Lasten ja nuorten kuntoutuspalvelut

Terapia kuva

Perusterveydenhuollon puheterapeutin työhön kuuluu aikuisten ja lasten puheen, kielen ja äänen häiriöiden sekä niihin liittyvien vuorovaikutuksen ongelmien ennaltaehkäisy, tutkimus ja kuntoutus. Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa myös lasten ja aikuisten syömis- ja nielemistoimintoja.​

Puheterapeutti tutkii ja arvioi, millaista kuntoutusta asiakas tarvitsee. Tarvittaessa puheterapeutti tekee yhteistyötä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, koulun, neuvolan, psykologin, toimintaterapeutin tai fysioterapeutin kanssa. Puheterapian kestoon ja tuloksiin vaikuttavat häiriön syyt, kuntoutuksen oikein ajoitettu aloittaminen sekä asiakkaan ja perheen motivaatio.​

Puheterapiaan voi ohjautua asiakas, jolla on vaikeutta puheen ymmärtämisessä, puheen tuottamisessa, syömisessä, nielemisessä, äänenkäytössä tai lukemisen- ja kirjoittamisen valmiuksissa tai taidoissa. Asiakas voi itse ottaa yhteyttä puheterapeuttiin tai hän voi tulla lääkärin, neuvolan, päivähoidon tai koulun suosituksesta. Puheterapiakäynnit tapahtuvat terveyskeskuksessa.​

Puheterapiapalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Puheterapeutti on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.​

Perusterveydenhuollon toimintaterapia-arviointiin lapsi/nuori ohjataan silloin, kun hänellä on haasteita yhdellä tai useammalla seuraavista taitoalueista: hieno- ja karkeamotoriset taidot, kehonhallinta ja motorinen ohjailu, hahmottamisen taidot ja visuomotoriikka, tarkkaavuuden suuntaaminen ja toiminnanohjaus, sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus, tunnetaidot, leikkitaidot, aistitiedon käsittely.​

Ennen toimintaterapiaan lähettämistä on päiväkodissa/koulussa selvitelty lapsen tuen tarpeita ja tukitoimia on otettu käyttöön.​

Toimintaterapeutin arvioon tarvitaan aina lähete terveydenhuollon ammattilaiselta (esim. terveydenhoitaja, lääkäri, puheterapeutti, psykologi, psykiatri, fysioterapeutti).​

Arvioinnissa pyritään selvittämään myös toimintaan ja ympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka mahdollistavat tai rajoittavat lapsen toimintaa. Arviointi alkaa vanhempien haastattelulla, jossa selvitetään lapsen elämäntilannetta. Lasten toimintaterapia-arvioinnissa käytetään luotettavia, näyttöön perustuvia ja kliinisen kokemuksen perusteella käyttökelpoisia arviointimenetelmiä.​

Terveydenhuoltolain mukaisesti vastuu kuntoutuksen järjestämisestä on perusterveydenhuollossa silloin, kun se ei ole Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Toimintaterapia toteutuu perusterveydenhuollossa joko omana toimintana tai ostopalveluna palveluntuottajalla.

Perusterveydenhuollon fysioterapia-arvioon lapsi/nuori ohjataan silloin, kun hänellä on haasteita yhdellä tai useammalla seuraavista taitoalueista: hieno- ja karkeamotoriset taidot, kehonhallinta tai poikkeava toiminta perusliikkumisessa.​

Lasten fysioterapiassa arvioidaan lapsen liikkumis- ja toimintakykyä, tuki- ja liikuntaelinten toimintaa ja asentoja sekä kokonaiskehitystä verrattuna ikätasoon. Lasten fysioterapia-arvioinnissa käytetään luotettavia, näyttöön perustuvia ja kliinisen kokemuksen perusteella käyttökelpoisia arviointimenetelmiä.​

Lasten fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka avulla pyritään lapsen liikkumis- ja toimintakyvyn paranemiseen ja/ tai ylläpitämiseen. Kuntoutuksen tavoitteena on myös ennaltaehkäistä liikunta- ja toimintakykyä haittaavia ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.​

Fysioterapeutti työskentelee yhteistyössä perheen, lasta hoitavan/ tutkivan terveydenhuollon henkilöstön ja muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa sekä varhaiskasvatuksen ja koulutoimen kanssa. Lasten fysioterapiavastaanotolla käydään kerran tai usean käynnin palvelujaksona.​

Lasten fysioterapiassa käytettyjä menetelmiä ovat muun muassa:​

· Fysioterapeuttinen tutkiminen ja arviointi; vauva- ja leikki-ikäisten käynneillä tutkitaan muun muassa lapsen motorisen kehityksen mahdollisia viiveitä ja poikkeavuuksia, jalkojen asentovirheitä ja muita tuki- ja liikuntaelinten ongelmia.​

· Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta; lapsen terveyttä ja toimintakykyä edistävää ohjausta annetaan vanhemmille ja muille lapsen hoitoon osallistuville.​

· Terapeuttinen harjoittelu; tavoitteena on asennon, tasapainon ja tahdonalaisten liikkeiden hallinta ja koordinaatio. Harjoittelussa käytetään apuna erilaisia terapia- ja leikkivälineitä.​

Fysioterapeutin arvioon tarvitaan aina lähete terveydenhuollon ammattilaiselta (esim. lääkäri, terveydenhoitaja, puheterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi, psykiatri).

Lisätietoa