Zeniitin alue, Linnakangas

Zeniitin asemakaavahankkeen valmisteluvaiheen yleisötilaisuus 17.3.2021 Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta. (YouTube)

Asemakaavan tavoitteena on ohjata tulevaa maankäyttöä siten, että Zeniittiin muodostuu vetovoimainen matkailun, työpaikkojen, palvelujen ja kaupan sekä virkistyksen keskus. Toisena tavoitteena on kaavoittaa alueelle laadukkaita asumisen alueita, jotka liittyvät Zeniitin matkailu- ja virkistyspalveluihin. Suunnittelussa huomioidaan olevat luonto- ja muinaismuistokohteet sekä hyödynnetään olevia virkistysreittejä.

Toteutuessaan kaava mahdollistaa seudullisesti merkittävän matkailualueen syntymisen alueelle sekä täydentää Kempeleen ja Oulun seudun yhdyskuntarakennetta. Asuinalueen asemakaavan laajennus mahdollistaa pientalotonttien luovuttamisen lähivuosina vetovoimaiselta Linnakankaan asuinalueelta.Ote kaavaluonnoksesta 16.2.2021. 

Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen:

Vireilletulo: Linkki kunnanhallituksen 26.8.2019 § 234 pöytäkirjaan
Kuulutus: Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 4.9.-4.10.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2019
Lomake mielipiteelle

Valmisteluvaihe:

Kuulutus: Valmisteluvaiheen kuuleminen 3.3. - 2.4.2021
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.2.2021
Kaavaluonnos 16.2.2021
Pinta-ala- ja rakennusoikeuslaskelma 6.2.2021
Rakennemalli 16.2.2020
Kaavaluonnoksen selostus 16.2.2021
Otteet ajantasa-asemakaavasta ja rekisterikartasta
Lomake mielipiteelle

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo:

Hyväksymisvaihe:

Asemakaavan voimaantulo:

Viitesuunnitelmat ja selvitykset:

Zeniitin viitesuunnitelma 2019, Muuan Oy
Linnakankaan osayleiskaava 2030, FCG
Kempeleen kaupallinen selvitys, Ramboll 2017
Zeniitti, ympäristön yleissuunnitelma, Ramboll 2018

Luontoselvitys - Linnakankaan asuinalueen laajennus, Pöyry 2018, täyd. 2019
Linnakankaan linnustoselvitys 22.9.2021, Kosteikkomaailma 2020

Kuusirinteen rakennettavuusselvitys.zip, Pöyry 2016
Linnakaarto, itä-länsi rakennettavuus- ja sulfaattimaaselvitys.zip, Pöyry 2019
Alueellinen rakennettavuusselvitys.zip, WSP 2020
Zeniitti sulfaattimaaselvitys, WSP 2021

Zeniittí melukartat (täydentymässä raportilla)
Zeniitti, hulevesien hallinnan periaatteet (päivittymässä)

Ote Zeniitin aluerakennemallista. Louhosalueen ympäristö.

 

 

Lisätietoa

Lisätietoja

Kaavoittaja Kaija Muraja

puhelin: 050 316 3769
sähköposti: kaija.muraja(at)kempele.fi

kaavoitus(at)kempele.fi tai etunimi.sukunimi(at)kempele.fi