Alakouluikäiset

Lapsen koulun alkaminen on koko perheelle uusi ja jännittävä asia. Lapsen elinpiiri laajenee ja hän liikkuu itsenäisemmin ja opettelee uusia taitoja ja sääntöjä. Lapselta odotetaan omatoimista suoriutumista esimerkiksi koulumatkasta ja vastuuta sovituista asioista.​

Koulunkäynti on olennainen osa lapsen elämää. Koulussa opitaan uusia tietoja ja taitoja niin eri oppiaineisiin kuin elämäntaitoihinkin liittyen. Koululla on merkittävä rooli lapsen sosiaalisen elämän keskuksena. Siellä tutustutaan uusiin ihmisiin, luodaan ystävyyssuhteita ja harjoitellaan toisten kanssa toimimista.​

Vanhempien tehtävänä on kannustaa ja rohkaista lasta itsenäisyyttä vaativissa tilanteissa. Koululaisen elämä tuo mukanaan uusia kavereita ja harrastuksia. Vanhempien tulee huolehtia siitä, että lapsella on myös kiireetöntä aikaa kotona.

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa konkreettista apua perheen arkeen.

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut on tarkoitettu kaikille esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaille. Opiskeluhuoltopalveluiden keskeisin tehtävä on oppilaiden psyykkisten ja sosiaalisten valmiuksien tukeminen yhteistyössä koulun ja kodin kanssa.

Perheneuvola palvelee kempeleläisiä lapsiperheitä vanhemmuuteen ja lasten psyykkiseen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä, sekä perheen vuorovaikutusongelmissa. Palvelut on tarkoitettu perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia tai nuoria. ​Perheneuvolaan voit ottaa yhteyttä kun: ​

-haluat tukea vanhemmuuteen ja kasvatukseen; esim. lapsen tunteiden säätelyyn tai rajojen asettamiseen ​

-olet huolissasi lapsen/nuoren käyttäytymisestä, mielialasta, sosiaalisesta selviytymisestä tai psyykkisestä kehityksestä ​

-perheessä on ristiriitoja, surua tai muuten hankala tilanne ​

-toivot apua parisuhteen ongelmiin ​

-vanhemmat harkitsevat eroa tai tarvitaan apua erosta selviämiseen. (Kempeleen perheneuvolassa tehdään avioliittolakiin perustuvaa perheasioiden sovittelua).

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa tai perheesi elämäntilanne on kuormittava. ​

Lastensuojelun tehtävänä on vaikuttaa yleisiin kasvuoloihin, tukea huoltajia lapsen kasvatuksessa ja toteuttaa yksilö- ja perhekohtaista lastensuojelua, johon kuuluvat avohuollon tukitoimet, huostaanotto, sijais- ja jälkihuolto.

Kehitysvammahuollon palvelut

Vammaispalvelut

Omaishoito

Lasten ja nuorten kuntoutuspalvelut:

Puheterapiaan voi ohjautua asiakas, jolla on vaikeutta puheen ymmärtämisessä, puheen tuottamisessa, syömisessä, nielemisessä, äänenkäytössä tai lukemisen- ja kirjoittamisen valmiuksissa tai taidoissa. Asiakas voi itse ottaa yhteyttä puheterapeuttiin tai hän voi tulla lääkärin, neuvolan, varhaiskasvatuksen tai koulun suosituksesta. Puheterapiakäynnit tapahtuvat terveyskeskuksessa.​ Puheterapeutti tutkii ja arvioi, millaista kuntoutusta asiakas tarvitsee. Tarvittaessa puheterapeutti tekee yhteistyötä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, koulun, neuvolan, psykologin, toimintaterapeutin tai fysioterapeutin kanssa. Puheterapian kestoon ja tuloksiin vaikuttavat häiriön syyt, kuntoutuksen oikein ajoitettu aloittaminen sekä asiakkaan ja perheen motivaatio.​

Perusterveydenhuollon toimintaterapia-arviointiin lapsi/nuori ohjataan silloin, kun hänellä on haasteita yhdellä tai useammalla seuraavista taitoalueista: hieno- ja karkeamotoriset taidot, kehonhallinta ja motorinen ohjailu, hahmottamisen taidot ja visuomotoriikka, tarkkaavuuden suuntaaminen ja toiminnanohjaus, sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus, tunnetaidot, leikkitaidot, aistitiedon käsittely.​ Ennen toimintaterapiaan lähettämistä on päiväkodissa/koulussa selvitelty lapsen tuen tarpeita ja tukitoimia on otettu käyttöön.​ Toimintaterapeutin arvioon tarvitaan aina lähete terveydenhuollon ammattilaiselta (esim. terveydenhoitaja, lääkäri, puheterapeutti, psykologi, psykiatri, fysioterapeutti).​

Arvioinnissa pyritään selvittämään myös toimintaan ja ympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka mahdollistavat tai rajoittavat lapsen toimintaa. Arviointi alkaa vanhempien haastattelulla, jossa selvitetään lapsen elämäntilannetta. Lasten toimintaterapia-arvioinnissa käytetään luotettavia, näyttöön perustuvia ja kliinisen kokemuksen perusteella käyttökelpoisia arviointimenetelmiä.​

Lasten fysioterapiassa arvioidaan lapsen liikkumis- ja toimintakykyä, tuki- ja liikuntaelinten toimintaa ja asentoja sekä kokonaiskehitystä verrattuna ikätasoon. Lasten fysioterapia-arvioinnissa käytetään luotettavia, näyttöön perustuvia ja kliinisen kokemuksen perusteella käyttökelpoisia arviointimenetelmiä.​

Lasten fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka avulla pyritään lapsen liikkumis- ja toimintakyvyn paranemiseen ja/ tai ylläpitämiseen. Kuntoutuksen tavoitteena on myös ennaltaehkäistä liikunta- ja toimintakykyä haittaavia ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Alakouluikäisen lapsen perheen arjen tilanteisiin ja pulmakohtiin löydät tietoa, neuvoa ja tukea myös eri verkkopalveluista:

Mannerheimin lastensuojeluliiton Vanhempainnetti

Vanhempien Akatemia

Vanhemmuuden tuen reseptikirja

Mietteliäs poika

Koululaisen nettimummola - Murunen -netti-isovanhemman kanssa koululainen voi jutella aiheesta kuin aiheesta. "Kerro vaikka päivästäsi, harrastuksestasi, unelmasta tai huolesta. Löydät meidät Muruset-chatista, ryhmächatista sekä Habbon Nettimummola-huoneesta."

Poika värittää

Pyydä neuvoa- nappi on lapsille, nuorille ja perheille suunnattu kynnyksetön sähköinen palvelukanava. Voit kysyä neuvoa tai pyytää apua tai palvelua jättämällä yhteydenottopyynnön napin kautta. Palveluneuvoja vastaa sinulle kolmen arkipäivän kuluessa.

 

pyydä neuvoa -nappi