Häiriötiedote

Täältä löydät koronaepidemiaan liittyviä Kempeleen kunnan tiedotteita.

Sisältö

Päivähoitomaksut

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2018 ALKAEN

5 § Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu

Perheen koko/henkilöä

Nollamaksun bruttotuloraja €/kk

Maksuprosentti %

Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk

2

2102

10,7

4760

3

2713

10,7

5356

4

3080

10,7

5713

5

3447

10,7

6071

6

3813

10,7

6428

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 142 €.

8 § Sisarusten maksujen määräytyminen

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätään 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätään maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden, kuin nuorimman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksut:

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 289 €/kk.Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 145 €/kk, 50 % nuorimman lapsen maksusta.Seuraavista perheen lapsista peritään korkeintaan 58 €/kk, 20 % nuorimman lapsen maksusta.Pienin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 27 €.

Tuntiperusteiset maksuluokat

Kempeleessä on käytössä tuntiperusteinen asiakasmaksuperintä kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Perheet tekevät sopimuksen lapsen hoitoajasta yksikön esimiehen kanssa. Sopimuksessa lapselle valitaan maksuluokka, joka rajaa hänen kuukausittain käytössä olevan hoitoajan. Lapsen hoitoajat ilmoitetaan yksikköön etukäteen.

Varhaiskasvatusikäisen maksuluokat ovat:

Käytössä olevat tunnit/kk

Maksuprosentti kokoaikaisesta

varhaiskasvatuksesta

Hoitopäivän keskim. pituus, mikäli lapsi

on hoidossa kaikkina toimintapäivinä

0 - 80 h 50 % alle 4 h
81 - 105 h 60 % alle 5 h
106 - 120 h 75 % alle 5 h 30 min
121 - 150 h 90 % alle 7 h
yli 151 h - 100 % yli 7 h

Esiopetusikäisellä lapsella, joka tarvitsee maksuttoman esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, maksuluokat ovat:

Käytössä olevat tunnit/kk

Maksuprosentti kokoaikaisesta

varhaiskasvatuksesta

Hoitopäivän keskim. pituus, mikäli lapsi

on hoidossa kaikkina toimintapäivinä

vain maksuton esiopetus 4 h/pv
0 - 70 h 50 % alle 3 h 30 min
71 - 100 h 60 % alle 5 h
yli 101 h - 85 % yli 5 h

On huomioitava, että hoitoaikaperusteiseen sopimukseen siirtyminen ei koske perheitä, joilla on varhaiskasvatuslain (11 a §) mukainen oikeus 20 tunnin viikoittaiseen varhaiskasvatukseen.

Tulotietojen ilmoittaminen

Täytetty ja allekirjoitettu tuloselvityslomake ja tarvittavat tositteet on toimitettava mahdollisimman pian hoidon alettua varhaiskasvatuksen palvelusihteereille. (Osoitetiedot löytyvät kohdasta Tulotietojen toimitus).

Tositteita ei suositella toimitettavaksi, jos korkeimman maksun bruttotuloraja ylittyy (taulukko sivun alussa). Tuloselvityslomake on silti syytä toimittaa ja antaa sillä suostumus korkeimpaan maksuun. 

Suostumus korkeimpaan maksuun tehdään palauttamalla Tuloselvitys-lomake merkiten ruksi kohtaan ”En toimita tuloselvitystä, hoitomaksun saa periä korkeimman maksun mukaan.” Kun lapsella on voimassaoleva hoitosuhde, on suostumus korkeimpaan maksuun mahdollista tehdä Kempeleen kunnan nettisivulla olevan Päivähoidon sähköiset palvelut -asioinnin kautta. 

Päivähoitomaksu määräytyy korkeimpaan maksuun, mikäli tulotietoja ei toimiteta tai ne ovat puutteelliset. Tulotiedot toimitetaan molemmilta avio- tai avopuolisoilta samanaikaisesti. Perheen tulotietoja ei tarvitse toimittaa useana kappaleena, jos lapset ovat hoidossa kunnan eri yksiköissä tai toinen sisar on kunnallisessa päiväkodissa ja toinen yksityisessä päiväkodissa.

