselvyyksiksi edes meillä Suomessa. On olemassa joitakin hälyttäviä viitteitä siitä, että Suomi on eriarvoistumassa uudelleen koulutuksen suhteen.

Esitänkin tervehdyksenäni, että pitäkää yllä valppautta ymmärtää koulutuksen merkitys naisen aseman kulmakivenä, niin maailmalla kuin koti-Suomessa.

Kike Elomaa kansanedustaja (ps)

On sitten nainen tai mies, asema on lunastettava. Kiintiöpaikkoja en joka suhteessa kannata, oikeudenmukaisuutta kyllä. Nainen pystyy vaikka mihin, mutta se voi vaatia enemmän töitä. Henkinen ja fyysinen voima on hyvä yhdistelmä.

Sari Essayah europarlamentaarikko vuosina 2009–2014 (kd)

Naisten asema on vahvistunut merkittävästi viime vuosisadan aikana. Politiikassa, Suomessa naiset saivat äänioikeuden ensimmäisinä Euroopassa vuonna 1906 ja vuonna 1907 eduskuntaan valittiin ensimmäiset edustajat. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa naiskansanedustajia valittiin 85. Menneenä europarlamenttikautena naisparlamentaarikkojen osuus oli hieman yli kolmanneksen 766-jäsenisestä parlamentista.

Omassa työssäni olen katsonut tärkeäksi, että naisten asemaa vahvistetaan mm. työelämässä sillä, että jäsenvaltiot kehittäisivät mahdollisimman perhekeskeisiä ratkaisuja helpottaakseen työ- ja perhe-elämän yhdistämistä. Sen sijaan en ole katsonut tarkoituksenmukaiseksi edistää naisten asemaa esimerkiksi vaatimalla yhtiöiden johtokuntiin naiskiintiöitä. Uskon, että naistenkin asemaa vahvistetaan painottamalla osaamista ja taitoja eikä luomalla kiintiöitä, jotka voivat jopa pitkällä tähtäimellä hidastaa todellisen tasa-arvon saavuttamista.

On kuitenkin selvää, että vaikka isoja edistyksen askeleita naisten aseman vahvistamiseksi on otettu, paljon on vielä tehtävää. Naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen vakava ongelma ympäri Eurooppaa sekä Suomessa, ja monet aikamme huolestuttavimmat ilmiöt, kuten ihmiskauppa, kohdistuvat erityisesti naisiin. Nämä ongelmat kertovat epätasa-arvon todellisuudesta, jota vastaan on toimittava. On tärkeää, että naiset ovat vahvasti mukana vaikuttamassa yhteiskunnan joka sektorilla – aina perheyksiköstä kansallisiin ja ylikansallisiin päätöksentekoelimiin.

Satu Hassi europarlamentaarikko vuosina 2004–2014 (vihr)

Hyvässä yhteiskunnassa jokaisella ihmisellä on oikeus ja mahdollisuus kehittää ja käyttää kykyjään, riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, ihonväristä ja äidinkielestä. Tämä ihanne ei ole missään yhteiskunnassa toteutunut täydellisesti, mutta Suomessa tilanne on hyvin paljon parempi kuin muutama sukupolvi sitten ja koko maailmassa parhaasta päästä. 1800-luvun lopulla naisten piti vielä anoa "vapautusta sukupuolestaan" päästäkseen opiskelemaan yliopistoon. 1920-luvulla Helsingin yliopiston rehtori kertoi yliopiston avajaispuheessa, että naisten elimistö on liian heikko kestääkseen luonnontieteellisten opintojen rasitusta.

Kyse ei ole pelkästään yksilöiden oikeuksista ja mahdollisuuksista tyydyttävään elämään, vaan myös yhteiskunnan kehittymisestä. Jos naiset – tai miehet – suljetaan pois joistakin ammateista tai yhteiskunnan päätöksenteosta, suljetaan samalla pois puolet siitä kokemuksesta, lahjakkuudesta ja toimintatarmosta, jolla yhteiskuntaa voidaan kehittää.

