Johtoryhmän blogi: varhaiskasvatuksen johtaja - Kiusaamisen ennaltaehkäisy kuuluu meille kaikille

to maalisk. 14 14:31:00 2024

Kempeleen varhaiskasvatuksen, opetuksen ja Kempele Akatemian yhteinen strateginen asiakirja Hyvän kasvun ohjelma uudistettiin vuoden 2023 lopulla. Uudistettu Hyvän kasvun ohjelma nostaa yhdeksi keskeiseksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamisen toimenpiteeksi kiusaamisen ehkäisemisen. Pienten lasten kohdalla kiusaamisella tarkoitetaan ryhmässä tapahtuvaa loukkaavaa ja vahingoittavaa vuorovaikutusta, joka ajan myötä johtaa jonkun tai joidenkin sulkemiseen yhteisön ulkopuolelle. Kiusaaminen voi olla esimerkiksi tavaroiden riistämistä, tönimistä tai lyömistä. Se voi näkyä sanallisena härnäämisenä, nimittelynä, kiristämisenä ja uhkailuna mutta myös psyykkisenä kiusaamisena kuten torjumisena, ulkopuolelle jättämisenä tai vastaamattomuutena.

Mitä varhaiskasvatuksessa voidaan tehdä kiusaamisen ehkäisemiseksi? Paljon! Päiväkotien roolia kiusaamisen ehkäisyssä voidaan kuvata vähintäänkin keskeiseksi. Käytännössä varhaiskasvatus luo perustaa lasten sosiaalisille vuorovaikutustaidoille ja osallisuuden kokemukselle, joiden voidaan ajatella olevan keskeisessä asemassa kiusaamisen ennalta ehkäisyssä. Päiväkodeissa tuemme lasten tunne-, turva- ja vuorovaikutustaitoja positiivisella, kannustavalla ja myönteisellä ilmapiirillä. Olennaista on tukea lasten vertaissuhteita, lisätä lapsiryhmän me-henkeä ja yhteisön hyvinvointia, jotta kukaan ei tuntisi oloaan ulkopuoliseksi tai kiusatuksi. Positiivista ilmapiiriä ryhmässä vahvistetaan säännöllisellä päivärytmillä, pienryhmätoiminnalla, tunnekasvatuksella, tasa-arvon vahvistamisella ja kasvattajien tietoisella läsnäololla. Päiväkodeissa harjoitellaan tunnetaitoja ja sosiaalisia vuorovaikutustaitoja yhdessä toisten lasten kanssa sekä lasten ja kasvattajien välillä. Kiusaamisen ehkäisyn kannalta on esimerkiksi ratkaisevaa se, että henkilöstö osallistuu lasten leikkeihin. Leikkitilanteissa voidaan opetella aikuisen tukemana ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti sekä myönteistä toiset huomioon ottavaa käyttäytymistä.

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen keskeisenä työvälineenä Kempeleen varhaiskasvatuksessa toimii kiusaamisen ehkäisemisen ja puuttumisen suunnitelma. Suunnitelma sisältää henkilöstölle ohjeet kiusaamisen ehkäisyyn, sen tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen, kiusaamistilanteiden dokumentoimiseen sekä seurantaan ja arviointiin lapsiryhmätasolla. Parhaillaan voimassa olevaa suunnitelmaa päivitetään vastaamaan yhä paremmin päiväkotien tarpeita ja vanhemmille laaditaan oma materiaali. Suunnitelmia tarvitaan, sillä tarvitaan kasvattajien osoittamia rajoja, siitä mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Yhtä tärkeää on, että varhaiskasvatushenkilöstöllä on selkeät ohjeet, joihin työssään turvautua, jotta kiusaamisen ehkäisy sekä siihen puuttuminen on yhdenmukaista ja pitkäjänteistä.

Vaikka päiväkodit ovat tärkeässä roolissa kiusaamisen ehkäisyssä, ei vastuuta voida ajatella vain ammattilaisten harteille. Kiusaaminen on mitä suurimmassa määrin ryhmäilmiö, jossa kyse on opituista toimintamalleista ja rooleista. On tärkeää, että kotona lapsille opetetaan jo varhain, mitä on hyväksyttävä käytös ja miten ratkaistaan ristiriitoja rakentavasti. Toimet ja vastuut kiusaamisen ehkäisemisestä ja jokaisen lapsen turvallisuuden tunteen rakentamisesta kuuluvat lopulta kaikille meille aikuisille, niin kotona kuin päiväkodeissa.

 

Virpi Uutela
Varhaiskasvatuksen johtaja