Suunnittelutarveratkaisu

to 14. lokakuuta 2021 13.00.00

KEMPELEEN KUNTA                                                     SUUNNITTELUTARVERATKAISUA KOSKEVA JULKIPANOILMOITUS

Kaavoittaja

Kempeleen kunnan toimintasäännön 13 §:n ja teknisen johtajan viranhaltijan päätöksen 29.4.2021 § 24 mukaan kaavoittaja päättää MRL 137 §:n mukaisista rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella siltä osin,
• kun ne koskevat rakennusluvan erityisiä edellytyksiä tai poikkeamista kaavamääräyksistä tai rakennusjärjestyksen säännöksistä oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa soitetulla rakennuspaikalla ja
• kun ne koskevat rakennusluvan erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella, mikäli on kyseessä nykyisen asuinrakennuksen korvaaminen uudella tai rakennuksen laajentaminen
Kaavoittaja antaa alla mainituista suunnittelutarveratkaisuhakemuksista päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Suunnittelutarveratkaisut ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Kempeleen kunnan kaavoituksessa.


Päätöksen antopäivä: 15.10.2021
Kiinteistötunnus: 244-401-63-1
Suunnittelutarveratkaisu: Uusi asuinrakennus purettavan tilalle.


Kempeleessä 14.10.2021
Kaavoittaja Kaija Muraja


Päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi Kempeleen kunnan verkkosivuille 15.10.2021.
Tämä ilmoitus on julkipantu Kempeleen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 14.10.-5.11.2021.


Todistaa Ilmoitustaulunhoitaja