Kirkonkylätalon järjestyssäännöt

Koulumme järjestyssääntöjen on tarkoitus edistää koulumme sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaiden koulupäivien aikana sekä koulumme alueella.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

• Oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun.
• Oppilaalla on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.
• Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä.
• Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
• Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu.
• Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
• Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Yleiset käytöstavat

• Arvostamme ja kunnioitamme toinen toisiamme.
• Kohtaamme jokaisen aikuisen ja oppilaan tasavertaisesti.
• Kutsumme toisiamme omilla nimillä.
• Pidämme yllä kohteliaita käytöstapoja.
• Tervehdimme toisiamme.
• Kannustamme toisiamme.
• Otamme päähineet ja huput pois päästä sisätiloissa.
• Säilytämme ulkovaatteita niille kuuluvissa paikoissa.

Oppitunnit

• Mahdollistamme häiriöttömän opiskelurauhan kaikille oppitunneilla.
• Päähineet pois päästä oppitunneilla.
• Kengät pois luokkaan/soluun tultaessa.
• Kännykän käyttö oppitunneilla ainoastaan opettajan luvalla opiskelutarkoitukseen.
• Kännykkää säilytetään oppitunnin ajan joko repussa tai vapaaehtoisessa kännykkäparkissa.
• Vapaaehtoinen kännykkäparkki on käytössä luokissa.
• Kännykän parkkiin jättäneelle oppilaalle voidaan antaa keltainen merkki opiskelun edistämisestä.
• Noudatamme tekijänoikeuksia ja toimimme rehellisesti kaikissa tilanteissa.
• Plagiointi ja lunttaaminen on kielletty (toimintamalli sivun lopussa).

Välitunnit

• Huolehdimme kaikkien turvallisuudesta.
• Välitunnilla virkistymme.
• Välitunti on tarkoitettu virkistykseen ja yhteiseen toimintaan, peleihin, leikkeihin, keskusteluihin.
• Pysymme välituntialueella ja huomioimme koulumme välituntipihojen erilaisuudet.
• Huomioimme toisemme välituntitoiminnassa ja välitunneille siirtymisissä.
• Välituntivalvojalla on oikeus lopettaa toiminta turvallisuussyistä.

Siisteys ja ympäristö

• Järjestys ja siisteys parantavat viihtyisyyttä.
• Huolehdimme omista ja yhteisistä tiloista ja välineistä.
• Lainatut välineet palautetaan.
• Kouluruokailusäännöt:

• Päähine päässä emme ruokaile.
• Emme käytä puhelinta ruokailussa.
• Opettelemme maistamaan kaikkia kouluruokia.
• Vältämme ruokailussa turhaa ja äänekästä äänenkäyttöä.

Turvallisuus

• Kouluajalla pysytään koulualueella.
• Jokainen oppilas on omalla toiminnallaan vastuussa turvallisuuden toteutumisesta.
• Yhteisöllisyys vahvistaa turvallisuudentunnetta.
• Energiajuomat, teräaseet, päihteet ja vaaralliset aineet ovat koulussa kiellettyjä.
• Vastuullinen ja turvallinen somen käyttö.
• Toisesta otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

• Kasvatuskeskustelut

• Kaavakkeet
• Kasvunportaat

Poissaolot

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (POL 35§.) Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua (POL 26§).

• Tiedossa olevaa poissaoloa (erilaiset matkat tai tapahtumat) anotaan etukäteen kirjallisesti lomakkeella/Wilmassa. Luokanopettaja/luokanohjaaja myöntää poissaolon 1-5 päivää ja pidemmät poissaolot myöntää rehtori.
• Ennen luvan myöntämistä oppilaan on sovittava koulutehtävien hoitamisesta sekä poissaoloajalle. Tehtävät kerätään erilliselle poissaololomakkeelle.
• Huoltajien velvollisuus on huolehtia oppilaan opetuksesta ja tehtävien tekemisestä poissaoloaikana.
• Poissaolon täytyy olla asiallinen, hyväksytty syy. Et voi olla koulusta pois esimerkiksi työloman tai aikuiselle kuuluvan vastuun vuoksi.
• Luvattomaksi poissaolo katsotaan silloin, kun huoltaja ei ilmoita oppilaan poissaolosta tai jos oppilas on poissa yksittäisiltä oppitunneilta.
• Luvattomat poissaolot korvataan viikon sisällä tapahtuneesta

Myöhästymiset

• Oppilaan velvollisuus on olla ajoissa oppitunnilla. Mikäli oppilas myöhästyy oppitunnilta, se merkitään Wilmaan.
• Jos oppilas myöhästyy yli puolet oppitunnista, korvataan koko tunti.
• Jos oppilas myöhästyy yli 10min. oppilas joutuu korvaamaan poissaoloajan.
• Toistuvat myöhästymiset (7 krt) johtavat kasvatuskeskusteluihin.
• Luokanopettaja/luokanohjaaja pitää kasvatuskeskustelun ja sopii oppilaan kanssa korvauksista.

Rästikoe

• Jos sinulla on ollut pätevä syy olla pois kokeesta, sinun on suoritettava väliin jäänyt koe seuraavana keskiviikkona siitä, kun olet palannut takaisin koulutyöhön. Rästikoe suoritetaan seuraavaan keskiviikkoon mennessä läksypajassa klo 13.30 alkaen. Poikkeavista ajoista ilmoitetaan erikseen. Jos sinulla on kasautunut rästiin kokeita, sovi niiden suorittamisjärjestyksestä opettajien kanssa. Jos jätät saapumatta rästikokeeseen, kokeen arvosana on hylätty, neljä (4).

• Pätevä syy poissaoloon kokeesta on:

o Huoltajan ilmoittama sairauspoissaolo tai sairauden/terveyden hoitoon liittyvä poissaolo. Ilmoitus sairauspoissaolosta on toimitettava luokanohjaajalle koepäivän aamulla.
o Luokanohjaajan/rehtorin hakemuksesta myöntämä loma-tms poissaolo. Ko. hakemusta ei voi tehdä koepäivänä.

Rästitehtävät

• Jos oppilas on myöhästynyt oppitunneilta lukuisia kertoja, ollut luvatta pois tunneilta, jättänyt toistuvasti läksynsä tekemättä tai muuten laiminlyönyt koulutehtävänsä, hänet voidaan kunnallisen kasvatuskeskustelu- periaatteiden mukaisesti määrätä tekemään korvaavia tehtäviä läksypajaan. Mikäli oppilaalta on jäänyt jokin tehtävä palauttamatta määräaikaan mennessä, tekee oppilas keskeneräisen tehtävän seuraavan keskiviikon läksypajassa loppuun. Jos jätät tehtävän kokonaan tekemättä, on arvosana tehtävän osalta hylätty, neljä.(4).

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Koulun järjestyssäännöistä tiedotetaan koulun henkilökuntaa sekä oppilaita lukuvuoden 2021-22 alkaessa. Järjestyssääntöjen noudattamista seurataan päivittäin ja mahdollisiin rikkeisiin puututaan järjestyssääntöjen mukaisesti.


Järjestyssääntöjä päivitetään ja tarkistetaan lukuvuoden päätteeksi. Mikäli esille tulee selkeitä parannus- tai muutosehdotuksia, toteutetaan ne tarvittaessa kesken lukuvuoden.


Toimintamalli: Plagiointi ja lunttaaminen

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 316 9584

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9555