Sisältö

Keskusta-alueen visio

Näillä nettisivuilla voit seurata KAVion etenemistä. Pyydämme ottamaan huomioon, että esitelty työ suunnittelukortteineen on luonnosvaiheessa ja päivittyy suunnittelun edetessä. Keräämme palautetta prosessin aikana nettisivujen kautta.

Hankkeet sivut päivitetty viimeksi 3.10.2019.

Pelkistetty teemakarttakuva, jossa liikenneyhteydet ja viheralueet sekä tärkeimmät palvelut ja asumisen luonne symbolein.

Mikä on KAVio?

Keskusta-alueen visio eli tuttavallisesti KAVio on visioasiakirja suunnittelun tueksi: se antaa suuntaviivat keskusta-alueen kehittämiseen sekä yksittäisten toimijoiden hankkeiden yhteensovittamiseen. Vision tehtävä on tarkentaa yleiskaavan tavoitteita asemakaavoituksen tukena. Samalla se toimii apuna liikennejärjestelyjen ja liikenneympäristön kehittämisessä keskustassa sekä liittyvillä reiteillä.

Visiossa keskusta-alue on jaoteltu viiteen osa-alueeseen, joiden tavoitetilaa ja rakentamisen luonnetta on havainnollistettu suunnittelukorteilla. Osa-alueiden lisäksi keskusta-aluetta on visiossa hahmotettu kestävän liikkumisen näkökulmasta kävely- ja joukkoliikennevyöhykkeinä ja haettu täsmennyksiä seudullisen pyöräilyreitistön keskeisimpiin kehityskohteisiin, jotka täydentävät nykyistä Baanaa.

Linkit suunnittelukortteihin ja muuhun aineistoon löytyvät sivun vasemmasta laidasta.

KAVio etenee syksyn 2019 aikana

Visiotyötä tekee Kempeleen kunnan kaavoitus ja vision on tavoite valmistua vuoden 2019 loppuun. Visiotyötä esitellään kuntalaisille työstämisen aikana näillä nettisivuilla sekä mm. kunnan pop-up-pisteellä Zeppelinissä 3.10.2019. Työn aikana kuntalaispalautetta toivotaan tämän sivun lopusta löytyvän palauteboksin kautta. Kunnanvaltuusto ohjaa työtä ja hyväksyy valmiin vision.

KAVion taustat

Kempeleen keskusta sijaitsee rautatieaseman länsipuolella vilkkaasti liikennöityjen teiden halkoessa sen sektoreihin. Keskustan saavutettavuus on hyvä ja palveluja on tarjolla. Keskustaan on rakentunut tällä vuosituhannella myös useita asuinkerrostaloja ja ympäristön laatuun on tehty panostuksia. Junaliikennekin pysähtyy jälleen Kempeleen asemalla päivittäin.

Kuitenkin kunnan keskustamaisten toimintojen sijoittuminen on jakautunut kahteen paikkaan: kuntakeskukseen (terveyskeskus, kirkko, lukio, ammattikoulu, vanhastaan ollut myös kunnanvirasto) ja kaupalliseen keskukseen (Zeppelin, Zimmari, Zemppi ym. palvelut). Yritystoimintaa puolestaan on sijoitettu useille alueille, joista uusimpana Zatelliitin eritasoliittymän ympäristö.

Kuntakeskus ei ole tällä hetkellä profiloitunut sellaiseksi taajaman selkeäksi keskustaksi, jollaista yli 18 000 asukkaan kunnalta voisi odottaa. Kempeleen kunnan valiokunnat ovat ohjauksissaan (16.10.2018) puoltaneet kuntakeskuksen kehittämistä nykyisellä paikallaan. Kuntalaiset ovat eri hankkeiden osallistamisprosesseissa (Ollakan ja kunnantalon alueiden asemakaavahankkeet) tuoneet esille toiveensa elävän, viihtyisän ja palvelevan kuntakeskuksen edistämisestä.

Keskusta-aluetta pyritään kehittämään kuntalaisia palvelevana, miellyttävänä, yhteisenä paikkana. Samalla se voisi näyttäytyä muualta tuleville vierailijoille kiinnostavana ja houkuttelevana viivähdyspaikkana. Keskustaajaman rakenne tiivistyisi ja vetovoima myös kaupan ja palveluyritysten näkökulmasta kasvaisi.

Keskusta-alue tulee kasvavissa määrin tukeutumaan liikenteellisesti kävelyyn, pyöräilyyn sekä bussi- ja junaliikenteeseen. Ympäristö halutaan rakentaa näitä liikkumismuotoja kannustavaksi.

Keskustan kehittämiseksi on jo aiemmin tehty useita suunnitelmia. Näistä viimeisin ja pisimmälle viety on Ollakan asemakaavoittamiseksi arkkitehtikilpailun jälkeen jatkotyöstetty kaavarunkotyö. Kaavarungon valmistumisen jälkeen on kuitenkin tapahtunut kaksi ratkaisevaa muutosta: kunnantalo on päätetty purkaa ja paraatipaikalle jää tyhjilleen kunnan omistamaa maata, ja raideliikenteen rooli kunnan liikenneverkossa on vahvistunut, ja lähijunaliikennettä on päätetty ryhtyä edistämään tavoitteellisesti tärkeänä kestävän liikkumisen keinona.

Lisäksi keskusta-alueelta löytyy toteutuksen ja suunnittelun osalta useita vaiheessa olevia projekteja: Kauppatien kerrostalotontti on yhä rakentumaton aukko keskustan ytimessä. Toisaalta Aurinkokujan ympäristössä ja Pirilän alueella eletään mahdollista muuttuvan maankäytön aikaa, kun kunta ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymä pohtivat yhdessä näiden alueiden tulevaisuutta. Myös rakennuskannan ikääntyminen voi tuoda uudistuksia ja muutoksia, kun esimerkiksi 1970-luvun paikkeilla rakennetut kiinteistöt tarvitsevat tulevaisuudessa laajamittaista peruskorjausta.

Muutosten myllätessä näin laajalla alueella tarvitaan kehityssuunnan koordinointia, jotta päästään eheään ja toimivaan lopputulokseen. Keskusta-alueen visio ei heitä romukoppaan jo tehtyjä suunnitelmia ja selvityksiä, vaan täydentää, soveltaa ja sovittaa ne yhteen siten, että keskusta-alueen suuret ja pienet toimenpiteet veisivät johdonmukaisesti kohti samaa päämäärää: elinvoimaista ja kiinnostavaa kuntakeskusta.


Julkaisuhistoria:

3.10.2019 liikennesivu julkaistu.
1.10.2019 pääsivu sekä osa-alueiden sivut julkaistu.