0-6 -vuotiaat

Ensimmäisten ikävuosien aikana lapsi kasvaa ja kehittyy nopeasti. Lapsen kehitys on jatkuvaa ja kokonaisvaltaista ja siihen vaikuttavat monet seikat. On tärkeää muistaa, että jokainen lapsi kehittyy omaan yksilölliseen tahtiinsa. Alla olevista palkeista löydät palveluita alle kouluikäisille ja heidän perheelleen ja kuvan alta voit lukea kuhunkin ikäkauteen liittyvistä asioista. 

Terveyskylän lastentalo tarjoaa tietoa lasten tavallisimmista sairauksista ja niiden hoidosta.

Ihmeelliset vuodet -vanhempienryhmä 

Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmän esite

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa konkreettista apua perheen arkeen.

Neuvolan perhetyö tarjoaa varhaista tukea lasta odottaville ja alle kouluikäisten lasten perheille. Perhetyöntekijän kanssa voi keskustella perhettä askarruttavista arjen asioista, kuten vanhemmuudesta, arjessa jaksamisesta, arjen sujuvuudesta tai parisuhteesta.

Varhaiskasvatuksen perheohjaus tarjoaa perheille tukea arjen sujumiseen, vanhemmuuden, lasten kasvatuksen ja parisuhteen haasteisiin.

Esiopetuksessa olevilla on oikeus opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluihin. Opiskeluhuoltopalveluiden keskeisin tehtävä on oppilaiden psyykkisten ja sosiaalisten valmiuksien tukeminen yhteistyössä esiopetuksen ja kodin kanssa.

Perheneuvola palvelee kempeleläisiä lapsiperheitä vanhemmuuteen ja lasten psyykkiseen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä, sekä perheen vuorovaikutusongelmissa. Palvelut on tarkoitettu perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia tai nuoria. ​Perheneuvolaan voit ottaa yhteyttä kun: ​

-haluat tukea vanhemmuuteen ja kasvatukseen; esim. lapsen tunteiden säätelyyn tai rajojen asettamiseen ​

-olet huolissasi lapsen/nuoren käyttäytymisestä, mielialasta, sosiaalisesta selviytymisestä tai psyykkisestä kehityksestä ​

-perheessä on ristiriitoja, surua tai muuten hankala tilanne ​

-toivot apua parisuhteen ongelmiin ​

-vanhemmat harkitsevat eroa tai tarvitaan apua erosta selviämiseen. (Kempeleen perheneuvolassa tehdään avioliittolakiin perustuvaa perheasioiden sovittelua).

Neuvolapsykologi voi auttaa, jos olet huolissasi alle esikouluikäisen lapsesi psyykkisestä kehityksestä tai vuorovaikutus-, tunne-elämän- tai sosiaalisista taidoista. Esikoululaiset ohjautuvat opiskeluhuollon palveluihin.

Neuvolapsykologi kartoittaa ja selvittää tilannetta yhteistyössä vanhempien kanssa. Psykologin tapaamisilla arvioidaan lapsen psyykkistä kehitystasoa ja hyvinvointia. Neuvolapsykologi voi olla myös mukana, kun mietitään lapsen kuntoutusta ja jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaamista. Hän sopii vanhempien kanssa tarvittavasta yhteistyöstä lapsen asioissa esimerkiksi lasten- ja perheneuvolan, varhaiskasvatuksen ja sosiaalityön työntekijöiden kanssa. Pienten lasten asioissa neuvolapsykologi työskentelee pääasiassa vanhempien kanssa ja vanhemmilla on mahdollisuus saada käynneillään tukea ja ohjausta.

Vauvatalon palveluita syksyllä 2022

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa tai perheesi elämäntilanne on kuormittava.

Lastensuojelun tehtävänä on vaikuttaa yleisiin kasvuoloihin, tukea huoltajia lapsen kasvatuksessa ja toteuttaa yksilö- ja perhekohtaista lastensuojelua, johon kuuluvat avohuollon tukitoimet, huostaanotto, sijais- ja jälkihuolto.

Erityisen ihanien vauvojen vertaistukiryhmä

Lasten ja nuorten kuntoutuspalvelut:

Puheterapiaan voi ohjautua asiakas, jolla on vaikeutta puheen ymmärtämisessä, puheen tuottamisessa, syömisessä, nielemisessä, äänenkäytössä tai lukemisen- ja kirjoittamisen valmiuksissa tai taidoissa. Asiakas voi itse ottaa yhteyttä puheterapeuttiin tai hän voi tulla lääkärin, neuvolan, varhaiskasvatuksen tai koulun suosituksesta. Puheterapiakäynnit tapahtuvat terveyskeskuksessa.​ Puheterapeutti tutkii ja arvioi, millaista kuntoutusta asiakas tarvitsee. Tarvittaessa puheterapeutti tekee yhteistyötä esimerkiksi varhaiskasvatuksen, koulun, neuvolan, psykologin, toimintaterapeutin tai fysioterapeutin kanssa. Puheterapian kestoon ja tuloksiin vaikuttavat häiriön syyt, kuntoutuksen oikein ajoitettu aloittaminen sekä asiakkaan ja perheen motivaatio.​

Perusterveydenhuollon toimintaterapia-arviointiin lapsi/nuori ohjataan silloin, kun hänellä on haasteita yhdellä tai useammalla seuraavista taitoalueista: hieno- ja karkeamotoriset taidot, kehonhallinta ja motorinen ohjailu, hahmottamisen taidot ja visuomotoriikka, tarkkaavuuden suuntaaminen ja toiminnanohjaus, sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus, tunnetaidot, leikkitaidot, aistitiedon käsittely.​ Ennen toimintaterapiaan lähettämistä on päiväkodissa/koulussa selvitelty lapsen tuen tarpeita ja tukitoimia on otettu käyttöön.​ Toimintaterapeutin arvioon tarvitaan aina lähete terveydenhuollon ammattilaiselta (esim. terveydenhoitaja, lääkäri, puheterapeutti, psykologi, psykiatri, fysioterapeutti).​

Arvioinnissa pyritään selvittämään myös toimintaan ja ympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka mahdollistavat tai rajoittavat lapsen toimintaa. Arviointi alkaa vanhempien haastattelulla, jossa selvitetään lapsen elämäntilannetta. Lasten toimintaterapia-arvioinnissa käytetään luotettavia, näyttöön perustuvia ja kliinisen kokemuksen perusteella käyttökelpoisia arviointimenetelmiä.​

Lasten fysioterapiassa arvioidaan lapsen liikkumis- ja toimintakykyä, tuki- ja liikuntaelinten toimintaa ja asentoja sekä kokonaiskehitystä verrattuna ikätasoon. Lasten fysioterapia-arvioinnissa käytetään luotettavia, näyttöön perustuvia ja kliinisen kokemuksen perusteella käyttökelpoisia arviointimenetelmiä.​

Lasten fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka avulla pyritään lapsen liikkumis- ja toimintakyvyn paranemiseen ja/ tai ylläpitämiseen. Kuntoutuksen tavoitteena on myös ennaltaehkäistä liikunta- ja toimintakykyä haittaavia ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.​

Alle kouluikäisen lapsen perheessä voi tulla eteen tilanteita, jossa hyvät neuvot ovat tarpeen. Eri verkkosivustot tarjoavat hyödyllisiä vinkkejä ja tukea lapsiperheen arkeen:

Mannerheimin lastensuojeluliiton Vanhempainnetti

Vanhempien Akatemia

Vanhemmuuden tuen reseptikirja

Tyttö

Alle kouluikäisten lasten ja perheiden syksyn toimintaa

syyskausilukkari

(Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana, avautuu uuteen välilehteen)

 

pojat puistossa

​Vauvan ensimmäinen vuosi on äidille ja koko perheelle uuden opettelua. Etenkin esikoisen synnyttyä tilanne on täysin uusi, mutta vauvat ovat aina omanlaisiaan yksilöitä. Kehittyäkseen vauva tarvitsee vuorovaikutussuhteen toiseen ihmiseen. Vauvalla on valmiuksia ja tarve vuorovaikutukseen syntymästä alkaen. Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää, että hänelle kehittyy vauvavaiheessa ja varhaisvuosina hyvä perusturvallisuus. ​

Lapsen ensimmäinen vuosi on täynnä ihmeitä hänen kehittyessään suurimman osan ajasta nukkuvasta vastasyntyneestä pieneen ihmisen alkuun, joka on psykomotorisesti jo hyvin edistynyt. Näiden 12 kuukauden aikana lapsi oppii luomaan vuorovaikutuksellisia suhteita ympäristönsä kanssa, hallitsemaan kehoaan ja liikkeitään sekä kommunikoimaan jokeltelemalla ja jopa ensimmäisiä sanoja tapailemalla.

Joskus unirytmi voi olla sekaisin tai vauva valvottaa. Riittävä uni on tärkeässä roolissa koko perheen hyvinvoinnin sekä lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. Nukkuminen on yksilöllistä. Toiset nukkuvat sikeästi ja säännöllisessä rytmissä jo pienestä pitäen. Toiset taas ovat hyvinkin herkkäunisia ja uni häiriintyy erilaisten tekijöiden vaikutuksesta. Alta löydät hyödyllisiä linkkejä uniasioihin liittyen. Tarvittaessa voit olla yhteydessä neuvolaan. ​

Lapsen uni - THL

Tukea uniasioissa- Ensi- ja turvakotienliitto

Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainnetti tarjoaa tietoa ja tukea lapsen kasvusta ja kehityksestä.

