Kehitysvammahuolto

Erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977/519, 1 §). Erityishuollon palvelut ovat toissijaisia, kuntien normaalipalveluja täydentäviä.

 

Tutkimus- ja neuvolatoiminta

Tahkokankaalla tehdään kehitysvammaisuuteen liittyvät kuntoutusarviot moniammatillisen työryhmän toimesta. Lisäksi tarvittaessa voidaan käyttää poliklinikkapalveluja.

Laitoshoito

Laitoshoitoa on sekä lyhyt- että pitkäaikaista. Lyhytaikaisia palveluja ovat tutkimus- ja kuntoutusjaksot ja tilapäiset hoitojaksot. 


Palveluasuminen / autettu asuminen

Palveluasumista voidaan järjestää kehitysvammaiselle henkilölle, joka tarvitsee arkielämässään runsaasti apua säännöllisesti vuorokauden eri aikoina. Autetussa asumisessa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.

Ohjattu asuminen

Ohjattu asuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat päivittäistä ohjausta tai huolenpitoa, mutta selviävät ilman yövalvontaa.

Tuettu asuminen

Tukiasukkaat asuvat itsenäisesti, mutta saavat asumiseensa tukea yksilöllisen tarpeen mukaisesti.Kempeleen kunta tarjoaa asumispalveluja sekä omana että ostopalveluna. Kempeleen kunnan omassa asuntolassa tarjotaan ohjattua ja tuettua asumista sekä asumisvalmennusta ja tilapäishoitoa.


Työ- ja päivätoiminta

Toimintakeskuksessa järjestetään päivätoimintaa, työtoimintaa sekä avotyötä toimintakeskuksen ulkopuolella.

Toimintakeskus Zytykkeen sivuille


Tilapäinen hoito

Tilapäistä hoitoa voidaan järjestää perhehoitona tai  asumispalveluyksiköissä.


 Koululaisten loma-aikojen hoito

Kehitysvammaisten koululaisten loma-aikojen päivähoitoa järjestetään erityishuoltona. Hoitoa järjestetään vanhempien työssäkäynnin takia tai erityistapauksessa muusta perustellusta syystä.


Palvelusuunnitelma

Kehitysvammahuollon palvelusuunnitelma laaditaan tarvittavien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi yhdessä kehitysvammaisen henkilön ja hänen tukiverkostonsa kanssa. Palvelusuunnitelma tarkistetaan tarpeen mukaan, yleensä silloin kun henkilön elämäntilanne ja palvelutarve muuttuu.  Palvelusuunnitelma ei ole virallinen päätös palvelu- ja tukitoimista, vaan se ohjaa asiakkaan palvelujen järjestämistä. Palvelusuunnitelman pohjalta laaditaan myös erityishuolto –ohjelma (EHO).

Erityishuolto-ohjelma (EHO)

Jokaiselle erityishuollon tarpeessa olevalle tulee laatia erityishuolto-ohjelma (EHO). Erityishuolto-ohjelmaan kirjataan ne palvelut, joita kehitysvammainen henkilö saa kehitysvammalain (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977) mukaisena palveluna. Kunnan erityishuollon johtoryhmä tekee EHO -päätökset.

Kehitysvammahuollon palveluohjaus

Palveluohjaaja vastaa erityishuollon palvelujen suunnittelusta ja järjestämisestä osana sosiaalipalveluja. Lisäksi palveluohjaaja vastaa neuvonnasta ja ohjauksesta kehitysvammahuoltoon liittyvissä asioissa.

Hakeminen

Kehitysvammahuollon palvelujen hakeminen tapahtuu kehitysvammahuollon hakemuksella, joka palautetaan palveluohjaajalle.

Hakemuslomake, pdf

Kehitysvammahuollon palveluohjaaja               Vs. kehitysvammahuollon palveluohjaaja
Marjo Kukka                                                                   Piia Kangas-Mustonen
p. 050 463 6301                                                             p. 044-497 2206
marjo.kukka@kempele.fi                                                piia.kangas-mustonen@kempele.fi

Virka-aikana klo 8.00 -16.00 kiireellisissä asioissa sosiaalitoimiston päivystysnumero on 044 4972273.