Palkkatietojen, eläkkeen, päivärahan tms. perusteella tehtävä tuloselvitys vaatii, että liitteenä on oltava tositteet, joihin tulotiedot perustuvat, esim. palkkalaskelma tai päivärahapäätös. Bruttopalkkaan lisätään 3,85 %:n tai 5 %:n lomarahan osuus riippuen työnantajasta.

Yrittäjät toimittavat Yrittäjän tuloselvityslomakkeen liitteineen. Mikäli yrittäjä käyttää tilitoimistopalveluja, täyttää ja allekirjoittaa kirjanpitäjä tämän lomakkeen. Lisäksi toimitetaan viimeisin verotuspäätös.
Yrittäjän tuloselvityksestä tulee liitteineen ilmetä yritysmuodoittain seuraavat tiedot:
Avoinyhtiö ja kommandiittiyhtiö: tuloslaskelma ja tase, osuus yhtiön verotettavasta tulosta, palkat ja palkkiot, luontoisedut (asunto-, auto-, puhelin- ja ateriaedut), yrityksen tulos/yksityisotot/yksityisnostot
Osakeyhtiö: palkkatiedot, luontoisedut, osingot, palkkiot, suuret kulukorvaukset
Ammatinharjoittaja (toimii omalla nimellä; toiminimi): tuloslaskelma, tuotot ja kulut, tavaroiden ja palveluiden oma käyttö
Liikkeenharjoittaja (ainakin kaksi työntekijää): tuloslaskelma ja tase, yksityiskäyttö/yksityisnostot, tavaroiden ja palveluiden oma käyttö, asuinhuoneiston vuokrat ja vastikkeet

Opiskelijat toimittavat oppilaitoksen läsnäolotodistuksen lukuvuodelta 2019-2020 opintoihinsa liittyen. Läsnäolotodistus pyydetään lukuvuosittain uudelleen. Mikäli opintojen ohella on palkkatuloa tai saa esim. työttömyysetuutta, tulee niistä toimittaa tositteet.

Tulotietojen toimitus:

Postitusosoite: Kempeleen kunta, Varhaiskasvatus, PL 12, 90441 Kempele tai
käyntiosoite: Vihikari 10
Tuloselvityksen liitteineen voi myös jättää kunnalliseen päiväkotiin suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen merkintä esim. Tulotiedot päivähoitomaksua varten.
Tulotiedot voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen paivahoito(a)kempele.fi. Viestiin tulee laittaa tieto lapsen hoitopaikasta. Salatun sähköpostiviestin lähettäminen tapahtuu Turvasähköpostiin tarkoitetun www-sivuston kautta, sivuston antamia ohjeita noudattaen. Salatut sähköpostit lähetetään osoitteeseen paivahoito(a)kempele.fi.s.

Maksulaskuri:
Voit tarkistaa kokoaikaisen kunnallisen varhaiskasvatusmaksusi maksulaskurista

Perhekoko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Tulot

Tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää.

Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannuksen korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

Lasten kotihoidon tuesta pyydetään kuitenkin toimittamaan päätös vaikka lasten kotihoidon tukea ei huomioida päivähoitomaksuun tuloksi. 

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille, tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

Kuukausimaksu

Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8. - 31.7.) aikana. Maksu tarkistetaan vuosittain ja perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista on ilmoitettava. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Edellytys maksuttomaan heinäkuuhun on, että kunnallinen päivähoito on alkanut viimeistään toimintavuoden elokuussa.

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Jos tulot ovat pienemmät kuin vähimmäistuloraja tai jos maksu on lasta kohden vähemmän kuin 27 €, maksua ei peritä. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

Jos lapsi on osapäivähoidossa tai jos lapsen hoitoaika on muutoin jatkuvasti päivittäin, viikoittain tai kuukausittain säännönmukaista kokopäivähoidon hoitoaikaa merkittävästi lyhempi, peritään hoitoaikaan suhteutettu pienempi maksu seuraavin perustein:

  • Osapäivähoito, enintään 4 tuntia/päivä tai 20 tuntia/viikko: kuukausimaksu 50 % kokopäivämaksusta, korkeimmillaan 145 €.
  • Esiopetus ja täydentävä päivähoito: Maksuttoman esiopetuksen lisäksi tarvittavan päivähoidon kuukausimaksu määräytyy sovitun hoitoajan (maksuluokan) mukaan
  • Esiopetus ja koulujen loma-ajat: Syys-, joulu- ja talviloman ajalta päivähoitomaksu voi määräytyä sovittua maksua suurempana läsnäolosta riippuen.
  • Tilapäisestä päivähoidosta peritään kokopäivähoidossa 15 €/päivä/lapsi ja osapäivähoidossa 9 €/päivä/lapsi. Tilapäistä päivähoitoa voidaan tarjota rajoitetusti vapaissa päivähoitopaikoissa enintään 5 päivää/kalenterikuukausi/lapsi.


Poissaolot

  • Kun lapsi on sairautensa johdosta pois päivähoidosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä.
  • Kun lapsi on sairauden johdosta pois hoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan.
  • Kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta pois kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu. Vanhempien lomat eivät vaikuta kuukausimaksuun.
  • Perhepäivähoidossa hoitajan ollessa estynyt hoitamasta lasta (vuosiloman, sairauden ym. syyn vuoksi), päivähoitomaksusta vähennetään nämä päivät jos vanhemmat itse järjestävät lapsensa hoidon tuona aikana.

Kesäkuun alusta koulujen alkamisajankohtaan saakka päivähoitomaksut hyvitetään tuntisopimuksen puitteissa niiltä päiviltä, jotka vanhemmat ilmoittavat lapsensa poissaoloiksi keväällä ilmoitettuun tiettyyn ajankohtaan mennessä. (Astuu voimaan 20.4.2009 Kunn. hall. §183)

Päivähoidon alkaminen ja päättyminen

Kun hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, asiakasta laskutetaan hoidon alkamispäivästä lähtien tai päättymispäivään saakka. Maksu suhteutetaan maksuluokan mukaiseen kuukausimaksuun.

Kun hoidon tarve loppuu ennen hoitosopimuksen päättymistä, on hoitopaikka sanottava kirjallisesti irti. Mikäli näin ei toimita, maksua joudutaan perimään hoitosopimuksen mukaisesti. Hoitopaikan voi sanoa irti kirjautumalla tunnistautumista vaativaan palveluun tai lomakkeella, joka löytyy varhaiskasvatuksen lomakkeista.

Muutokset maksupäätökseen sekä maksun perimättä jättäminen ja alentaminen

Muutosta tulotietojen perusteella tehtyyn maksupäätökseen tai erääntyneen /erääntyneiden laskun/laskujen maksuaikataulusta sopimiseen voi hakea ottamalla yhteyttä päivähoidon sihteereihin.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 13 §:n mukaan päivähoidosta määrättyä maksua voidaan alentaa tai jättää perimättä perheen taloudellisesta tilanteesta johtuen. Asian hoitamiseksi asiakas voi ottaa yhteyttä alueen sosiaalityöntekijään (Kempeleen sosiaalipalvelut)

Lisätietoja päivähoitomaksuista ja niiden määräytymisestä:
kunnan itäpuolen kunnallinen ja yksityinen päivähoito Heli Jokela puh. 044 4972 311, heli.jokela(a)kempele.fi.
kunnan länsipuolen kunnallinen ja yksityinen päivähoito Päivi Oksanen puh. 044 4972 312, paivi.oksanen(a)kempele.fi.