Suunnittelutarveratkaisua koskeva julkipanoilmoitus

to 15. lokakuuta 2020 13.55.00

KEMPELEEN KUNTA                    SUUNNITTELUTARVERATKAISUA KOSKEVA JULKIPANOILMOITUS


Kempeleen kunnan toimintasäännön 13 §:nja teknisen johtajan viranhaltijan päätöksen 24.2.2020 § 5 mukaan kaavoittaja päättää MRL 137 §:n mukaisista rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella siltä osin, - kun ne koskevat rakennusluvan erityisiä edellytyksiä tai poikkeamista kaavamääräyksistä tai rakennusjärjestyksen säännöksistä oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitetulla rakennuspaikalla ja
- kun ne koskevat rakennusluvan erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella mikäli on kyseessä nykyisen asuinrakennuksen korvaaminen uudella tai rakennuksen laajentaminen.


Kaavoittaja antaa alla mainituista suunnittelutarveratkaisuhakemuksista päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.
Suunnittelutarveratkaisutja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Kempeleen kunnan kaavoituksessa.


Päätöksen antopäivä: 16. 10.2020
Kiinteistötunnus: 244-401-1-323
Suunnittelutarveratkaisu: Niittyrannantie 141


Kempeleessä
Kaavoittaja Kaija Muraja
15.10.2020


Tämä ilmoitus on julkipantu Kempeleen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 15.10.-9.11.2020.


Todistaa Ilmoitustaulunhoitaja