Pirjo Hassinen kirjailija

Tyttö, ajattele itseäsi vuonna 2044. Sinä et tunne sitä naista, mutta hän puolestaan tuntee sinut läpikotaisin, tietää jokaisen valintasi ja muistaa valintojen seuraukset.

Anna-Maja Henriksson oikeusministeri (rkp)

Naisten asema yhteiskunnassa on yksi tärkeä mittari yhteiskunnan sivistyksen tasosta. Olkaamme tarkkoja, että Suomi näissä asioissa myös jatkossa näyttää hyvää esimerkkiä.

Satu Huber varatoimitusjohtaja

Toivon näkeväni yhä enemmän naisia johtajan tehtävissä, sillä mielestäni ihmisten johtaminen on erittäin antoisaa työtä. Haluan kannustaa kaikkia nuoria naisia valitsemaan sellaisia opiskelualoja ja -aineita, joiden kautta aukeaa mahdollisuuksia erilaisille urapoluille, myös yritysten ylimpään johtoon. Monia tyttöjä eivät kiinnosta kovana pidetyt aineet, kuten laskentatoimi ja rahoitus, mutta niiden opiskelu auttaa ymmärtämään yritysten toimintaa syvällisesti ja avaa monia uramahdollisuuksia.

Piia-Noora Kauppi toimitusjohtaja

Naisten asemassa on niin globaalisti kuin meillä Suomessakin vielä paljon tehtävää. Tasa-arvoinen yhteiskunta ei ole ainoastaan ihmisoikeuksien kannalta keskeinen tavoite, vaan myös puhdas järkiratkaisu taloudellisestikin. Mitä pidemmälle tasa-arvo on yhteiskunnassa edennyt, sitä kilpailukykyisempi maa on ja sitä suurempi on BKT henkilöä kohden. Yritykset, joissa naisilla ja miehillä on samanlaiset kehitysmahdollisuudet ja joissa molempien osaamista ja luontaisia kykyjä arvostetaan, pärjäävät muita paremmin. Kehitysyhteistyön tulosmittareista näemme, että parhaiten kehitystä tuottaa satsaus sukupuolten tasa-arvoon.

Naisten tasa-arvoa ei kuitenkaan pidä edistää miesten kustannuksella. Tasa-arvoajatteluni lähtökohta on, ettei naisia varten tule luoda mitään omaa pelikenttää, jossa toimittaisiin eri säännöillä. En naisena kaipaa erityiskohtelua enkä mitään machovapaata suojasatamaa, vaan yhteiskunnan, jonka kaikki syvärakenteetkin tukevat molempien sukupuolten edustajien tasavertaista osallistumista.

Luonto on tarkoituksella luonut naisista ja miehistä erilaisia. Tiede on pystynyt osoittamaan, että naisilla on useammin ns. synteesiaivot ja miehillä ns. tunneliaivot. Naiset ovat ajatteluketjuissaan verkottuneempia, linkkejä aivolohkojen välillä on enemmän, intuitiokyky on parempi, kyky jäsennellä tietoa ja yhdistää sitä vanhaan tietoon on nopeampi ja kyky nähdä pitkälle tulevaisuuteen on suurempi. Toisaalta aivojen verkottuneisuus näyttäytyy joskus päättämättömyytenä.

Miesten "tunneliaivot" eivät ole millään tavalla huonommat, vain erilaiset. Miehet pystyvät paremmin keskittymään konkreettisiin tavoitteisiin, ratkaisemaan ongelmia, analysoimaan tietoa, paikantamaan liikkuvia objekteja ja luomaan kolmiulotteisia abstrakteja mallinnuksia päässään. Toisaalta miesaivojen on vaikea prosessoida yhtä aikaa monia asioita.

Olennaista onkin ymmärtää, että mies- ja naisaivot täydentävät toisiaan, minkä vuoksi menestyäkseen minkä tahansa ihmisorganisaation on järkevää panna miehet ja naiset työskentelemään yhdessä. Ja jos ihmiskunta laiminlyö naisten aivokapasiteetin hyödyntämisen, vastauksia maapallon suuriin kysymyksiin on paljon vaikeampi löytää.

Tasa-arvon tuoma kilpailuetu ei siis ole luonteeltaan ideologista tai sosiologista, vaan fysiologista. Siksi on hyvä luopua muutamista luutuneista ennakkoluuloista. Naiselle ei ole meriitti olla hyvä jätkä. Tämä ajattelu pitää sisällään väärän totuuden jätkyyden ylemmyydestä. Naisten ei pidä kilpailla miesten kanssa muuttumalla jonkinlaisiksi sekundamiehiksi. Kahdella airolla soutaa nopeammin ja pidemmälle kuin melomalla.

Naiset, joille on suotu äitiyden lahja ja vastuu, toivon, että kykenemme kasvattamaan pojistamme tasa-arvoisempia miehiä kuin heidän isänsä ovat. Asenteet kuitenkin kumpuavat ihan varhaislapsuudesta.

Pitää myös muistaa, että sukupuoli on vain yksi ominaisuuksistamme. Poikkeamme kaikki toisistamme yksilöllisesti suurestikin eikä sukupuoli selitä läheskään kaikkea toimintaamme. Sukupuoli ei saa olla rajoite, mutta se voi olla hieno mahdollisuus. Nauttikoot kaikki naiset naiseudestaan ja kaikki miehet miehisyydestään vuoden jokaisena päivänä!

Taina Kinnunen kulttuuriantropologi

Naisten aseman esiin nostaminen Kempeleen lukion kansainvälisyysviikkojen aiheeksi on tärkeä teko. YK:n linjausten mukaisesti naisten asemaan tulisi kiinnittää kansainvälisesti yhä suurempaa huomiota, sillä naiset joutuvat eri puolilla maailmaa erilaisen syrjinnän sekä raa'an väkivallan kohteeksi. On tärkeää tiedostaa, että naisten asema on vaihdellut kulttuurisesti ja historiallisesti. Samoin naisten oikeudet kussakin yhteiskunnassa vaihtelevat naisen yhteiskuntaluokan, ihonvärin, uskonnon ja etnisyyden mukaan. Naisten heikko taloudellinen, terveydellinen ja oikeudellinen asema perustuvat usein vahingoittaviin kulttuurisiin uskomuksiin ja rakenteelliseen epäoikeudenmukaisuuteen, jotka ovat purettavissa.

Anna Kontula kansanedustaja (vas)

Suomalaisessa yhteiskunnassa on edelleen paljon sukupuolittuneita rakenteita. Osa niistä alistaa naisia, osassa taas miehet ovat altavastaajina. Sukupuolten välinen tasa-arvo voidaan saavuttaa vain kaikkien yhteisillä talkoilla.

Johanna Korhonen toimittaja

Naisissa on maailman kehityksen valtava potentiaali. Naisten valta päättää elämästään ja kehostaan taittaa väestönkasvun sopivaksi; naisten vastuu ihmisistä ja ympäristöstä vie kestävään kehitykseen. Naisten hyvä talouden taju kohtuullistaa ja tolkullistaa rahamaailman riehunnan.

Pauliine Koskelo korkeimman oikeuden presidentti

Jokainen yhteiskunta tarvitsee hyväkseen kaikkien jäsentensä kyvyt, sukupuolesta riippumatta. Henkilökohtaisella tasolla hyvän elämän perusta on tasa-arvoisissa mahdollisuuksissa kehittää ja käyttää omia taitojaan.

Krista Kosonen näyttelijä

Itse voisin sanoa omasta näkökulmastani näin: En ajattele, että esimerkiksi työmaailmassa on naisia ja miehiä – on ihmisiä, joista jotkut tekevät työn paremmin, jotkut huonommin. Asiaan ei liity sukupuoli millään tavalla. Tosin usein valitettavasti palkansaajan mielestä liittyy – miehille tarjotaan parempaa palkkaa. Tämä on minusta törkeätä ja taistelen aktiivisesti sitä vastaan vaatimalla avoimuutta ja rehellisyyttä asioihin.

Naisen ei myöskään pidä olla hiljaa ja kaunis, vaan sanoa suoraan omat mielipiteensä. Liika kiltteys pois! Se ei ole itsekkyyttä, vaan tervettä itsetuntoa, joka pojille annetaan usein jo kasvatuksessa Beyoncen sanoin: ‘I am not bossy. I am The Boss.’”

Leena Krohn kirjailija

Miljoonat tytöt maailmassa eivät voi uneksiakaan koulutuksesta, omasta ammatista ja taloudellisesta riippumattomuudesta. He eivät saa itse valita puolisoaan eivätkä päättää lastensa lukumäärää. Suomessa voi unohtaa, että naiset eivät joudu kokemaan ainoastaan epätasa-arvoa, vaan myös sortoa ja julmuutta vain sukupuolensa vuoksi. Kuinka kauan tällainen vääryys saa yhä jatkua?

Tänään luin lehdestä, että pakistanilainen raskaana oleva nainen on kivitetty kuoliaaksi, että yli kaksisataa nigerialaista koulutyttöä on kidnapattu ja että intialaisia koulutyttöjä on raiskattu ja hirtetty. Tällaiset uutiset saavat lukijan raivon ja epätoivon valtaan. Nämä rikokset voidaan lopettaa ja ne täytyy lopettaa. Ei ole tällä lajilla tulevaisuutta, jos toiselta puolelta ihmiskuntaa riistetään heidän vapautensa tai koko elämänsä.

Inhimillisyytemme – ja epäinhimillisyytemme – on omissa valinnoissamme. Ihminen ei määrää itse sukupuoltaan, eikä sukupuoli myöskään määrää ihmiselämää, ei sen suuntaa, sisältöä eikä arvoja.

Julia Kykkänen mäkihyppääjä

Tekee mitä hyvänsä, niin ei pidä antaa muiden mielipiteiden vaikuttaa omaan tekemiseen tai asiaan. Pitää uskoa itseensä ja luoda itse itselleen ympäristö ja olosuhteet sekä valita ihmiset, jotka tukevat omaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Merja Kyllönen europarlamentaarikko (vas)

Naisena päätöksenteossa olen oppinut sen, että tekemällä lujasti töitä, uskomalla itseensä ja tukemalla myös toisia naisia voi päästä minne ikinä vain uskaltaa tavoitella. Olkaa rohkeita, älkää epäröikö tarttua mahdollisuuksiin. Naisen aseman suhteen on vielä paljon tehtävää, sillä lasikatto jysähtää päätämme vasten vieläkin liian usein. Voimaa Siskot ja Veljet – tasa-arvotyön merkitys elää.

Heli Laaksonen kirjailija

Jos sul o nälk, kysyksää kuka teki leivä, miäs vai naine? Tartut kii silkkikätte, otat avun rautakouralt. Painat surun tulles pääs vaste lämmint ihmisrintta. Nostat ilost ilmoi kohre piänen poja, piänen flika.

Liisa Liimatainen toimittaja

Arabi- ja muslimimaihin perehtyneenä toimittajana tiedän miljoonien naisten ajavan muutosta omaan asemaan koulutuksen ja oman toimintansa avulla. Meidän lännessä vaikuttavien naisten pitää torjua yksinkertaistavat käsitykset, jotka estävät meitä näkemästä, mitä näissä maissa todella tapahtuu.

Maria Ohisalo nuorisojärjestön puheenjohtaja (vihr)

Tasa-arvo ei ole valmis vielä missään. Elämme maailmassa, joka on täynnä sukupuolittuneita syrjiviä rakenteita. Maailmanlaajuisesti yksi parhaista keinoista torjua köyhyyttä ja estää ympäristö- ja ilmastotuhoa on parantaa naisten asemaa lisäämällä tyttöjen koulutuksensaantia, auttamalla väkivallan uhreja, helpottamalla naisten tietä politiikassa ja parantamalla seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Tämä on hyväksi laajalti koko yhteiskunnalle, niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin, ja yhdenvertaisemmassa maailmassa myös ympäristöstä pidetään parempaa huolta.

