Asiakkaan oikeudet

Asiakkaan ja potilaan oikeusturva

Jos (potilas tai) sosiaalihuollon asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun hänellä on oikeus

- tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle
- tehdä kantelu valvovalle viranomaiselle

Sosiaaliasiamies

Sosiaalihuollossa asiakas voi hakea muutosta saamaansa päätökseen.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaan oikeuksiin ja sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Asiamies tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Asiamies seuraa asiakkaiden aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain raportin kunnanhallitukselle. Asiamies ei tee toimeentulotuki- tai muita päätöksiä eikä voi muuttaa viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä. Asiamies ei hoida Kelan, edunvalvonnan tai työ- ja elinkeinotoimiston toimintaan liittyviä asioita.

Sosiaalipalveluja koskevissa ristiriitaisissa tai epäselvissä tilanteissa kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä henkilökuntaan tai sosiaalihuoltoa koskevan päätöksen tehneeseen työntekijään. Tarvittaessa sosiaaliasiamies ohjaa ja neuvoo ristiriitatilanteiden ratkaisussa ja antaa neuvontaa päätöksiä koskevien valitusten tekemiseen.

Muistutuksen teko

Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus tehdä muistutus, mikäli hän kokee saaneensa huonoa kohtelua tai palvelua. Asiamies avustaa muistutuksen teossa.

Muistutukset lähetetään kirjaamon kautta: Kempeleen kunta, Kirjaamo, PL 12, 90441 Kempele.
Muistutukset käsittelee kotihoidon johtaja.

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetunlain mukainen muistutus (pdf )

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetunlain mukainen muistutus (pdf)

Potilasasiamies

Potilasasiamies tiedottaa potilaan ja asiakkaan oikeuksista terveydenhuollon eri palveluissa sekä neuvoo muissakin lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, esim. tiedonsaantia ja itsemääräämisoikeutta koskevissa ongelmissa. Asiamiehen puoleen voi kääntyä myös silloin, kun potilaalla on epäily hoitovahingosta.
Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa tai epäselvyyksissä on ensisijassa syytä keskustella hoitoyksikön (osaston) henkilökunnan tai heidän esimiestensä kanssa. Potilasasiamies avustaa tarvittaessa ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa ja neuvoo valitusmenettelyssä.

Asiamies ei tee päätöksiä eikä voi muuttaa viranomaisten tekemiä päätöksiä.

Terveydenhuollon potilaan ja asiakkaan oikeuksiin liittyvistä asioista voi kysyä myös kaupungin verkkoneuvonnan kautta. Palvelua varten tarvitaan verkkopankkitunnukset.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja yksityisillä palveluntuottajilla on omat potilasasiamiehensä.

Muistutuksen teko

Terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, mikäli hän on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Asiamies avustaa muistutuksen teossa.

Muistutukset lähetetään kirjaamon kautta: Kempeleen kunta, Kirjaamo, PL 12, 90441 Kempele.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen yhteystiedot Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta.