Pirilän alue

Vanhan Pirilän pihapiiri idästä käsin toukokuussa 2021
Kaavaprosessin eteneminen

Vireilletulo (vanha kaavahanke lakkautetaan):

Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 28.12.2011 - 27.1.2012
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.11.2011

Vireilletulo:

Vireilletulo kunnanhallituksen kokouksessa 16.12.2020 § 329, linkki kokoukseen
Kuulutus: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 30.12.2020 - 29.1.2021
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.12.2020

Valmisteluvaihe / Kaavarungot:

Asemakaavahanketta koskevat vaihtoehtoiset kaavarungot on asetettu nähtäville kuulemista varten. Varsinainen kaavaluonnos, jonka pohjalta asemakaavoitus etenee, muodostetaan vaihtoehdoista saadun palautteen ja vaikutusten arviointien perusteella.

Kuulutus: Kaavarungot nähtävillä 30.6. - 27.8.2021
Kaavarunkovaihtoehdot A3-koossa, Havainnekuvat kaavarungoista
Kaavarunkojen vertailu
Pirilän kartta- ja kaavahistoria, Analyysikartat 
Mielipidepohja

Valmisteluvaihe / Kaavaluonnos 18.5.-17.6.2022:

Asemakaavaluonnos liitteineen ml. rakennustapaohje on asetettu nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten 18.5.-17.6.2022. 

Kaavassa osoitetaan uutta asuinrakentamista pientaloista kerrostaloihin painottuen kaava-alueen pohjois- ja eteläosiin. Pirilätalon ja vanhan Pirilän käyttötarkoitusmerkinnät muutetaan rakennusten käyttöä ja säilymistä edistäviksi. Alueelle osoitetaan paikallisia virkistys- ja viihdepalveluita. Kaavaratkaisu mahdollistaa poikittaisyhteyden Piriläntieltä Eteläsuomentielle.

Kuulutus: Asemakaavaluonnos nähtävillä
Kunnanhallituksen päätös nähtäville asettamisesta
Asemakaavaluonnos
Asemakaavaselostusluonnos
Otteet rekisterikartasta ja kumoutuvasta asemakaavasta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnosvaihe
OAS:n ja kaavarunkojen viranomaispalaute
Rakennustapaohjeluonnos
Havainnekuvia luonnoksesta
Ilmastokestävän kaavoituksen tarkistuslista
Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutusten arviointi
Mielipidepohja, luonnosvaihe

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (täydentyy):

Hyväksyntäkäsittely (täydentyy):

Selvitykset ja viitesuunnitelmat:

Kirkonseudun rakennettavuusselvitys, Pöyry 2016,zip
Pirilä, pilaantuneisuustutkimus, Geobotnia 2019
Pirilän alueen rakennettavuus-, pima- ja sulfaattimaaselvitys, Geobotnia 2021
Kirkonseudun luontoselvitys, Kosteikkomaailma 2018 
Pirilä, luontoselvityksen täydennykset, Kosteikkomaailma 2021

Master Plan Pirilä-kylän toimintamallista, Loppuraportti 2016
Kempeleentien ja Piriläntien toimenpidesuunnitelma, ELY -keskus, Raportteja 1 / 2014
Pirilän tila - Kempeleen kaunotar, Jaana Tiikkaja 2010

Poikittaiskatuyhteys, liikennetarkastelut, Plaana 2021
Kempeleentie-Hovintie liikenteellinen toimivuustarkastelu, WSP 2021

Kempeleen maankäytön strategiat
Kempeleen Taajaman osayleiskaava 2040 ohjaus ja selvitykset
Kempeleen keskusta-alueen visio KAVio (kvalt 4.5.2020 § 28)

Lisätietoa

Lisätietoja

Kaavoittaja Kaija Muraja
050 3163 769

Kaavasuunnittelija Suvi Jänkälä
040 5452383

etunimi.sukunimi(at)kempele.fi
kaavoitus(at)kempele.fi