Oppilashuolto

Oppilashuollon yhteisöllinen tuki

Oppilashuollon asema
Oppilashuollon kokoontuu lukukausittain. Mukana koulun ja päiväkodin henkilökunta. .Lasten vahvuuksia huomioidaan ja itsetuntoa vahvistetaan yhteisen toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Kiva-kouluun liittyvää toimintaa toteutetaan suunnitelmallisestiOppilaskunta toimii aktiivisesti. Oppilaiden osallisuutta sekä vaikutusmahdollisuuksia lisätään. Kummioppilastoimintaa toteutetaan päiväkodin ryhmien ja 3-4 luokkalaisten kesken sekä kevätlukukaudella esiopetuksen ja 1-2 luokkien oppilaiden kesken.

Koulun ja päiväkodin vanhempaintoimikunta toimii aktiivisesti osallistuen myös alueelliseen toimintaan

Oppilashuollon yksilöllinen tuki

Oppilashuollon varikko
Oppilashuollon asiatuntijaryhmä, joka mm. organisoi jokavuotiset hyvinvointikyselyt sekä laatii pedagogiset asiakirjat ja päätösesitykset yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa. Varikko kokoontuu kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin. Varikolla kokoontuvat tarpeen mukaan erityisopettaja, rehtori, päiväkodin johtaja, terveydenhoitaja, lääkäri, kuraattori, koulupsykologi, varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä ja luokanopettaja.

Oppilashuollon pysäkki
Yksilökohtaisen oppilashuolto, jonka tehtävänä on oppimiseen ja kasvuun liittyvien haasteiden ennaltaehkäisy, tukitoimien suunnittelu ja yhteistyö eri verkostotyöntekijöiden kanssa. Pysäkillä käsitellään yksittäisen oppilaan asioita yhdessä huoltajan kanssa tai huoltajan kirjallisella suostumuksella. Mukana pysäkillä ovat oppilas ja huoltajat sekä tarvittavat asiantuntijat esimerkiksi opettaja, kuraattori, terveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologi, sosiaalityöntekijä ja varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä.Pysäkki kokoontuu tarpeen mukaan ja kokoontumiset kirjataan oppilashuoltokertomukseen.

Kouluterveydenhoitaja

Anne Lahtela koululla oppilasasioissa alkuviikon. Avoimet vastaanotot ovat maanantaista-perjantaihin klo 11.30-12.30, jolloin oppilaat voivat tulla ilman ajanvarausta käymään. Puhelimitse terveydenhoitajan tavoittaa arkisin klo 11.30-12.30. Puhelinnumero: 050-4636355 Sähköposti: anne.lahtela@kempele.fi, yhteyttä voi ottaa myös Wilman kautta.

Oppilaiden terveystarkastukset ovat 1., 2. ja 3. luokalla. 

Koululääkäri Sanna Alapudas on koululla parillisten viikkojen tiistaisin kello 8 – 11. Lääkärintarkastus on 2.luokan oppilaille.

Suun terveydenhuolto

Terveyskeskuksen hammashoitola p .08-55872170, hammashoitolan keskitetty ajanvaraus klo 7:30-15:00

Hammaslääkäri Marjo Tahkola

Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Juha Miettinen

Suuhygienistit Hanna-Maija Tiiliharju ja Merja Jylhä

Oppilaiden määräaikaistarkastukset:

hammaslääkäri suuhygienisti
1-luokat tarkastus lukuvuoden aikana
2-luokat tarkastus yksilöllisen tarpeen mukaan
3-luokat tarkastus yksilöllisen tarpeen mukaan seulonta-ja terveysneuvontakäynti kaikille, tarvittaessa
ohjataan hammaslääkärin vastaanotolle
4-luokat tarkastus yksilöllisen tarpeen mukaan

Oppilaiden tarkastusajat ilmoitetaan kotiin, poikkeuksena ensimmäisen luokan oppilaat, joiden ajat ilmoitetaan myös opettajalle. Kouluavustaja saattaa hammaslääkäriin tulevat ensimmäisen luokan oppilaat hammashoitolaan ja takaisin koululle. Mahdolliset jatkohoitoajat annetaan oppilaalle mukaan. Huoltajien toivotaan huolehtivan siitä, että lapsi muistaa tulla sovittuina aikoina hammaslääkäriin.

Kaikki 1-, 5 -ja 8-luokkalaiset kutsutaan tarkastukseen. Muiden oppilaiden tarkastukset toteutetaan yksilöllisesti määritellyn tarkastusvälin mukaan. Tarkastusajat ilmoitetaan oppilaan kotiin.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulussa toimiva sosiaalityön ammattilainen. Hän tukee ja auttaa oppilasta elämän pulmatilanteissa. Pääasiallinen työmuoto on keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä oppilaan ja vanhempien kanssa. Koulukuraattoriin voit ottaa yhteyttä, kun:

Oppilaalla on vaikeuksia koulunkäynnissä:kouluun lähteminen on vaikeaa, läksyjenteko on haasteellista, koulunkäynti ei kiinnosta, oppilaalla on opiskelupaineita.Oppilaalla on pulmia sosiaalisissa suhteissa: kaverisuhteet huolestuttavat, vapaa-ajalla on hankaluuksia, perheen ihmissuhteissa tai elämäntilanteessa on ongelmia tai niissä on tapahtunut muutoksia jotka heijastuvat lapsen koulussa jaksamiseen.Lapsen ja nuoren kehityksen haasteet: rajattomuutta ja vaikeus noudattaa aikuisen asettamia rajoja, itsetunto-ongelmat, jännittäminen, lapsella on surua, ahdistusta tai henkisen jaksamisen ongelmia.

Keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Koulukuraattoriin voit olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta.

Ota yhteyttä jo silloin, kun ongelmat ovat pieniä!

Koulukuraattori Anna Tervonen on tavattavissa koululla terveydenhoitajan tiloissa keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Yhteystiedot 050-3169 664 / anna.tervonen@kempele.fi.