Yläkouluikäiset

Missään muussa elämänvaiheessa ei tapahdu yhtä nopeaa sekä laaja-alaista kehitystä että fyysisiä muutoksia kuin nuoruudessa. Tämä saattaa aiheuttaa hämmennystä sekä nuoressa että hänen vanhemmissaan. ​

Murrosikä käynnistää psyykkisen kehityksen prosessin, jossa keskeisinä kehitystehtävinä ovat irtaantuminen vanhemmista, turvautuminen ikätovereihin, sopeutuminen murrosiän muutoksiin sekä oman seksuaali-identiteetin jäsentely. Psyykkinen kehitys etenee kuitenkin fyysistä kehitystä hitaammin. Mielen yritys sopeutua tilanteeseen näkyy usein lapsenomaisena käytöksenä, taantumana. Lapsenomainen käytös voi ilmetä uhona, rivoina puheina ja röyhkeänä käytöksenä. ​

Nuoren persoonallisuuden kehittyminen on aina yksilöllistä ja tämän vuoksi ei ole mielekästä verrata nuoria toisiinsa. Temperamentti, aiemmat elämänkokemukset ja perhesuhteiden kiinteys vaikuttavat siihen, millä tavalla nuori käy läpi nuoruuttaan ja sen mukanaan tuomia muutoksia. Tavoitteena on, että nuori kehittyy omaksi persoonakseen, jolla on omia mielipiteitä, asenteita ja mieltymyksiä. 

Nuori tarvitsee vielä paljon aikuisen tukea, ohjausta ja rajoja itsenäistymisen tarpeestaan huolimatta. Joskus murrosikä aiheuttaa niin paljon haasteita, että nuori ja myös vanhemmat tarvitsevat perheen ulkopuolista apua. Palveluita ja tukea erilaisiin tilanteisiin löydät kuvan alla olevista palkeista.

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut on tarkoitettu kaikille perusopetuksen oppilaille. Opiskeluhuoltopalveluiden keskeisin tehtävä on oppilaiden psyykkisten ja sosiaalisten valmiuksien tukeminen yhteistyössä koulun ja kodin kanssa.

Perheneuvola palvelee kempeleläisiä lapsiperheitä vanhemmuuteen ja lasten psyykkiseen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä, sekä perheen vuorovaikutusongelmissa. Palvelut on tarkoitettu perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia tai nuoria. ​Perheneuvolaan voit ottaa yhteyttä kun: ​

-haluat tukea vanhemmuuteen ja kasvatukseen; esim. lapsen tunteiden säätelyyn tai rajojen asettamiseen ​

-olet huolissasi lapsen/nuoren käyttäytymisestä, mielialasta, sosiaalisesta selviytymisestä tai psyykkisestä kehityksestä ​

-perheessä on ristiriitoja, surua tai muuten hankala tilanne ​

-toivot apua parisuhteen ongelmiin ​

-vanhemmat harkitsevat eroa tai tarvitaan apua erosta selviämiseen. (Kempeleen perheneuvolassa tehdään avioliittolakiin perustuvaa perheasioiden sovittelua).

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa tai perheesi elämäntilanne on kuormittava.

Lastensuojelun tehtävänä on vaikuttaa yleisiin kasvuoloihin, tukea huoltajia lapsen kasvatuksessa ja toteuttaa yksilö- ja perhekohtaista lastensuojelua, johon kuuluvat avohuollon tukitoimet, huostaanotto, sijais- ja jälkihuolto.

Kehitysvammahuollon palvelut

Vammaispalvelut

Omaishoito

Nuorten kuntoutuspalvelut:

Puheterapiaan voi ohjautua asiakas, jolla on vaikeutta puheen ymmärtämisessä, puheen tuottamisessa, syömisessä, nielemisessä, äänenkäytössä tai lukemisen- ja kirjoittamisen valmiuksissa tai taidoissa. Asiakas voi itse ottaa yhteyttä puheterapeuttiin tai hän voi tulla lääkärin tai koulun suosituksesta. Puheterapiakäynnit tapahtuvat terveyskeskuksessa.​ Puheterapeutti tutkii ja arvioi, millaista kuntoutusta asiakas tarvitsee. Tarvittaessa puheterapeutti tekee yhteistyötä esimerkiksi koulun, psykologin, toimintaterapeutin tai fysioterapeutin kanssa. Puheterapian kestoon ja tuloksiin vaikuttavat häiriön syyt, kuntoutuksen oikein ajoitettu aloittaminen sekä asiakkaan ja perheen motivaatio.​

Perusterveydenhuollon toimintaterapia-arviointiin nuori ohjataan silloin, kun hänellä on haasteita yhdellä tai useammalla seuraavista taitoalueista: hieno- ja karkeamotoriset taidot, kehonhallinta ja motorinen ohjailu, hahmottamisen taidot ja visuomotoriikka, tarkkaavuuden suuntaaminen ja toiminnanohjaus, sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus, tunnetaidot, leikkitaidot, aistitiedon käsittely.​ Ennen toimintaterapiaan lähettämistä on koulussa selvitelty nuoren tuen tarpeita ja tukitoimia on otettu käyttöön.​ Toimintaterapeutin arvioon tarvitaan aina lähete terveydenhuollon ammattilaiselta (esim. terveydenhoitaja, lääkäri, puheterapeutti, psykologi, psykiatri, fysioterapeutti).​

Arvioinnissa pyritään selvittämään myös toimintaan ja ympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka mahdollistavat tai rajoittavat nuoren toimintaa. Arviointi alkaa vanhempien haastattelulla, jossa selvitetään nuoren elämäntilannetta. Toimintaterapia-arvioinnissa käytetään luotettavia, näyttöön perustuvia ja kliinisen kokemuksen perusteella käyttökelpoisia arviointimenetelmiä.​

Fysioterapiassa arvioidaan nuoren liikkumis- ja toimintakykyä, tuki- ja liikuntaelinten toimintaa ja asentoja sekä kokonaiskehitystä verrattuna ikätasoon. Fysioterapia-arvioinnissa käytetään luotettavia, näyttöön perustuvia ja kliinisen kokemuksen perusteella käyttökelpoisia arviointimenetelmiä.​

Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka avulla pyritään lapsen liikkumis- ja toimintakyvyn paranemiseen ja/ tai ylläpitämiseen. Kuntoutuksen tavoitteena on myös ennaltaehkäistä liikunta- ja toimintakykyä haittaavia ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Chillaa on yläkouluikäisille suunnattu mobiilisovellus. Sen avulla nuori voi vähentää stressiä, jännittämistä, ahdistusta ja helpottaa sosiaalisten tilanteiden kohtaamista. Löydät sovelluksesta vinkkejä, rentoutusharjoituksia ja vertaistukea. Alla on myös muita verkkolinkkejä, joiden kautta nuori voi löytää tukea ja apua koulun, arjen ja harrastusten pulmien helpottamiseen:

Fressis, terveystietoa nuorille

Lasten ja nuorten chat (Ensi- ja turvakotien liitto)

Mieli ry

Nuorisoneuvola (Mannerheimin lastensuojeluliitto)

Nuorten mielenterveystalo

Nuorten netti (Mannerheimin lastensuojeluliitto)

Päihdelinkki

Rikosuhripäivystys

Sekasin chat

Terve koululainen

Koululaisen nettimummola - Murunen -netti-isovanhemman kanssa koululainen voi jutella aiheesta kuin aiheesta. "Kerro vaikka päivästäsi, harrastuksestasi, unelmasta tai huolesta. Löydät meidät Muruset-chatista, ryhmächatista sekä Habbon Nettimummola-huoneesta."

Nuori

Olkkari eli SPR Nuorten Olohuone on virtuaalinen kohtaamispaikka kaikille nuorille. Olkkarissa voit jakaa yhdessä hauskoja juttuja, keskustella ja osallistua toimintaan esimerkkinä TikTok-haasteet, teema-aiheiset visailut ja teemaviikot. Teemaviikot suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa: kaikki ovat tervetulleita kanavan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

nuori viestittelee puhelimella

nuoret

Pyydä neuvoa -nappi on lapsille, nuorille ja perheille suunnattu kynnyksetön sähköinen palvelukanava. Voit kysyä neuvoa tai pyytää apua tai palvelua jättämällä yhteydenottopyynnön napin kautta. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden työntekijä vastaa sinulle muutaman arkipäivän kuluessa.

 

 pyydä neuvoa -nappi