Jaana Pelkonen kansanedustaja (kok)

Sukupuolten välinen tasa-arvo ei vielä täysin toteudu politiikassa. 42 % nykyisistä kansanedustajista on naisia. Naiset saivat Suomessa ensimmäisenä Euroopassa äänioikeuden vuonna 1906 osana yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta. Samalla sallittiin naisille myös oikeus asettua ehdolle vaaleissa. Paljon ovat ajat muuttuneet tuosta, mutta edelleen on vielä runsaasti tehtävää. Poliittinen päätöksenteko tarvitsee aina kummankin sukupuolen näkökulman. Kannustankin teitä nuoria naisia yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen, vain sillä tavalla asioihin voi vaikuttaa!

Emilia Raittila nuorisojärjestön 2. varapuheenjohtaja (kd)

Miljoonat naiset ympäri maailmaa ovat jollain tavalla orjuutettuja. Olet sitten nainen tai mies, taistele naisten puolesta niin lähellä kuin kaukana: sano kaunis sana, anna ajastasi lähelle ja lahjoita joskus varoistasi kauas. Näin niin miehet kuin naisetkin voivat varmasti paremmin!

Helena Ranta oikeushammaslääketieteen professori

Sotien ja konfliktien aikana naiset pitävät huolta vanhuksista, lapsista, elintarviketuotannosta yms. eli pitävät yhteisöjä pystyssä. Emme kuitenkaan näe heitä mukana rauhanneuvotteluissa. Sortuneen yhteiskunnan jälleenrakentamisessa, niin konkreettisessa kuin henkisessä, tarvitaan kaikkia sen jäseniä, miehiä ja naisia.

Naisiin kohdistuva väkivalta sotien ja konfliktien aikana jää unohduksiin. Niiden historia kertoo miesten kokemuksista.

Meillä Suomessa naisten osallistuvat päätöksentekoon lähes kaikilla aloilla. Näin ei ole kaikkialla maailmassa.

Koulujärjestelmämme takaa kaikille laajan perus- ja jatkokoulutuksen. Kehitysmaissa tyttöjen koulutie päättyy usein jo alakoulun jälkeen. Vuosituhattavoite tasavertaisen koulutuksen osalta ei vielä toteudu.

"Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja ihmisoikeudet ovat naisten oikeuksia.” Nämä olivat Pekingissä 1996 silloisen USA:n First Lady'n Hillary Clintonin sanat naisten kokouksen osanottajille.

Pauliina Rauhala kirjailija

Naisen unelmat ovat yhtä tärkeitä kuin miehen unelmat.

Tellervo Renko Kempeleen lukion ensimmäinen rehtori

Tyttöjen ja naisten tasa-arvo lähtee kodin ja koulun itseluottamuksen kasvatuksesta. Tyttöihin tulee luottaa ja kannustaa heitä tekemään vaativia tehtäviä. Yrittämisen asenne, uteliaisuus ja tiedon himo vahvistavat kilpailemaan poikienkin kanssa. Tytöt pystyvät mihin vain haluavat, kaikki on itsestä kiinni. Kunnianhimoa ja vastuuntuntoakin tarvitaan.

Paula Risikko liikenne- ja kuntaministeri

Naisilla on aina ollut merkittävä rooli niin suomalaisessa kuin muidenkin maiden yhteiskunnan rakentamisessa, säilyttämisessä ja uudistamisessa.

Suomi on yksi tasa-arvoisimmista maista. Sukupuolten välinen tasa-arvo on suomalaisen yhteiskunnan perusarvo, joka todetaan perustuslaissa. Sitä täsmennetään tasa-arvolaissa.

Sukupuolten välinen tasa-arvo on myös Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa kirjattu Euroopan unionin perusperiaate ja samalla eräs yhteisön tavoitteista.

Suomessa naisten ja miesten tasa-arvo on vuosien saatossa mennyt toki eteenpäin, mutta kyllä meillä kehitettävää edelleen riittää. Teemoja ja kohteita, joissa tasa-arvossa riittää kehittämistä, ovat mm. perheen ja työn yhteensovittaminen sekä palkkaus.

Kansainvälisesti arvioiden monissa maissa tilanne tasa-arvon suhteen on erittäin vakava. Naiset ovat usein köyhistä niitä kaikkein köyhimpiä. Siksi naisten toimeentulomahdollisuuksien parantaminen on tärkeimpiä keinoja köyhyyden poistamiseksi.

Naisten koulutus ja yrittäjyys rakentaa myös lapsille parempaa tulevaisuutta. Sanotaan, että kouluta nainen – koulutat koko kylän. Kun naisten toimeentulo paranee, se lisää koko yhteisön tuloja ja näin koko kansantalouden hyvinvointia.

Kehitysmaissa naiset ja tytöt ovat yhteiskunnallisen kehityksen voimavara!

Maailma ei ole valmis. Tasa-arvoinen yhteiskunta rakentuu asenteihin vaikuttamalla ja tasa-arvon eteen työtä tekemällä. Tasa-arvotyöhön tarvitaan sekä naisia että miehiä – nuoria sekä vanhempia – siis meitä kaikkia!

Tiina Rosenberg Taideyliopiston rehtori

”I firmly believe that education is an important pathway to improve women’s social status and a critical building block for their empowerment and self- fulfillment;

I further believe that it is our responsibility to help promote women’s empowerment and gender equality by providing equal access to, in, and through education, regardless of social class, race, ethnicity, religion, language, status, age or physical condition ;

I promise to support and protect women’s equal rights to, in and through education and to advance women’s leadership in all areas and at all levels.”

Ote World Forum for Women University Presidents -verkoston periaatteista.

Päivi Räsänen sisäministeri (kd)

Minulle kristillisdemokraattisena naisena on päätöksenteossa tärkeintä ihmisarvon, perheen, elämän kunnioituksen, lähimmäisenrakkauden sekä työn ja yrittämisen arvot. Naisten osaamista ja arjen tuntemusta tarvitaan lisää päätöksentekoon!

Kaija Saariaho säveltäjä

Olen – erityisesti miesvoittoisen ammattini vuoksi – joutunut miettimään paljon naisen asemaa ja tasa-arvoa.

Niinkin edistyksellisessä maassa kuin Suomessa asia oli minulle suuri ongelma, kun aloitin sävellysopintoni, sillä muutama vanhemman polven muusikko ei halunnut edes opettaa minua taikka esittää musiikkiani. Kyseessä ei useimmiten ollut pahantahtoisuus vaan tottumusten luomat asenteet ja ennakkoluulot; naispuolisia säveltäjiä oli niin vähän, että katsottiin tämän olevan naisille sopimaton ammatti. Tämä ennakkoluulo oli myös minulla itselläni, ja tuntui vaikealta uskoa, että minulla voisi olla tarvittavia lahjoja säveltäjän vaativaan työhön.

Monet tytöt ympäri maailman ovat tämän saman epävarmuuden edessä. Itse olen oppinut elämäni varrella, että esteet ovat enimmäkseen käytännöllisiä eivätkä liity sinänsä naisten kykyihin ja lahjakkuuteen.

Tämä sama asiahan tulee toistuvasti esille kaikilla aloilla ja myös arkielämässä. Tyttöjä ja poikia kasvatetaan erilaisiin rooleihin jo pienestä pitäen, usein niin kotona kuin kouluissa. Monet suositut sarjafilmit, mainokset ym. tukevat tällaisia ennakkoluuloja – samoin useimmat uskonnot.

Tietenkin miehen ja naisen välillä on eroja ja pitääkin olla! Mutta ei ole mitään ihmisyyttä kunnioittavaa syytä esimerkiksi maksaa naiselle pienempää palkkaa samasta työstä, vain koska hän on nainen. Ja kuitenkin näin tapahtuu koko ajan, myös Suomessa. Se on samanlaista syrjimistä kuin ylipainoisten, ihonväriltään erilaisten taikka vammaisten tai sairaitten väheksyntä ja pilkkaaminen. Siksi tuntuu niin oudolta, että näitä epäkohtia on niin valtavasti vielä kaikkialla.

Katson myös, että sellaiset sairaudet kuin syömishäiriöt, joista tytöt kärsivät paljon useammin kuin pojat, johtuvat näistä kapeista ja pinnallisista roolimalleista.

