Lapsiperheiden sosiaalityö

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.​

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa tai perheesi elämäntilanne on kuormittava. ​

Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaaksi ohjaudutaan palvelutarpeen arvion kautta. Tuen tarpeen arvioinnin jälkeen asiakas voi saada apua ja tukea neuvolan, päivähoidon ja koulun ohella myös sosiaaliohjaajalta, sosiaalityöntekijältä, lapsiperheiden kotipalvelusta tai perhetyöstä. Lapsi, nuori tai perhe voi myös saada tukihenkilön tai -perheen.

Sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
Sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhteydenottona sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi.
Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tehdään yhteistyössä lapsen huoltajan/huoltajien kanssa. Lapsen huoltaja voi myös itse tehdä yhteydenoton, jos hän kokee lapsen/perheen tarvitsevan tukea.

Sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen voit tehdä tilanteessa, missä lapsella / lapsiperheellä on selkeä tuen/palvelutarpeen selvittämisen tarve.

Tällaisia tilanteita ovat mm.

- huoli lapsen arjen sujumisesta tai koulunkäynnistä tai terveydenhoidon toteutumisesta
- lapsen ja vanhemman väliset ristiriidat, vanhemman jaksamattomuus tai muusta syystä, jossa lapsen tilanne olisi hyvä selvittää.
- lapsi tai perhe tarvitsee sosiaalipalveluita arjen sujumiseksi
- alaikäisen alkoholikokeilut
- näpistys

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta

Jos suostumusta ei voida saada ja lapsen etu sitä välttämättä vaatii, ilmoitusvelvollisten henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä.

Kun lapsi/nuori itse, hänen vanhempansa tai joku muu lapsesta huolissaan oleva henkilö on yhteydessä sosiaalihuoltoon tai lastensuojeluun, niin sosiaalityöntekijän on arvioitava avun kiireellisyys. Kiireellisissä tilanteissa asiaan tulee puuttua välittömästi. Muussa tapauksessa on ratkaistava seitsemän arkipäivän kuluessa, tehdäänkö sosiaalihuoltolain 36 §:n mukainen palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä tehdään tarvittaessa lastensuojelutarpeen selvitys.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Lomakkeet