Vaasan hallinto-oikeuden kuulutus / Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä

pe 16. lokakuuta 2020 09.00.00

Vaasan hallinto-oikeus

Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä


Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella
kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla
vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.


Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 16.10.2020
Valituksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Valituksen tiedoksisaantipäivä on 23.10.2020.


Asia
Luvan hakija Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy on jättänyt Vaasan hallintooikeudelle valituksen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 13.5.2020 antamasta
ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupapäätöksestä nro 54/2020. Päätös koskee ympäristöluvan nro 78/07/2 mukaista typenpoiston
tehostamissuunnitelmaa sekä lupamääräyksen 2 muuttamista (Kempele).


Valitusasiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 16.10 – 13.11.2020 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla (https://oikeus.
fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä.Tieto kuulutuksesta on julkaistava Kempeleen kunnassa. Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Mahdollisuus vastineen antamiseen
Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-oikeuteen viimeistään 13.11.2020. Luvan hakijalle ja viranomaisille varataan erikseen tilaisuus vastineen antamiseen.
Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 00768/20/5110.


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.


Vaasan hallinto-oikeus
Kuulemiskanslia, 029 56 42623