Valitettavasti tilanne ei ole niin huimasti erilainen kuin 30 vuotta sitten, osittain jopa huonompi. Siksi olen iloinen, että teillä on tämä projekti!

Annika Saarikko kansanedustaja (kesk)

Naisen menestyksen takana on kaksi onnistunutta asiaa: tuki kanssasiskoilta ja riittävä luottamus omaan osaamiseen. Ajattelen, että naisten ei tarvitse saada etumatkaa, mutta samalta viivalta miesten kanssa pitää päästä matkaan.

Hanna Sarkkinen kaupunginvaltuutettu (vas)

Yksi Suomen parhaista puolista on sukupuolten tasa-arvo. Suomessa naiset saivat yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden jo vuonna 1906, ja vuoden 2014 Suomessa sukupuolten tasa-arvo toteutuu hyvin. Tasa-arvo ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, vaan se on saavutettu taistelulla ja sen eteen on tehtävä töitä edelleen joka päivä. Vaikka asiat ovat tasa-arvon kannalta Suomessa melko hyvin, meidän on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota sukupuolten tasa-arvoon kaikilla elämän osa-alueilla. Tasa-arvoasioiden positiivinen kehitys tulevaisuudessa ei ole valitettavasti itsestäänselvyys.

Suomen suurimmat sukupuolten tasa-arvo-ongelmat liittyvät naisten miehiä pienempään palkkaukseen (naisen euro ei ole vieläkään euro) ja vanhemmuuden kustannusten epätasaiseen jakautumiseen, mistä nuoret naiset kärsivät työelämässä. Lisäksi vaikka naiset ovat päässeet täysimääräisesti mukaan politiikkaan, on talouselämän huippu edelleen miesten maailmaa. Miesten suurimmat tasa-arvo-ongelmat liittyvät taas siihen, että miehiltä evätään erotilanteissa liian usein mahdollisuus täysipainoiseen isyyteen, ja myös poikien heikkenevästä koulumenestyksestä on syytä olla huolissaan. Suomessa vallitsee lisäksi vielä liikaa sukupuoliin liittyviä ennakkoluuloja ja stereotypioita, jotka kahlitsevat sekä miesten että naisten elämää.

Naisten oikeudet ja tasa-arvo eivät ole miehiltä pois, sillä tasa-arvo ei ole nollasummapeliä. Tavoitteena ei ole naisten ylivalta, vaan sukupuolten tasaveroinen kohtelu elämän kaikilla osa-alueilla. Sukupuolten tasa-arvosta hyötyvät lopulta kaikki.

Itse olen nuori nainen politiikassa. Suomessa politiikan ovet ovat auki naisille, ja se on hienoa. En ole kokenut, että sukupuoleni olisi mitenkään rajoittanut poliittista toimintaani, mutta jonkin verran olen valitettavasti joutunut kohtaamaan seksuaalista häirintää lähinnä internetin kautta. Tarja Halonen on minulle jonkinlainen idoli: Olin 12-vuotias, kun hän tuli valituksi Suomen presidentiksi. Hän osoitti, että nainen voi nousta politiikan tikkaiden ylimmälle askelmalle.

Sari Sarkomaa kansanedustaja (kok)

Vaikka elämme muuten tasa-arvoisessa Suomessa, on ikävä tosiasia, että naisten syrjintä työmarkkinoilla jatkuu niin kauan kuin naisesta aiheutuu työnantajalle enemmän kustannuksia kuin miehestä. Pidänkin tärkeänä, että vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset tasataan esimerkiksi vanhempainvakuutuksen kautta. Raskaus ei ole työperäinen sairaus, eikä mikään muukaan työstä aiheutuva kustannus. Ei ole mitään järkevää syytä siihen, miksi nimenomaan naisten työnantajien pitäisi kantaa suurin vastuu vanhemmuuden kustannuksista.

Salla Simukka kirjailija

Usein kuulee sanottavan, että jossain kirjassa on ”vahvoja naishenkilöitä”. Mieleni tekisi aina silloin kysyä: ”Vai tarkoitatko sittenkin sitä, että kirjassa on kokonaisia, kiinnostavia, ristiriitaisiakin henkilöhahmoja, jotka eivät ole siellä olemassa vain toisten henkilöiden tukena, varjoina tai peileinä?”