Vauvasta kasvaa taapero, joka haluaa tehdä asioita itse ja hän näyttää jo omaa tahtoaan. Taidot kehittyvät nopeasti ja lapsi tutustuu innolla ympäröivään maailmaan. Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää antaa lapsen kokeilla erilaisia asioita itse sekä aikuisen avulla. Uusissa tilanteissa lapsi voi tarvita aikuisen rohkaisua. Lapsi opettelee sietämään pettymyksestä tulevaa tunnetta ja aikuisen apu ja tuki ovat tässä korvaamattomia. Lapsi tarvitsee arjessaan selkeät rajat, rakkautta ja huolenpitoa. Aikuisen on tärkeää muistaa, että lapsi kehittyy omaa tahtiaan, eikä vertailu ikätovereihin ole tarpeen.​

Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainnetti tarjoaa lisää tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä.

Joskus unirytmi voi olla sekaisin tai vauva valvottaa. Riittävä uni on tärkeässä roolissa koko perheen hyvinvoinnin sekä lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. Nukkuminen on yksilöllistä. Toiset nukkuvat sikeästi ja säännöllisessä rytmissä jo pienestä pitäen. Toiset taas ovat hyvinkin herkkäunisia ja uni häiriintyy erilaisten tekijöiden vaikutuksesta. Alta löydät hyödyllisiä linkkejä uniasioihin liittyen. Tarvittaessa voit olla yhteydessä neuvolaan. ​

Lapsen uni - THL

Tukea uniasioissa- Ensi- ja turvakotienliitto

Lapsi nukkuu

3-vuotiaana lapsi on utelias: kokeilee uusia asioita ja testaa rajoja. Hänellä on vilkas mielikuvitus ja leikit voivat olla myös rajuja. Lapsi voi pahoittaa mielensä ja kiukustua herkästikin, jolloin hän tarvitsee aikuisen apua pettymysten ja epäonnistumisten käsittelyyn. Aikuista tarvitaan myös asettamaan rajoja ja toisinaan rauhoittamaan leikkiä. Lapsi oppii näkemään itsensä sellaisena kuin hänelle läheiset ihmiset hänet näkevät, minkä vuoksi on tärkeää, että lapsi kokee olevansa rakastettu ja hyväksytty. ​

4–vuotias lapsi osaa huomioida toisia ihmisiä entistä enemmän ja hämmästyttää huomaavaisuudellaan. Lapsi on ajatuksissaan iso, mutta kuitenkin vielä pieni ihminen ja hän tarvitsee paljon aikuisen apua ja tukea eri tilanteissa. Lapsi tarvitsee rohkaisua ja tukea esim. aloitteellisuuteen, omaehtoiseen leikkiin, toisten kanssa toimimiseen. Lapsi tarvitsee myös rajoja: ne auttavat suojaamaan lapsen kasvua ja kehitystä ja luovat lapselle turvallisuutta. Neljävuotiaana lapselle tehdään laaja neuvolatarkastus. ​

5-vuotiaana lapsi on jo monessa asiassa itsenäinen. Hän tarvitsee edelleen myös turvaa ja kiinnostusta sekä rauhallista yhdessäoloa vanhempien ja läheisten kanssa. Kaveritkin ovat tärkeitä. Käsitys itsestä syntyy vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Kasvattajan tehtävänä on rohkaista ja kannustaa eri tilanteissa. ​

6-vuotiaalla tunteet saattavat vaihdella ja hänen voi olla vaikea rauhoittua asioiden äärelle. Vaikka lapsi voi näyttää isolta, hän tarvitsee yhä päivittäistä huolenpitoa ja hellyyttä. Kaveripiiri muodostuu lapselle yhä tärkeämmäksi, hän liikkuu enemmän itsenäisesti ja tarvitsee tukea oikean ja väärän erottamiseen (moraali). Lapsi kaipaa vanhemmilta rohkaisua ja kiitosta.

Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainnetti tarjoaa lisää tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä.

Pyydä neuvoa- nappi on lapsille, nuorille ja perheille suunnattu kynnyksetön sähköinen palvelukanava. Voit kysyä neuvoa tai pyytää apua tai palvelua jättämällä yhteydenottopyynnön napin kautta. Palveluneuvoja vastaa sinulle kolmen arkipäivän kuluessa.

 pyydä neuvoa -nappi

Lisätietoa