Sisältö

Linkkejä

Hyödyllisiä linkkejä:

Duodecim -Terveyskirjasto http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti

Eduskunta
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/index.htx?lng=fi

Erityisopetus - VEP-palvelu - Opetushallitus:
Palvelu erityistä tukea tarvitsevalle oppijalle, vanhemmille, opettajille ja kaikille lasten ja nuorten parissa toimiville. http://www.peda.net/veraja/vep/

Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus - Opetushallitus: 
Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus on riippumaton ja hallinnollisesti itsenäinen organisaatio, jonka tukena ovat 22 osallistujamaan opetusministeriöt http://www.oph.fi/page.asp?path=498,527,6980,15290

Kempeleen kirjasto
http://www.kempele.fi/kirjasto/

Kempeleen kunta
http://www.kempele.fi/

KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian laitoksen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetusministeriön rahoituksella (2006-2009). http://www.kivakoulu.fi/

Koulurauha: Aina lukuvuoden alkaessa Suomen kouluihin julistetaan Koulurauha. Tarkoituksena on muistuttaa, että kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on oikeus turvalliseen ja tasa-arvoiseen oppimisympäristöön. Samalla halutaan kiinnittää huomiota koulun toimintakulttuuriin sekä koulun psyykkiseen ja fyysiseen turvallisuuteen. Lisäksi halutaan korostaa jokaisen oppilaan, kodin, opettajan ja koulun henkilöstön sekä yhteistyökumppaneiden merkitystä http://www.koulurauha.fi/

Lapsiasiavaltuutettu:
Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista. Valtuutettu seuraa lasten ja nuorten elinolosuhteita, lainsäädäntöä ja päätöksentekoa. Hän myös tekee aloitteita sekä antaa neuvoja ja ohjeita lapsia ja nuoria koskevissa asioissa. Lapsiasiavaltuutettu ei ratkaise yksittäisten lasten tai perheiden asioita eikä anna niihin liittyviä kannanottoja. Hän ei voi myöskään muuttaa toisten viranomaisten päätöksiä eikä käsittele niitä koskevia valituksia. http://www.lapsiasia.fi

Liikenneturva
http://www.liikenneturva.fi/

Lukudiplomi http://www.kempele.fi/fi/asukkaalle/kirjasto/lasten-ja-nuortenosasto/lukudiplomi.html

Lukukeskus
http://www.lukukeskus.fi/

MLL- Mannerheimin Lastensuojeluliitto
http://www.mll.fi/

Opetushallitus
http://www.oph.fi/

Opetusministeriö
http://www.minedu.fi/OPM/

Oulun lääninhallitus - Sivistysosasto
http://www.laaninhallitus.fi/lh/oulu/siv/home.nsf

Perusopetusasetus
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Perusopetusasetus

Perusopetuslaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Perusopetuslaki

Poliisi
http://www.poliisi.fi/

Suomen Punainen Risti
http://www.punainenristi.fi/

Suomen yhtenäiskouluverkosto ry  http://www.t-tiimi.com/syve/

Suomen yhtenäiskouluverkosto ry on luotu tukemaan kouluja, lisäämään yhteistyötä, edesauttamaan yhtenäiskoulujen syntymistä ja vaikuttamaan yhtenäiskoulujen olosuhteisiin. Yhdessä toimiminen tuo voimaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Yhtenäiskoulujen määrä Suomen perusopetuskentässä lisääntyy kovaa vauhtia. Olosuhteet ja toimintamuodot vaihtelevat, mutta tavoitteet ovat samat: LUODA OPPILAALLE EHEÄ JA TURVALLINEN YHDEKSÄNVUOTINEN OPPIMISPOLKU. Näiden kotisivujen tarkoituksena on helpottaa koulujen samanlaisten kumppanien löytämistä. Monet koulut ovat omassa kehittelytyössään hyvin yksinäisiä ja vailla minkäänlaista ohjausta. Jotta pyörää ei tarvitsisi keksiä eripuolilla Suomea aina vain uudestaan, samanlaisen kumppanin löytäminen ja kumppanilta oppiminen helpottaa koulun kehittämistä ja suunnittelua.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos http://www.thl.fi/

Tietoturvakoulu- Turvallisesti netissä
http://www.tietoturvakoulu.fi/

Unicef Suomi
http://www.unicef.fi/

Valtioneuvosto http://www.valtioneuvosto.fi/

VALTERI - Opetushallituksen valtakunnallinen erityisen tuen palveluverkosto. http://www.valteri.fi/

Wilma https://wilma.kempele.fi/

YLE:n teemapaketit opetukseen http://opettajatv.yle.fi/oppimateriaalit

 

heinäkuu 2019

matiketopelasu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11