Annamari Sipilä toimittaja

Miehillä menee hyvin, kun naisilla menee hyvin. Naisten ja miesten tasa-arvosta hyötyvät perheet, vähemmistöt, talous ja koko yhteiskunta. Feminismi on vakauttaja ja mahdollistaja, ei hajottaja.

Paula Tuovinen Taideyliopiston vararehtori

Vaikka päällisin puolin naisen asema on Suomessa hyvä, edelleen naisen täytyy työskennellä enemmän saavuttaakseen saman kuin mies, ja naisen euro on pienempi kuin miehen. Antaa palaa vain nuoret naiset – nuoria miehiä unohtamatta! Kun puhutaan tasa-arvosta on huomioitava, että monilla nuorilla miehillä on nykyään hyvin vaikeaa. Syrjäytyneissä on enemmän poikia kuin tyttöjä. Antamalla arvon toisillenne arkipäivässä tuette tasa-arvoisen Suomen ja maailman kehittymistä.

Globaalisti ajatellen naisten asemassa on valtavasti kehitettävää. Tukekaa tyttöjen ja naisten koulutusta ja pienyrittäjyyden kehitystä, sillä siitä hyötyy koko perhe! Matkustellessani kehittyvissä maissa huomaan heltyväni erityisesti kerjääville vanhoille naisille, sillä usein juuri heiltä puuttuu kaikki tukiverkot.

Tytti Tuppurainen kansanedustaja (sd)

Kun tänään tarkastelemme naisten oikeuksia päättää omista ja yhteisistä asioista, on tässä hetkessä ja tässä maailmassa koko historian kirjo. Osassa maailmaa tytöiltä ja naisilta kielletään oikeudet hankkia koulutusta, liikkua tai pukeutua vapaasti ja päättää oman perheen perustamisesta. Raiskaukset, pahoinpitely ja poliittinen mitätöinti ovat monelle tytölle ja naiselle arkipäivää. Osassa kehittyneitä maita naisten poliittinen edustus on häviävän pieni ja naisten esille nostamat kysymykset saavat vastauksekseen vähättelyä.

Suomea on pidetty, aivan oikein, naisten oikeuksien esimerkkimaana. Saimme äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden ensimmäisinä maailmassa. Mutta viimeisten kolme vuoden aikana tapahtunut joukkopako politiikan terävästä kärjestä osoittaa, että kaikki saavutukset elävät vain oman aikansa ja uusien polvien on voitettava ne aina uudestaan. Heti kun alamme pitää tasa-arvoa itsestään selvänä, se alkaa murentua.

Naiset edustavat puolta ihmiskunnan voimavaroista. Sen vapauttaminen kaikkialla on kaikkien, niin poikien ja miestenkin, etu. Sorto heikentää myös sortajaa.

Terttu Utriainen rikosoikeuden professori

Koulutus ja taloudellinen itsenäisyys tuo tasa-arvoa naisillekin!

Kaari Utrio kirjailija

Mitä parempi naisen asema, sitä menestyvämpi kansakunta.

Henna Virkkunen europarlamentaarikko (kok)

Naisten aseman parantaminen on kiinni monista tekijöistä, mutta kaikkein eniten asenteista. Naisia ja miehiä kohtaan olevat odotukset ovat työelämässä, politiikassa ja yhteiskunnassa muutoin erilaiset, ja juuri tähän meidän on kiinnitettävää parempaa huomiota. Myös naisten pitää uskaltaa – kenenkään osaaminen ei ole kiinni mistään muusta kuin kovasta työstä ja periksi antamattomasta asenteesta!

Elina Warsta graafinen suunnittelija

Suhtaudu elämääsi ja ihmisiin uteliaisuudella ja ennakkoluulottomasti. Unohda naisen roolit ja löydä oma tapasi elää.

Lisätietoa

Kansainvälisyys

     

Yleistä

Tämän vuoden teema

Aiempien vuosien teemoja

Linkkejä